124) Záhadný nápis na středověkém meči

V roce 2015 Vědecká knihovna v britském Londýně pořádála výstavu k příležitosti uplynutí 800 let od podepsání slavné Magny Charty, velké listiny práv a svobod, vydané v roce 1215. Exponátem na výstavě byla i dvousečná historická zbraň - středověký meč se záhadným  nápisem. Meč měří necelý metr a je na svou velikost poměrně lehký. Při útoku dostačující silou by byl schopen rozseknout lidskou hlavu na dva kusy," vyjadřuje se poněkud expresivně kurátor výstavy Julian Harrison. To nejzajímavější se ale skrývá na čepeli meče. Je tam totiž záhadný nápis, který nemůže od roku 1825 kdy byl meč v řece Witham v britském hrabství Lincolnshire nalezen,  nikdo přeložit či vysvětlit. Ten zní: +NDXOXCHWD(R)GHDXORVI+  a o jeho významu se vědci již dlouho přou, význam celého nápisu však dosud zůstává skryt.

Na výzvu muzea se s rozluštěním nápisu přihlásil i „Svět je jinak“. Bohužel, naše objasnění významu nápisu zůstalo bez odezvy. S rozluštěním záhady se podělíme alespoň s vámi, příznivci záhad.

Jako vždy i tentokrát naše informace pocházejí od našich přátel z Druhé strany.

Není divu, že nápis na předmětném meči odolává tak dlouho svému rozluštění, protože všichni, kteří se dosud pokoušeli tajemný nápis přečíst vycházeli z latinské abecedy. Nápis na meči – písmena jsou sice podobná latince, ale je to konvertovaný nordický futhark (runové písmo) do latinky. Každý znak je symbol mající magický význam a zastupuje určitý pojem či představu. Záleží také na jeho zobrazení, t.j. jestli je napsán přirozeně nebo obráceně. Takže předmětný nápis na meči je soubor znaků (symbolů), který je nutno vykládat následovně:

1.  N = urox (zubr, gótsky urus/uraz, soudobé angl. ox) zkouška, zasvěcení, symbol přijímání mladíků mezi muže a do družiny panovníka,

2.   D = thurisaz (obr, s nástupem křesťanství se mění na  thurmuz = trn, gótsky thairis/thyt) symbol boje s nepřátelskými vnějšími silami, také démon, střet se silným protivníkem.

3.   X = gebo (dar, kořen soudobého ang. slova gift – dar, gótsky giba/giwa) symbol výměny darů, ale i vztahů bez očekávání jakýchkoliv závazků. V širším duchovním významu vyjadřuje vazbu mezi částmi a celkem (božský dar života).

 4.  O = Inguz (Ing bůh plodnosti, rodinných linií a rodu, gótsky iggwslenguz) symbol pozitivní podpory veškerého vědomého konání. Bůh Ing byl považován za praotce všech a prototo po něm byly pojmenovány i kmeny. Někteří vědci tvrdí (a mají pravdu), že od něho se odvíjí i pojmenování Anglie (England = země Ingova). V našem případě má runa v levé vnitřní části oblouk, který označuje přímo rodový klan panující v západní  části území státu. K tomuto území patřil i Island a jak vyjadřuje následující runa, bylo rodu toto území darováno panovníkem.

5.  X = gebo, viz 3. runa. Byly tak oceněny věrné služby státu a panovníkovi.

6.  C = runa připomínající písmeno G vznikla sloučením symbolu Tiwaz (bůh války Týr, gótsky Teiws/Tyz) zobecňuje odvahu a slib postavit se protivníkovi v případě spravedlivého tažení na obranu svého života a majetku. Ztělesňuje spravedlnost, odvahu, čest a oddanost vyšším principům. Druhá část symbolu runy znamená pertho (posvátná hra). Gótsky pairthra/pertra. Znamená štěstí ve hře života. Střeží, aby radost z Božích darů nebyla zastíněna strachem nebo pocitem viny (ochranný znak).

 7. H = hagalas (nepohoda, gótsky hagl/haal, kořen současného anglického slova hail = kroupy). Tato runa je symbol nečekaných změn, potíží ve vztazích, narušení a zmaření plánů. Zároveň ale vyjadřuje, že všechno špatné může být k něčemu dobré, takže tyto potíže jsou jen dočasné, že rychle roztají, stejně jako ledové kroupy.

8. W (M) = ehwaz (kůň, gótsky egeisleyz) symbol pohybu vpřed, změnu místa, cesty. Rovněž podporuje práci v týmu k dosažení kýženého cíle. V našem případě je ale zobrazena jako W, t.j.obráceně a to znamená, že příčinou potíží může být nerespektování vymezených hranic, které je nutno prosadit silou a bránit tak svoji svobodu.

9.  D = (thurisaz, viz. symbol pod bodem 2.) v našem případě souvisí s předcházejícím symbolem a znamená hrozbu narušení pořádku, ohrožení zavedeného řádu.

10. Znak připomínající písmeno "R" je vyjádření Ódinovy runy wyrd (v křesťanství "Boha") a vztahuje se ke karmě a osudu, je symbolem tajemství a neznámého výsledku. Vše spočívá v rukou božích (osudu).

11. G - není to písmeno "G", ale runa kenaz (pochodeň nebo kaunaz – vřed, gótsky kusma/chosma = osvícení). Je symbolem světla a osvícení. V osobní rovině znamená přátelství a lásku. Je klíčem ke štěstí, moudrosti srdce a jasnost ducha.

12. H = hagalas, viz. bod 7. V našem případě značí v tomto postavení ochranu, aby všechny nesnáze dlouho netrvaly a odplynuly, stejně jako napadané "kroupy" se rozpustí a voda z nich odteče.

13. D = thurisaz (viz. bod 2. a 9.) v tomto postavení pomáhá v boji se silným protivníkem.

14. X = gebo (viz. bod 3.) v tomto postavení znamená, že meč bude-li se používat k spravedlivé obraně a ochraně je darem požehnaným od Boha, v opačném případě se obrátí jeho síla proti nositeli.

15. O = Inguz (viz. bod 4.) význam této runy závisí mnohem více než u ostatních na runách, které jí obklopují. V našem případě zastřešuje vliv všech předcházejících symbolů. Výsledkem je podpora veškerého pozitivního konání nositele meče pro zachování všech hodnot pro pokračování rodu (života potomků a majetku).

16. R = raido (jízda na koni, gótsky raida/reda) ve své podstatě symbolizuje samotnou cestu životem, stezky po kterých se během života vydáváme a směry, které volíme. V našem případě označuje, že působení ochranných symbolů pro nositele meče počíná jeho přijetím a skončí jeho smrtí. Je nepřenosné pro jiného uživatele.

17. V - není písmeno "V", ale runa kuan s významem jako strom života (kmenový strom).

18. I = isa (led, gótsky eis/iiz, společný základ anglického slova "ice" = led) symbolizuje ubývání fyzických sil, smrt a přechod do nového života.

Kotvové kříže vymezující nápis na meči byly používány v raném křesťanství pro vyjádření hodnosti (příslušnosti) jeho nositele. 

Obsazení mezer v kříži :

  • všechny (čtyři) označovaly panovníka či nejvyššího církevního hodnostáře,
  • tři – příslušníka panovnického rodu,
  • dvě (náš případ) – příslušníka šlechty doprovázejícího panovníka (jeho družina),
  • jedna – příslušník šlechty,
  • bez obsazení, jen kříž – jedinec kterému bylo dovoleno nosit tuto zbraň (zpravidla nižší šlechta a svobodný střední stav).

Z výše uváděného významu jednotlivých symbolů vyplývá, že se jedná osobní zbraň darovanou jejímu nositeli v den jeho "zasvěcení"- přijetí mezi dospělé muže. Nápis na meči mu má přípomínat, že meč bude jeho spolehlivým pomocníkem při ochraně majetku jeho rodu, který obdrželi jako odměnu za věrné služby panovníkovi, aby mohl sloužit i dalším potomkům rodu. V případě potřeby ho s Božím požehnáním bude meč  v jeho ruce chránit při spravedlivém boji s nepřítelem po boku jeho panovníka. Po celý život ho bude provázet na jeho cestě životem a bude mu přítelem v dobrém i zlém, ale jen pokud bude užíván v souladu s Božími principy. V opačném případě meč pozbude požehnané ochranné moci a obrátí se proti jeho nositeli.

Ještě několik slov o okolnostech objevu meče. Když byl v roce 1825 vyloven z řeky Witham v britském hrabství Lincolnshire, neležel tam dlouho, jen asi čtyři roky, protože tehdy byl na "zakázku" spolu s dalšími předměty zcizen z vlastnictví jedné významné rodiny sídlící v blízkosti místa nálezu. Tato rodina odvozovala svůj původ právě od středověkého nositele meče. Uloupené předměty byly odhozeny do řeky, když se lupič nedohodl se "zákazníkem" na odměně.

Tolik naše znalosti o záhadném středověkém meči s ještě záhadnějším nápisem. Nutno poznamenat, že meč je vzácnou neocenitelnou relikvií a na základě erudovaných informací pozbyl své tajemnosti, pokud se nápisu na něm týká. Je to podobný případ jako zbavení záhady Vojnychova rukopisu, který jsme uvedli nedávno jako jednu z aktualit.