74. Bosenské pyramidy a dávné civilizace na tomto území, část 1.

Bosenské pyramidy a dávné civilizace na tomto území, část I.

(úvodní informace k cyklu tematických článků)

 

O pyramidách, hlavně těch egyptských, bylo napsáno mnoho odborných publikací a na ně navazujících textů k informování veřejnosti. Existuje mnoho teorií nejen o tom, k čemu tyto stavby sloužily, ale také jak byly stavěny. Je samozřejmé, že autoři těchto "odborných" teorií jsou citliví na jakékoliv diskuse o jejich správnosti. Navíc všechny oblasti, kde se pyramidy vyskytují, jsou předmětem zájmu širokého okruhu lidí, takže ekonomické přínosy z turistiky a souvisejících oborů jsou nemalé.

 

V posledním období, s růstem technických možností určovat stáří archeologických nálezů, dostávají všechny teorie "trhlinu" pokud se týká nového vyhodnocení jejich vzniku. Zatím věda laboruje ve svých teoriích, pokud se týká archeologických nálezů, s datem asi 4.000 let před naším letopočtem, tedy obdobím sumerské a staroegyptské civilizace. Co ale se zjištěnými daty, odkazujícími na vznik artefaktů 12.000 let nebo dokonce 28.000 let a více př.n.l. ? V té době, podle vědy, končila na území dnešní Evropy éra člověka neandrtálského.

Jedním z těchto případů je i komplex pyramid ve Visoko v Bosně a Hercegovině.

 

Náš tým "Svět jejinak", jehož posláním je předávat poznatky o Systému vloženém do Universa a všeho v něm, tedy i člověka jako vrchol živé přírody, se cíleně vydal do Bosny. Na místě si prohlédl komplex pyramid a dalších archeologických objevů, které současná archeologická obec odmítá uznat a zpochybňuje jejich existenci. Provázel nás a s námi odborně diskutoval Dr. Sam Semir Osmanagic, PhD., objevitel údolí Bosenských pyramid a hlavní archeolog projektu. Bylo více než zajímavé na vlastní oči vidět pozůstatky činnosti člověka datované podle odborných expertíz do období 32.000 let př.n.l. Mohli jsme potvrdit, že bosenské pyramidy pamatují ještě závěrečné období existence Atlantidy než došlo k jejímu katastrofickému zničení před 26.000 lety. Setkali jsme se tam rovněž s mladšími archeologickými nálezy, které se nám podařilo s pomocí sdělovaných souvislostí z "Druhé strany" zařadit do rámce skutečných dějin současné po-Atlantské civilizace, která zdaleka není na Zemi první.

 

Dějiny lidských společenství jsou mnohem a mnohem starší a čítají na naší planetě přibližně 50 milionů let. Hmotná svědectví pyramid a dalších artefaktů jsou ovšem časově omezena, neboť veškerá hmota součástí vesmírných uskupení (hvězdy, planety), tedy i Země, podléhá cirkulačnímu režimu. Takže vše (i hmota přeformovaná činností člověka) se velice pozvolna v kosmickém čase propadá do nitra planety a „přetavené“ se vrací zpět na povrch (vulkanická činnost).

 

Svědectví mladší dějinné epochy, počínaje přibližně před 30.000 lety jsme měli kolem sebe na dosah ruky. Chtěli jsme pomoci s jeho reálným začlečněním do minulosti, nezkreslované současnou odbornou představou, že na počátku kulturních lidských společenství byli Sumerové, Babyloňané, Chetité a předhistoričtí Egytané přibližně 4. 000 let př.n.l..

 

Spolu s Dr. Osmanagicem jsme upřesnili původní výšku hlavní pyramidy Slunce. V ose vrcholu měřila 232m. Jedná se o největší a také nejstarší pyramidu objevenou v Evropě, která těmito parametry překonává i egyptské pyramidy v Gíze.

 

Nejen pyramidy, ale také objevená spleť podzemních chodeb a v nich nalezené pozůstatky lidské činnosti podnítili diskuzi s Dr. Semirem Osmanagicem. Během ní jsme se snažili, alespoň v krátkosti, přiblížit Systém Universa, založený na polaritně vymezených vztazích mezi řídící Nehmotou a jí řízenou hmotou. Na tomto základním principu je založeno vše v Universu, takže i hmotné tělo člověka. Poznání o účelu pyramid, jako určité civilizační etapě, pomáhá nejen k pochopení smyslu existence a historie člověka, ale současně pochopení velikosti toho, co lze nazvat spirituálním myšlením, nikoliv ovšem omezovaném církevními dogmaty. Je to poznání skutečné podstaty existujícího světa, přírodních zákonů, života a ovšem také vlastností hmoty, zasazených do celostního rámce dokonalého Systému jediného existujícího Jsoucna, jehož jsme jako Nehmotné i hmotné bytosti přirozenou a dokonce cílenou součástí.

 

Rádi bychom co nejsrozumitelněji přiblížili dosud neznámé poznatky nejen o pyramidách, ale v širších souvislostech také smysl existence člověka, jak to vysvětlení domnělých záhad, spojovaných s pyramidami, umožňuje. Připravili jsme proto cyklus takto tématicky zaměřených článků a budeme rádi, když vás náš nový cyklus zaujme. Tento úvodní článek, spolu s video záznamem z naší návštěvy Bosenského údolí pyramid, bude publikován také na You Tube.

 

V jeho jednotlivých částech se budeme snažit objasnit záhady, které bosenské i jiné pyramidy skrývají. Záhadami by ale nebyly, kdyby je současná věda dokázala se skutečnou znalostí pravdivě vysvětlit a zasadit do rámce historie člověka na Zemi.

 

Jednotlivé části cyklu přinesou informace :

  • o historii bosenských pyramid a jejich propojení s místním bohatým ložiskem železné rudy a dalších minerálů,

  • o historii dávných civilizací na tomto území, formovaném přírodními katastrofami, spojenými se zánikem Atlantidy,

  • o proudění Energie v bosenské pyramidě Slunce,

  • proč moderní věda nesprávně vykládá dávné nálezy nejen v pyramidách,

  • co je spirituální vědění a proč je dokonalejší než současný vědecký materializmus.

Můžete se s námi těšit na nové poznatky, které objektivně rozšiřují obzor současného člověka směrem k dosud neznámým skutečnostem.

 

Jsme připraveni odpovídat na vaše upřímně míněné dotazy a podněty.

 

Tým " Svět je jinak".