77. Bosenské pyramidy a dávné civilizace na tomto území, část 4.

Život v Atlantidě v městských celcích a na venkově ve vrcholném období před katastrofou

 

Urbanistické pojetí sídlišť bylo plně podřízeno znalostem o proudění vitálních energií. Rozmístění a konstrukce vycházely, podobně jako pyramidy a obdobné průmyslové stavby, z polaritních vztahů mezi hmotou a Nehmotou. Pokud šlo o Nehmotnou složku, vycházelo se z objemů v poměru „zlatého řezu“, který v Systému Universa vymezuje polaritu mezi Nehmotou a hmotou.

 

Výsledně jsou hmotné proporce sídlišť uspořádány na stejném principu jako rozmístění elektronů v orbitových sférách atomární hmoty, které vyjadřuje její zahuštění. Také současná materialistická věda dospěla alespoň k dílčímu poznání, že počty elektronů v orbitech objemových atomů se řadí směrem od jádra v relacích 2 - 8 – 8 – 18 – 18 – 32. Zatím ještě není známo, že také částice jádra a rovně elektrony na orbitech jsou postupně zahuštěnější, tj. jsou prostoupeny úseky Nehmotné Energie, které na sebe v jednotlivých sférách navazují, což vymezuje jejich prostorové rozmístění a polaritu vůči jádru. Níže uvedené vyobrazení soustředných kruhů graficky znázorňuje rozvržení sídliště - pevninu střídaly kanály se stojatou vodou, které kumulovaly rovnoměrně proudící Nehmotnou energii. . Barevné odlišení odpovídá orbitálním zónám v atomu po kterých se pohybují částice hmoty, jak bylo výše popsáno. Z obrázku je tedy patrné, že střídající se zóny pevniny a vody jsou v polaritním vztahu.

 

Pevnina uprostřed (tmavý střed ) svými vlastnostmi byla vhodná pro sídla správních orgánů, vzdělávací instituce a další veřejně prospěšná zařízení, zelená sféra byla obytná a modrá sloužila k odpočinku a společenskému životu.

 

Je podstatné také vědět, že shora uváděné proporce sídliště vycházejí z principu polaritního vymezení Nehmoty a hmoty, tak jak tomu je v celém vesmíru.

 

Přihlíželo se k tomu, aby jednotlivé stavby si nevytvářely „stíny“ v proudění Nehmotného „fluida“ lidskými smysly nevnímatelného a aby rovněž podloží pod stavbou bylo neutrální. Jednoduše to znamená, že se sledovalo i proudění podzemní vody, aby se nevytvářely v současnosti nazývané „patogenní zóny“.

 

Všechny části pevniny byly propojeny cíleně situovanými mosty, takže jednotlivé části pevniny se stávaly jakýmisi transformátory. Podporoval to také materiál ze kterého byly mosty konstruovány. Rovněž tak nábřeží byla postavena a dlážděna z přírodního materiálu určitých vlastností (černá a červená žula, bílý křemen). Bližší vysvětlení směrování toků Nehmotné Energie v závislosti na uspořádání druhů hmoty bude podáno v dalších částech tohoto cyklu, v souvislostech s konstrukcí, účelem a energetickým režimem pyramid.

Každá obytná stavba byla energeticky soběstačná, protože propočítaná konstrukce, stavební materiál a střecha byly zároveň „stahovačem“ energie z volného prostoru. Uvnitř stavby se tak udržovala stálá teplota a byla k disposici teplá voda. Citlivě byl řešen i přívod vody a odpady.

 

Stavebním materiálem byly převážně tvarovky ze silikátů a tvrdé dřevo, střechy zvláštní konstrukce pokrýval plech z mědi nebo sloučeniny s antimonem. Rozdíl mezi městskou a venkovskou zástavbou byl pouze v rozmístění staveb. Pro představu níže uvádíme schématický nákres obytné buňky, jak přibližně vypadala.

 

Určité stavební prvky a uspořádání staveb se do dnešních dnů uchovaly v jihoitalském regionu Apulii v podobě domečků trulli.

K dalšímu zajímavému poznání dojdeme, pokud se týká proudění onoho lidskými smysly nevnímatelného „fluida“, položíme-li vedle půdorysu atlantské obytné stavby oktagon feng-šuej (obrázek níže).

Je to čínská energetická mapa, používaná k diagnóze energetických kvalit prostoru. Její pomocí se aplikuje moudrost I-ťingu pokud se týká prostoru pro zdravé bytí člověka.

 

Oktagon vymezuje jakýkoliv prostor do devíti oblastí, kde se projevují specifické vlastnosti hmoty pod vlivem proudění Nehmotné Energie. Disharmonie v jednotlivých sekcích a dlouhodobý pobyt člověka v nich vede k narušení jeho zdravotní a psychické rovnováhy a z toho i vyplývající ovlivnění jeho činnosti. Naopak, je-li obytný prostor v rovnováze podporuje pohodu člověka, hlavně psychickou, což je podmínkou pro veškerou jeho činnost a hlavně zdraví.

 

Oblast nápomocných lidí – kvalita úseku Nehmotného fluida ovlivňuje všechny vztahy všeho druhu (přátelské, obchodní, pracovní apod.), oblast kariéry má vliv na pracovní činnost, kterou si každý musí zajistit své bytí, oblast vědění působí na psychické, vnitřní, spirituální a osobní rozpoložení, tedy emoční a mentální stavy, oblast rodiny ovlivňuje rozvoj rodinné harmonie a řešení interpersonálních rodinných konfliktů, oblast bohatství koreluje s prosperitou a blahobytem, oblast slávy odpovídá za pověst člověka, jeho prezentaci vůči vnějšímu okolí, oblast manželství (partnerství) se vztahuje ke stavu existujícího vážného vztahu, ale i klíčového obchodního vztahu, oblast dětí se váže nejen k potomstvu, ale i ke kreativitě a komunikaci a oblast zdraví ovlivňuje všechny oblasti bytí nejen tedy zdravotní rovnováhu – kvalita energie všech osmi oblastí tudy prochází a spojuje se v ní.

 

Uvedená charakteristika oblastí oktagonu vystihuje proudění paprsků Nehmotné energie a vliv jejích úseků na bytí člověka. Proč tomu tak je a s čím to souvisí není předmětem tohoto sdělení. Vrátíme se k tomuto problémů v některé budoucí aktualitě. Nyní to vezměte jako fakt pro vysvětlení konstrukce obytné buňky v Atlantidě. Srovnáme-li oktagon s půdorysem buňky, tak je patrné, že vše co souvisí s vnějšími hmotnými projevy člověka je soustředěno v obytné zóně a vše co souvisí s vnitřním životem v klidové zóně. Jinak řečeno vše hmotné (jang) je v „denním prostoru“, vše duchovní (jin) je v „nočním prostoru“. Ovšem toto řešení není všechno, mnoho se může pokazit nevhodně rozmístěným bytovým zařízením a doplňky.