79. Bosenské pyramidy a dávné civilizace na tomto území, část 6.

Princip konstrukcí pyramid

 

Pyramidy jsou velice důmyslnými stavbami, využívajícími znalost polaritní provázanosti toků Nehmotné Energie (NE) s prostorovým uspořádáním hmoty s obsahem křemíku. Jejich původním a hlavním účelem bylo stahování elektrické energie z volného prostoru. Jsou to soustředěné toky subatomárních částic, prostoupených úseky paprsků Nehmotné Energie – "fluida" lidskými smysly nevnímatelného.

 

Současná věda definuje elektrickou energii jako schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci. Čím větší energii má elektromagnetické pole, tím více elektrické práce může vykonat. Co je elektrická práce ? Věda ji formuluje jako fyzikální jev, při kterém elektrické pole působí silou na elektricky nabité těleso a posouvá jím – koná práci.

 

Co je "onou" silou nebo co ji způsobuje, věda již nedokáže definovat, protože Nehmota je hmotnými prostředky neidentifikovatelná. Je jakoukoliv hmotnou technikou nezjistitelná, takže i neměřitelná.

 

Níže se pokusíme, alespoň rámcově, objasnit princip funkce pyramid jako zdroje elektrické energie. Nejprve je nutné zdůraznit, že konstrukce a funkce pyramid vychází z principů Systému vloženého jeho autorem do Universa (vesmíru). Je založen na polaritě vztahů mezi Nehmotou a hmotou v dynamice nekonečnosti kruhu a na periodicitě šesti polaritních dvojic kvalit vesmírné NE působící na hmotu.

 

Celkový a podrobný výklad o tom obsahuje publikace "Svět je jinak" autora Zdeňka Svobody.

 

 

Graficky lze podstatu funkce pyramidy znázornit následovně:

Zelená kružnice představuje Nehmotu s vyrovnanou hmotou (šest modrých rovnostranných trojúhelníků).

 

Přeřadíme-li hmotu tak, že:

  • vznikne nerovnováha ve prospěch Nehmoty (čtyři bílé rovnostranné trojúhelníky představující hmotu pyramidy a čtyři červené představující nadhodnotu Nehmoty)

  • a pokryjeme-li povrch pyramidy materiálem, který propustí proudění Nehmotné substance do nitra její hmoty, ale nedovolí, aby ji přirozeně opustila (možno přirovnat k tranzistoru - polovodiči), kumuluje se uvnitř nerovnováha v podobě přebytku nabité subatomární hmoty. Instalujeme-li v přesně vymezených prostorách uvnitř pyramidy zařízení pro odběr této "nerovnováhy", máme k disposici elektrickou energii.

Pyramidy pro svou funkci tedy využívají polaritní vztahy mezi hmotou a Nehmotnými substancemi, které jsou v jejich konstrukcích a použitém materiálu cíleně vychýlené proti okolnímu přirozenému prostředí. Zesílené proudění, průchodem roztříštěných paprsků Nehmotné Energie hmotou, způsobuje nerovnováhu energetického pole, které má přirozenou tendenci vrátit se do stavu vyrovnané polarity.

 

Pyramida pracuje jako perpetuum mobile. Znamená to, že v případech odpojení odběru elektřiny je nutné zajistit vyrovnávání průběžně působící polaritní nerovnováhy, a to odvodem přebytku stahované energie do vnějšího prostředí. K tomu slouží napojení na tekoucí vodu, která uzavírá mezi své molekuly nabité částice a strhává (odnáší) je do volného prostředí vně pyramidy, kde se přirozeně obnovuje rovnováha prostředí.

 

Obecně platí, že polaritní vztah v Universu mezi částicovou hmotou a nečásticovými druhy Nehmoty je 2:1. Je-li tento základní soulad jakkoliv narušen, vzniká mezi nimi disharmonie, která se okamžitě vyrovnává zpět. V současné praxi je tento princip využíván ve funkcích např. spalovacích motorů, dynam a alternátorů nebo i chemicky upravovaných látek, jako jsou výbušniny, různá aditiva (přídavné látky) a pod..

 

Polarita v Universu (vesmíru) mezi hmotou a Nehmotou, rovněž tak ve hmotě a uvnitř Nehmoty mezi jejími jednotlivými druhy, je organizována v určitých proporcích. U částicové hmoty jsou to třetiny, v proporcích nečásticové Nehmoty jsou to objemové vzahy "zlatého poměru". Ty lze vyjádřit:

  • slovně - větší je vůči menšímu v poměru, jako ten menší k ještě menšímu,

  • matematicky vztahem přibližně 1,0 : 0,618 : 0,382,

  • geometricky třemi úsečkami ve vzájemných shora uváděných relacích.

Polarita veškerých vztahů je tedy vždy dána vzájemnými poměry činitelů, které ji utvářejí. Z toho vyplývá, že pro požadované funkce pyramid, respektive pro řízení toků paprsků NE, které jsou jimi stahovány a v nich dále usměrňovány, jsou zcela rozhodující shora zmiňované prostorové proporce a stavební materiál ze kterého jsou vybudovány.

 

Existují dva prostory (komory) uvnitř pyramidy pro polaritní vymezení přijímané energie Nehmotné podstaty a její odběr. V základní konstrukci pyramidy se nacházejí na středové výškové ose, a to:

  • prostor pro příjem Energie ve vzdálenosti 1/3 od základny, kam jsou paprsky NE směrovány ze středů čtyř rovnostranných trojúhelníků pláště pyramidy,

  • prostor pro odběr elektřiny ve vzdálenosti proporce "zlatého poměru" výšky pyramidy, tj .0,618 jejího úseku od základny a 0,382 jejího úseku od vrcholu pyramidy.

Navzájem jsou propojeny průchody, volným prostorem bez přítomnosti pevné atomární hmoty. Polaritní proporce situování oblasti příjmu Energie a oblasti jejího zpracování jako "vyráběné" elektřiny, vyplývají ze systémových vztahů Nehmoty a hmoty.

 

Ve známé Cheopsově pyramidě v egyptské Gíze byly egyptology, bez znalosti jejich skutečného účelu, pojmenovány "královnina komora" (polaritní ohnisko přijímané energie) a "králova komora" (pro odběr elektřiny), "galerie" (volný spojovací prostor). Další existující průchody, s výjimkou spojnice k šachtě pod úrovní základny (odvod energie při odpojení odběru), vznikly při jejích rekonstrukcích nebo při výpravách "lupičů".

 

Tyto základní polaritní vztahy jsou promítnuty především u pyramid s hlavním určením jako elektrárny, což platí také pro takto ještě za Atlantidy postavenou "Pyramidu slunce" v Bosně, tehdejší atlantské provincii.

 

To, že pyramida byla energetickým zdrojem lze poznat podle toho, že je součástí komplexu tří polaritně sdružených pyramid. Vzájemně jsou situovány jako vrcholy rovnostranného trojíhelníku a také jejich objemy jsou ve vztazích cíleně vychýlené polarity pro vyrovnanou dynamiku atomární hmoty. Je uplatněn stejný princip jako v uspořádání těles Sluneční soustavy nebo subatomárních částic v konstrukci atomu, kdy planety a elektrony se pohybují v polaritně vymezených orbitech. Obdobně jako Slunce má polovinu hmotnosti svojí soustavy a rovněž neutronové částice v jádru atomu mají polovinu hmotnosti atomu jako celku, má i komplex pyramid své polaritní jádro (nejhmotnější pyramidu) a polaritní polovinu v ostatních, přesně umístěných a objemově odpovídajících, objektech.

 

Jsou tak vymezeny toky paprsků NE, směrované do hlavní pyramidy k jejich intenzivnímu stahování. Znamená to, že:

  • hmotnost hlavní pyramidy a dvou pyramid pomocných jsou vzájemně vyrovnané,

  • polaritní proporce mezi větší a menší pomocnými pyramidami jsou stejné, jako mezi počty elektronů zaplněných atomárních orbitů 2 - 8,8, - 18,18, tj. 1 : 9, což je zároveň maximálně přípustné rozpětí polarity ve vesmíru. Vychází to z principu Systému vloženého do Universa (vesmíru), v němž dvě hmotné Informace (jádro a orbity) tvoří jednu Informaci Nehmotnou, která vkládá do částic hmoty jejich vlastnosti (zahuštění).

Pokud se v blízkosti komplexu nacházejí další útvary vzhledu pyramid, jedná se o vyrovnávání polarity k dosažení určité kvality a intenzity proudění stahovaných paprsků Nehmotné Energie, respektive takto nabitých subatomárních hmotných částic. Tyto dodatečné stavby musely být realizovány po první katastrofě, kdy v důsledku zničení měsíce Nao došlo k vychýlení zemské osy a zrychlení rotace Země kolem vlastní osy. Tím se změnila i polaritní vyrovnanost prostředí na planetě jako celku a také s tím spojené proudění paprsků NE.

U bosenského komplexu k tomu bylo přistoupeno až při rekonstrukci po druhé katastrofě, kdy byla obnovována těžba surovin v oblasti.

 

Konstrukce hlavní pyramidy

 

Podstatou konstrukce pyramid v úloze elektráren je čtvercová základna s délkou strany (S), úhlopříčkou (U) a výškou (V).

 

Platí základní polaritní proporce:

V = S : 2, S = V x 2, U = S x 2 = 2V, V = U : 2

 

Základem je uplatnění tvaru rovnostranného trojúhelníku v obvodovém plášti pyramidy. Tento tvar je hmotným protějškem narůstání intenzity a s tím související pronikavosti paprsku NE hmotou.

 

Výše je uveden schématický náčrt základní konstrukce pyramidy určené ke stahování Energie, s hlavním účelem její přeměny na elektrickou energii. Jsou na něm vyznačeny rozhodující hmotné parametry, vyvolávající cílené polaritní vychýlení standardního režimu proudění paprsků NE ve volném prostředí. To umožňuje jejich průběžné soustřeďování v ohniskách polarity uvnitř pyramidy.

 

Vertikální osový řez vrcholem pyramidy tvoří rovnoramenný trojúhelník (zelený na grafickém zobrazení), který znázorňuje vymezení zahuštění její hmoty a současně rozmezí délky paprsků, které pronikají do nitra pyramidy. V poměrovém měřítku jsou definovány délkou úhlopříčky základny pyramidy. Takto polaritně vymezená kvalita paprsků vkládá do hmoty Informace o jejích vlastnostech. Je to důležitý prvek, který se odvíjí od jakosti stavebního materiálu a z něhož následně vyplývá celková konstrukce pyramidy, tedy hlavně osová výška.

Poznámka: vyobrazená konstrukce pyramidy je pouze ilustrační, bez dodržení určujících

poměrových vztahů, jejich přesné vymezení je uvedeno pouze v textu.

 

Praktické využívání vlastností pyramid

 

Pyramidy byly budovány jako zdroje elektrické energie v období od cca 50.000 let př.n.l.až do zkázy atlantské společnosti, která se odehrála před 26.000 lety. Byla to centra průmyslových, těžebních a zemědělských komplexů. Svými konstrukcemi se proto jednotlivě odlišují od shora uváděného optimálního řešení, protože byly vždy přizpůsobeny místním podmínkám, hlavně pokud se týká kvality stavebního materiálu.

 

Jednotlivé stavební bloky byly formovány na místě litím směsi (obdoba současného betonu) do forem. Plášť pyramid byl většinou z bílé odrůdy křemene (oxid křemičitý). Při stavbě byly používány stroje a zařízení, na které současná technická úroveň zatím nedosáhla. Jejich funkční podstata spočívala v ovládání fyzikálního jevu v současnosti nazývaného vědou jako gravitace. V "královské komoře" bylo umístěno zařízení pro odběr elektrické energie, která se rozváděla "klasickým způsobem" podobným jako v současnosti, v keramice izolovanými měděnými vodiči.

 

Souběžně s pyramidami byly také budovány hydroelektrárny. Všude, kde to přírodní podmínky dovolovaly bez velkých stavebních úprav, využívaly se vlastnosti vody. Ale to už je jiná, rovněž zajímavá informační oblast, týkající se stahování elektrické energie z proudící vody. Je zajímavé, že s touto problematikou se v nedávné minulosti zabývali Nicola Tesla a Viktor Schauberger.

 

Nutno ještě dodat, že pyramida svou konstrukcí kumuluje toky Nehmotné energie neustále, dokud není její soudržnost podstatně narušena. I když nemá obložení, její funkční processing se v postatě nemění. Proto i v současnosti, po několika desítkách tisícíletí, se v její blízkosti tvoří nestandardní toky a formace "fluida", smysly člověka nevnímatelné.

 

Pyramidy a podobné útvary vzniklé v období po zániku Atlantidy

 

Nepředstavitelný rozsah katastrofy, při které se celý kontinent potopil a jinde z oceánu vystoupila souš, byl, pokud se týká celé planety Země, přesto jen relativně lokální záležitostí. V katastrofou nezasažených oblastech se nadále používala v mezích možnosti technika zaniklé společnosti.

 

Co se ale diametrálně změnilo bylo klima na celé planetě. Na severní polokouli se rozšířilo pásmo s výraznými rozdíly teplot v zimních a letních obdobích. To způsobilo zánik dvou sklizní do roka a nedostatek potravy jak pro člověka, tak i pro zvířata. Začíná se využívat dochovaných znalostí a budují se stavby sice podobné pyramidám, ale určené k jinému účelu – uchování poživatelné potravy po celé mimo vegetační období.

 

Dalším druhem staveb, které připomínají pyramidy jsou zikkuraty. Stupňovité stavby, kde bylo využíváno směrování toku Nehmotných energií k podpoře pěstování potravinových plodin a mnohdy i jako ochrana před poškozením zátopami.

 

Dřívější stavby pyramid jsou pouze opravovány a udržovány tak v požadované činnosti, nové se již nebudují.

 

Společnost se znovu postupně formuje

a život se dostává v nových podmínkách do normálu. Rozdíl je ale v tom, že již nepanuje v bytí Duch, ale do popředí se dostává hmotné blaho jedinců a skupin. Mizí rovnost mezi lidmi a společnost se rozděluje na mocenské skupiny, které mezi sebou soupeří o moc a hmotné výdobytky. Nutně proto muselo dojít k narovnání vztahů a směru vývoje v centru nově zformované společnosti. To přichází v podobě rozsáhlé lokální přírodní katastrofy před 13.000 lety. Je to definitivní zánik atlantských vědomostí a kultury jako takové.

 

Pyramidy jako energetické zdroje zanikají,

protože už není důvod pro jejich činnost. Člověk je nucen přijmout velice primitivní podmínky ve svém bytí. Pyramidy, pokud existují, mění se v kultovní objekty.

 

Přichází dlouhé období, kdy existence Atlantidy je zapomenuta a přežívá pouze v ústně předávaných pověstech střežených uvnitř určitých skupin jedinců.

 

Od tohoto období nově budované pyramidy, např. stupňovitá v Sakkáře, jsou záležitostí sdělenou z "Druhé strany", nebo jsou určeny pouze jako sakrální stavby – hrobky mocných panovníků.

 

Pozůstatky atlantských staveb, pokud se zachovaly, jsou přebudovány právě k těmto účelům nebo je ukryla vegetace, což je i případ bosenského komplexu v údolí Visoko.

 

Závěrem ještě jedna zajímavost. Jak jsme již uvedli, současná civilizace je první, která se snaží "dobývat" vesmír. Je ale také první, která zkonstruovala jaderné zbraně, používá plavidla na jaderný pohon a buduje atomové elektrárny.

 

A na úplný závěr 5. části cyklu o pyramidách a jejich stavitelích malé zamyšlení. Je až směšné s jakou urputností vědci, zabývající se pyramidami, setrvávají na svých vykonstruovaných teoriích spojených s jejich budováním a účelem. Dnes i školou povinné dítě se svými znalostmi řekne, že je nesmysl, aby v době, která je přisuzována budování pyramid, mohl člověk odborníky popisovaným způsobem a s jednoduchými nástroji uskutečnit takové megalitické dílo. Podle propočtů odborníků, např. Cheopsova pyramida v Gíze byla budována několik desítel let za účasti 30.000 dělníků? I když je tato pyramida monumentální, umí si někdo představit 30.000 lidí na tomto staveništi jak měděnými pilami a dláty opracovávají a umísťují několik desítek kamenných bloků denně ?

 

V příštím pokračování cyklu se budeme zabývat "tajemnými" vyobrazeními v chrámu bohyně Hathor v Dendeře.