85. Co je orby?

V nastávjícím novém roce se vracíme k pravidelnému publikování našich aktualit, ve kterých se snažíme na konkrétních případech přiblížit  skutečnost, která nás obklopuje, jak to vyplývá ze systému Universa. Předávaná sdělení ,,Druhé strany" umožňují nezávislá individuální porovnání širší reality světa, jak se projevuje i v každodenní praxi člověka,  s tvrzeními a teoriemi současné materialistické vědy.

 

Co je orby?

 

Takto označená glosa v 11. čísle časopisu "Nový Fénix" komentuje dopis paní Jeleny Paskerové, které její záliba fotografovat noční oblohu přinesla překvapení. Na jejích fotografiích se ojevila "nezvyklá modrá skvrna". Pátrání ji přivedlo k informaci, že tento jev, nazývaný "orbs" (česky orby), není neznámý, avšak zůstává celosvětovou záhadologickou hádankou.

 

Většina výzkumníků, a to i v zahraničí, začala zkoumat, při jakých příležitostech se orby vyskytují. Proč jednou na fotografii jsou a podruhé nikoli? Z hlediska místa výskytu si orby opravdu nevybírají. Jsou na fotografiích jak z interiérů, tak exteriéru. Vyskytují se ve dne i v noci. Jedno však mají společné – jsou pouze na fotografiích, kde byl použit blesk. S příchodem digitálních fotoaparátů se množství fotografií neznámých objektů zmnohonásobilo. Okem člověka však spatřeny nikdy nebyly.

 

Ale jak je to s orby paní Paskerové, které se objevily snímcích pořízených bez blesku ?

 

Níže se pokusíme vysvětlit, že orby nejsou žádnou záhadou při znalosti procesu komunikace mezi hmotou a lidskými smysly nevnímatelným fluidem – Nehmotnou energií, která do ní vkládá její vlastnosti.

Současná věda neuznává nic, co nemůže hmotně pozorovat a co konkrétně nenavazuje na hmotné fyzikální teorie a praxi. O takových případech proto raději mlčí, jakoby takové jevy reálně neexistovaly.

Záhadologové se abstraktně odvolávají na "nějakou" formu vyšších energií, na "nějakou" formu projevů jiných bytostí a na odobné jen mystické představy. V některých ezoterických "vysvětleních" jsou orby považovány dokonce za "astrální bytosti, duše, nebo mimozemšťany".

Současný člověk má právo být informován věcně, takže co nejblíže skutečnosti. Jde ale o to, že skutečnost není jenom hmotná, jak ji vnímáme svými smysly, ale základním mediem veškeré reality vesmíru je Nehmota, jako polaritní opak a řídící činitel veškeré hmoty.

 

Nehmota, nikoliv v mystickém podání, ale jako základ věčnosti, dynamiky a veškerých vlastností Universa a všeho v něm, tedy i věčnosti duchovní podstaty nás lidí a smyslu naší existence ve hmotných tělech.

 

Hmotné tělo, obal pro naši Nehmotnou duchovní podstatu, je vybaveno "zařízením"- smysly, aby se mohla pohybovat a komunikovat ve hmotném prostředí.

 

Nikdo se nepozastaví nad tím, že člověk zrakem vnímá atomární hmotu až od určité velikosti jejího uskupení. Má ale čich, aby mohl rozeznat tuto hmotu rozptýlenou v prostoru. Sluch má k tomu, aby rozeznal narážení hmotných uskupení do sebe (různé harmonické i neharmonické zvuky). Pohyb pro zrak neviditelné rozptýlené atomární hmoty může také vnímat hmatem, smyslem upozorňujícím na tento pohyb (např. vítr, chlad, teplo a pod.).

 

Hmotné tělo ale není zařízeno na vnímání Nehmotného obsahu částic hmoty, ze kterých je atomární hmota zformována a který současně určuje i její vlastnosti. Tento Nehmotný obsah člověk vnímá zprostředkovaně jako barvu (elektromagnetické vlnění), která souvisí se "zahuštěním" hmoty. Zahuštěním hmoty však musíme chápat ne jako prostorové rozmístění částic hmoty, ale jako velikost (objem) energetického náboje částic (silový úsek paprsku Nehmotné energie).

 

Skutečná podstata "Orby" tedy souvisí s podstatou elektromagnetického záření (vlnění). To prostupuje vesmír, jako mobilní paprsky Nehmotné Energie, procházející subatomárními (menšími než atomárními) hmotnými částicemi. Tak je formováno standardní energetické pole v kvalitě, která je v různých částech vesmíru odlišná. Je podstatou toho, co je nazýváno jako volná energie, v minulosti označovaná jako hmotně neuchopitelné fluidum. Její vlastnosti jsou ale v Systému Universa přesně vymezeny, takže záhada je dána trvající neznalostí člověka.

 

Chybí nám dosud spirituální myšlení a vědění, zahrnující komplexní znalosti o Nehmotě a hmotě. Svou podstatou a úrovní je na hony vzdálené od církevních dogmat i od současného dogma vědeckého materializmu.

 

Přistupme po této základní informaci k vymezení podstaty jevů "ORBY". Jak je shora uvedeno, veškeré funkce a z nich vyplývající skutečnosti ve vesmíru nejsou náhodné, ale jsou součástí dokonalého a cíleně směrovaného Systému, který vložil do existujícího Jsoucna jeho Boží Tvůrce. Pokud si někdo spojuje pojem Bůh s tradičním církevním náboženstvím, může si abstraktně představit i Nadtvořivou Sílu, která utvořila a nepřímo cíleně řídí vše Nehmotné a takto i hmotné.

 

Technologie současné techniky vnášejí do standardního energetického pole, respektive do standardního toku paprsků Nehmotné Energie, stále více umělých signálů, které vznikají při funkci řídících a komunikačních energetických zařízení systémů spojové techniky. Rozsah vnášení záměrně uskupených formací nabité subatomární hmoty do přirozeného prostředí neustále roste, v přímé úměře jak roste užívání satelitů pro přenos telekomunikačních signálů, internet, televizi či rozhlas, funkce počítačových sítí a dalších elektronicky řízených soustav. Na stejném principu fungují i navigační systémy dopravních prostředků, řízení leteckého provozu a v neposlení řadě i jako nezastupitelná součást vojenských obranných a útočných systémů.

 

Je samozřejmé, že vnášení těchto elektronických impulzů do standardního režimu elektromagnetického záření ve volném prostoru vychyluje rovnováhu energetického pole planety Země, jak je podrobněji uváděno v knihách "Svět je jinak" a "Sdělení Druhé strany" autora Zdeňka Svobody a rovněž na internetových stránkách www.svetjejinak.cz.

 

Dynamika vesmíru, tedy i prostředí planety Země, je založena na principu ustavování polaritní rovnováhy (vztah dvou činitelů). Pokud vzniknou takové okolnosti, že vyrovnávání přirozené polarity nemůže standardně probíhat (např. lokální kumulování silných úseků paprsků Nehmotné Energie), je příčinou vzniku krátkodobých nestandardních úkazů typu "kulových blesků" nebo našich "orby".

 

Vraťme se ale k jevu "orby", proč a jak prakticky vznikají. Odborníci mají jasno – jde o prachové částice ve vzduchu nasvícené bleskem. V podstatě mají pravdu. V prostředí, kde se v důsledku činnosti člověka rozptylují zrakem neviditelné částečky nabité atomární hmoty, která tam nepatří a tudíž se nemůže přirozeně zařadit, vznikají útvary, které zaznamená digitální fotografická technika. Tuto hmotu nevidíme, ale můžeme ji detekovat čichem, jak bylo již výše uvedeno. Typické jsou přírodní a "chemické přírodně identické" vůně, prach, pyly a spousta dalších okem neviditelných formací hmoty. Výron soustředěného paprsku subatomární nabité hmoty (blesk) narazí do těchto uskupení atomární hmoty a fotoaparát tento střet zaznamená. Proto jsou "orby" i barevné, záleží na kvalitě atomární hmoty (jejím náboji), který se hmotně projevuje jako určitá barva.

 

"Orby", které ulovila paní Paskerová bez použití blesku, jsou v podstatě formace nabité subatomární hmoty vzniklé v důsledku nepřirozeného přetížení prostoru umělými impulzy, vydávanými výše uvedenými zařízeními. Nemalou mírou k nim přispíváme používáním mobilů a všech dalších elektronických přístrojů bez kterých se dnes už nemůžeme obejít. Tyto útvary nemůžeme jakkoli hmotně detekovat, tedy ani vidět nebo cítit.

 

Pokusme se zamyslet na touto shora uvedenou informací. Vyplývá ze znalostí Systému vloženého do Universa, který je sdělován Duchovně nejvyspělejším jedincům z Nehmotné dimenze prostředí vesmíru. Tam se Nehmotný nesmrtelný Tvořivý Duch člověka, opakovaně vrací po skonu hmotného těla ve vývojovém procesu, směrovaném k souladu s Vyšším Systémem. Cílené sdělování Informací pověřenými Tvořivými Duchy z prostředí Druhé strany je určeno k regulování vývoje společnosti jako celku, takže kvalitou a úrovní komunikace výrazně překonává obvyklé formy channelingu.

 

Poznáme, že tyto informace, a to bez ohledu na jejich původ, vypovídají a vysvětlují veškerou skutečnost, takže pravdivě odpovídají také na věčné otázky přemýšlivého člověka: "KDO JSEM, ODKUD PŘICHÁZÍM A KAM SMĚŘUJI".