89. Část III./2 - Proč, jak vzniká a je řízen hmotný život

Část III./ 2 - Proč, jak vzniká a je řízen hmotný život

Bible, První kniha Mojžíšova – Genesis: Hospodin Bůh se obrací k člověku Adamovi po spáchání prvotního hříchu: "V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš."

O vlivu Nehmotných Substancí na formování anorganické hmoty jsme se již zmínili v předchozích částech. Oběh a formování neživé anorganické hmoty je v Universu řízen společným Nehmotným programem - Systémem, který způsobuje, že si hmota, v závislosti na prostředí kterým právě prochází, podrží určité vlastnosti po celou dobu své existence v takto přirozeně vymezených podmínkách. Znamená to, že pokud stejná atomární hmota má být oživena, musí být řízena jiným speciálním Nehmotným programem a to v prostředí, které umožňuje jeho aplikaci. Tím prostředím je jediné místo v OU, kde polarita Nehmoty a hmoty v Systému je téměř nulová. Je to střed Středu Obvodového Universa (OU). Tolik k oživení informací z předešlého článku.

Jak vznikl život a zda existuje i jinde ve vesmíru, je jednou z hlavních dosud nezodpovězených otázek člověka. Konkrétní odpověď na ni nedávají alegorií zahalená náboženská učení, natož pak moderní materialistická věda, která se předvádí zdánlivou odborností i tam, kde ji nemá. Je dokonce natolik vychýlená ze skutečnosti, že dospěla až k vrcholné mystice, když se hlásí ke smyšlené teorii samo vývoje druhů od těch nejnižších až ke člověku.

Součástí poselství Stvořitele pro člověka současné společnosti, předáváného prostřednictvím Sdělení „Druhé strany“, je i odpověď na to, jak a proč vznikl člověk a jaký má jeho existence smysl. Odhaluje nejen tajemství poslání člověka v záměru Boha, ale přibližuje také procesní souvislosti jeho stvoření. Člověk tak dostává dar poznání, které je víc než pasivní víra, která v minulosti byla, a rovněž v současnosti je, často zneužívána v zájmech, které jsou s principy Boha nesouladné.

Hmotný život je „vysazován“ až do připravené kvality neživé přírody, aby se na ni mohl plynule napojit. Nastanou-li na vybrané planetě podmínky pro hmotný život, je započato s aplikací nejjednodušších Nehmotných druhových programů, které podmiňují formování anorganické hmoty do prvotně jednoduchých druhů mikroorganizmů. Ty jsou jako celek přechodovým stupněm mezi neživou a oživenou hmotou přírody (OOH = obecně organizovaná anorganická hmota a VOH = výše organizovaná hmota). Souběžná přítomnost vzájemně antagonistických mikroorganizmů fauny (mikroby) a flóry (plísně), které se navzájem v dynamice polaritní rovnováhy likvidují, takže tímto způsobem se postupně přepracovává anorganická hmota na kvalitu vhodnou pro formování jejich vyšších druhů. Současně se reguluje i rovnováha takto vyvolaných hmotných toků. Tyto prvotní jednoduché formy VOH dokáží „přepracovat“ neživou minerální hmotu a připravit ji pro formování druhů flóry, která je potravou pro druhy fauny a odumřelé zbytky flory a fauny znovu připravit k použití. Je tak postupně rozšiřována skladba hmotných toků při zachování jejich přirozené vyrovnanosti. Postupné vkládání Nehmotných druhových programů s vyšší složitostí vede k vytvoření prostředí pro bytí nejsložitějšího organizmu – těla člověka s ukrytým Nehmotným Tvořivým Duchem. Také z této skutečnosti je zřejmé, že vývoj života je Stvořitelem cíleně regulován.

V úplně prvotní etapě zalidňování každé „planety života“ v tomto optimálně Středovém prostředí Středu Obvodového Universa jsou Tvořiví Duchové přítomni pouze v Předhmotných obalech (druh Nehmoty), nikoliv ještě ve hmotných tělech lidí. Je to proto, aby již mohli vnímat hmotu, ale ještě jí nebyli omezováni, než se plně zformuje prostředí pro jejich hmotné bytí. Také biblický „Adam v Ráji“existuje v Předhmotném "obalu". Může sice vnímat hmotné prostředí, ale nemá ještě "lidské" potřeby a schopnosti člověka manipulovat se hmotou. Takže v době, kdy jeho TD byl pouze v obalu z Předhmoty, byl bezpohlavní bytostí. Teprve po „vyhnání z Ráje“ (vstupem do zformovaného hmotného těla) je prvním člověkem mužského pohlaví ve hmotném prostředí na každé planetě života. „Smrtelný hřích a vyhnání z ráje“ symbolizují v biblickém pojetí vstup Tvořivého Ducha do hmotného těla člověka, který tak nabývá schopnost aktivně se projevovat ve hmotných vztazích, ale už nemůže vnímat Nehmotu. Je tak oddělen od dosud nabytých znalostí o svém vývoji a nadále musí spoléhat pouze na svou dosaženou kvalitu. Formováním OOH pomocí Nehmotných druhových programů vzniká živá hmota – druhy flóry a fauny, počínaje mikroorganizmy s jejich v Systému cílenými vlastnostmi. Než je stvořen první člověk (hmotný obal), jsou již ve hmotném prostředí přítomní nejen Částečně Tvořiví Duchové v tělech zvířat, ale je dokončen úplný soubor druhů flóry a fauny v potřebné kvalitě a vyrovnanosti hmotných toků živé přírody jako celku.

Z uváděných Sdělení souhrnně vyplývá, že tělo člověka bylo zformováno působením Nehmotného programu na připravenou hmotu, za vzniku prvotní buňky těla, obsahující hmotný program („DNA“). Dále pak, že první dva lidé odlišného pohlaví na Zemi i na předchozích planetách byli stvořeni podle stejného Nehmotného programu, nejdříve muž a následně žena. To, že v biblické alegorii byla z části Adamova těla (žebra) utvořena Eva symbolizuje také princip, že nositelem Nehmotného programu ke vzniku života je spermie z těla muže. Ta zahajuje reprodukci hmotného těla člověka, když po vniknutí do vejce dojde k polaritnímu porovnání hmotných programů („DNA“) otce a matky a k otevření schránky Nehmotného programu.

Rozhodující pro proces, zda reprodukce bude probíhat vně či uvnitř těla, odvisí od složitosti NDP (např. hmyz, ryby, vejcorodí, savci). Jak je vidno z výše uvedeného týká se proces tvorby fauny. U flory je proces jednodušší z toho pohledu, že do připraveného útvaru samičí buňky je vložen NDP spolu se samčí buňkou a za příhodných klimatických podmínek vznikne nový jedinec svého rodu. Ovšem existují i druhy flory, kde je nutné pro reprodukci mít jak rostlinu se samčími, tak i samičími zárodky.

Nutno dodat, že jednotlivé druhy fauny i flory se objevují postupně tak, aby měly zajištěny podmínky pro své bytí a zařadily se plynule do cirkulačního procesu VOH. Pod dnem tvoření si musíme představit nikoliv 24 hodin pozemského dne, ale dobu vesmírného dne, tedy i např. milion roků na Zemi.

Vzniká otázka, jak to vlastně bylo s prvním tělem člověka. I toto tělo, jako první svého druhu, vzniklo mimo tělo matky ze hmotných útvarů, jak je výše popsáno. Do tohoto prvního hmotného těla vstupuje nejzkušenější Tvořivý Duch, aby již od prvopočátku dokázal udržet tělo při životě - zajistit si potravu. Zajímavostí jistě je, že toto první mládě nepotřebovalo mateřské mléko, ale mohlo se živit rostlinnou stravou - ovocem. Klima v místě zrození nevyžadovalo oděv ani úkryt před nepohodou, takže Adam mohl pod Nehmotným dozorem svého Tvůrce bezstarostně žít, navíc neztratil schopnost s ním neverbálně komunikovat. Stejně tak první generace lidí neztrácí schopnost spojení s Druhou stranou a lidé mezi sebou komunikují rovněž neverbálně. Schopnost řeči u člověka byla sice vyvinuta, ale používat ji k vyjáření informací ve hmotných vztazích je záležitost pozdějšího období, když se vytrácí možnost komunikace s Nehmotným prostředím Druhé strany. Pro úplnost ještě připomínáme, jak bylo již uedeno, že zcela prvním člověkem na první planetě života byl sám Stvořitel, zformovaný otcem Bohem jako dokonalá Nehmotná bytost. Je to ta planeta, která se v současnosti nachází v souhvězdí Plejád. Nehmotné bytosti tam vzniklé jsou již většinou na vrcholu svého vývoje a působí převážně na "Druhé straně" jako učitelé ve spojení se stejně vyspělými jedinci uzavřenými ve hmotném obalu jako lidé. Ti, co jsou nejdále ve svém vývoji a nemusí se již vracet do hmotného těla, aby působili jako lidé, jsou ku pomoci Stvořiteli a hmotně jsou chápáni jako "andělé".

Uváděné skutečnosti dávají jasnou odpověď na hmotné spekulace o údajném vývoji druhů. Ten není možný, neboť vlivem hmotných podmínek by muselo dojít ke změnám Nehmotného programu, což by odporovalo nejen neměnným vlastnostem Nehmoty a principu bilanční vyrovnanosti hmotných toků (koloběh hmoty), ale vrcholně také Božímu původu veškerého Jsoucna. V něm Nehmota je prostředkem ke vzniku a vlastnostem hmoty, nikoliv naopak. Bůh prostřednictvím Stvořitele učinil člověka, nikoli obráceně.

Příští vstup – pokračování Části III. - Proč, jak vzniká a je řízen hmotný život se budeme zabývat konstrukcí hmotných organizmů flóry a fauny, rozdělením jednotlivých druhů a snahou současné vědy vytvořit umělý život.