84. Bosenské pyramidy a dávné civilizace na tomto území

Artefakty nalezené v lokalitě bosenského komplexu pyramid

Nápisy na blocích písmem podobným runám

Podzemní labyrint v Rovne a posilování fyzické i duchovní vitality,

 

Při naší návštěvě v Bosně jsme mohli na vlastní oči spatřit historii člověka starou při nejmenším 30.000 let. Také jsme mohli potvrdit stáří nalezených artefaktů stanovených radiokarbonovou analýzou. Níže se budeme snažit popsat z čeho pochází a k čemu byly potřebné.

 

Artefakt tvořený dvěma druhy kamene nalezený v Bosenské pyramidě Draka

Na první pohled připomíná halloweenskou dýni, ale nemá s ní nic společného. Je to pozůstatek dveřního kamenného systému, kterým se uzavíral vchod do pyramidy. Dveře ani žádná součást nemohla být z jiného materiálu, než byl korpus pyramidy aby se nenarušilo proudění Nehmotné energie ukryté v subatomárních částicích hmoty.

Kamenná deska s vyrytými znaky nalezená na přísupové plošině bosenské pyramidy Slunce.

Není až tak stará, jak by se mohlo předpokládat. Pochází z období označovaném jako "vinčanská kultura" (okolo 5.000 př.n.l.), kdy forma runového písma byla již zapomenuta, ale začalo se v té oblasti používat jakési znakové písmo. Na kameni je v podstatě vyznačeno, že je to "podivné" místo se zvláštními nevysvětlitelnými jevy.

Drobná keramická pyramidka nalezená v blízkosti pyramidy Slunce neměckým archeologoem v roce 2008 ve vrstvě usazenin staré šest a sedm tisíc let.

Je opravdu famózní nález. Vznikla v období obnovy činnosti průmyslového komplexu a jsou na ní zaznamenány technologie výroby směsí, ze které je utvořen i osmitunový megalit K2 v labyrintu Ravne !

 

 

Fragment kamenného kruhu nalezený v podzemích tunelech KTK

Je "normální" rozcestník, sloužící k orientaci v podzemí.

Artefakt označený jako kamenná replika chodidla s pěti prsty nalezená v megalitické terase ve Vratnici pod jedním metrem zeminy.

Byla nalezena ve Vrátnici je část "zařízení" (jedno křídlo) pro vyrovnávání proudění Nehmotné energie v uzavřeném prostoru, kam nepronikají úseky paprsků NE potřebné pro živou hmotu.

Kamenný nástroj z pískovce nalezený v hloubce jednoho metru ve Vrátnické mohyle.

Nástroj prvotních zemědělců při obdělávání půdy, jakési "rydlo". Nesouvisí s pyramidami, ale s prvotním osídlením, ze kterého se vyvinula kultura Vinča.

 

Plastika nalezená v podzemním labyrintu Ravne

 

Je neúmyslné dílo - nepozorností dělníka vzniklý otisk nástrojů, které se používaly pro značení (psaní) do měkkého betonu. Je to stěrka (rovnátko povrchu) a měrka, kterou se vytlačovaly znaky písma do měkkého materiálu a také aby byly stejně veliké.

 

Krásná plastika, kterou jsme viděli, je také spíše náhodně vzniklý otisk listu ze stromu po věky uchovaný v kameni, pardon, betonu tělesa pyramidy.

 

Také kamenné koule velké jako tenisové míčky budí mnoho otazníků. Není to žádná záhada, jsou to koule používané pro mělnění vytěžené kovonosné horniny, které byly součástí zařízení, tvořily náplň mlecího bubnu.

 

Toto jsou jen malé ukázky z "dosud" nalezených zajímavých artefaktů.

 

Písmo podobné runovým znakům

 

Podobnost symbolů nalezených na megalitických blocích prehistrického podzemního labyrintu v Ravne s obdobnými symboly v různých částech světa je nepřímým důkazem jejich společného původu v Atlantském písmu.

 

Současná materialistická vědecká archeologie přisuzuje jejich původ Vinčanské kultuře, o které se zmiňujeme v předchozím textu tohoto cyklu, v souvislostech s historií pyramid v bosenském údolí. Skutečný původ těchto nápisů lze datovat do období po druhé katastrofě, takže přibližně před 12-13 tisíci lety (10 – 11 tisíc let př.n. l.). V období Vinčanské kultury (asi 5000-7000 let př.n.l.) byl výrobní komplex pyramid spou s metalurgií již dávno opuštěn.

 

Také skutečný původ runových nápisů na blocích labyrintu v Ravne dává odpověď na jejich zkreslená "vysvětlení" současnými vědci, kteří jej, obdobně jako písmo starověkých maďarských run či nápisů na starověkých tabulkách z Glozelu (jižní Francie), přisuzují "anglosaskému futhorku". Ve skutečnosti je společným jejich původcem atlantské písmo, což ovšem platí i pro naprostou většinu všech kulturních znaků naší po-Atlantské společnosti.

 

Největší kamenná koule v Evropě je v Bosně

 

Kamenné koule různých velkostí lze nalézt na různých místech planety. Jsou vesměs výsledkem činnosti člověka, který s jistým záměrem odlomil kus horniny, kterou nechal nevyužitou. V průběhu tisíciletého působení proudění paprsků Nehmotné energie a v závislosti na terénu po kterém se tyto kusy vyvřelé horniny pomalu pohybovaly směrem do nižších poloh, vytvářely se tyto kulovité útvary. Koule mohou vznikat pouze z vyvřelé horniny, sedimenty (pískovce a další) se pod vlivem klimatických podmínek rozpadají.

 

Člověk od pradávna pozoroval, že v blízkosti takových netradičních útvarů na něho působí neznámé fluidum, které posiluje zdraví a pozitivní psychiku. Vysvětlení vyplývá z již uváděného prostupování hmoty Nehmotnou Energií, jejíž slabší úseky, označované jako vitální, dovnitř do silnější hmoty neproniknou. Soustřeďují se ve zvýšené intenzitě na povrchu útvaru. Tento jev lze pozorovat i u dalších dávných kamenných objektů (menhiry) a ve starých sakrálních stavbách spojovaných s existencí Ducha v člověku.

Naše zastavení nad skrytými skutečnostmi v pyramidách v bosenském údolí Visoko by nebylo úplné, kdybychom se nezmínili,

 

proč a jak působí na člověka vyzařování energie v chodbách labyrintu v Ravn, v blízkosti pyramid a mohyly ve Vratnici.

 

Nejprve opět trochu teorie o živé hmotě (flóra a fauna) a o tělu člověka, jako nejvýše organizované formě hmotného života. V minulosti bylo odpozorováno a obecně přijato jako nezpochybnitelná skutečnost, že jakási lidskými smysly nevnímatelná síla má vliv na naše zdraví a vitalitu těla. Právě pro porozumění, proč a jak na nás tyto podněty působí, je dobré vědět, že lidské tělo je zformovaná atomární hmota podle speciálního programu pro oživení hmoty, tedy stejná hmota ze které je složena veškerá hmota neživá. Jako celek má společné vlastnosti hmoty jako takové, ale rovněž specifické znaky života podle programově vložených Nehmotných Informací tak, aby poskytovalo ochranu pro Nehmotného Tvořivého Ducha, který se jeho prostřednictvím orientuje ve vztazích s vnějším prostředím a umožňuje mu mentální (myšlenkové, rozumové) a emoční (citové) projevy. Je funkčním obalem pro Nehmotnou bytost jedinečné identity - Tvořivého Ducha ve hmotném těle, který je věčný a prochází vývojem v mnoha lidských životech, aby dospěl k vlastnostem Stvořitele veškerého života.

 

Fyzické tělo člověka, ale i všech druhů živé hmoty, je prostupováno tělem Nehmotným (energetickým), hmotnými prostředky nezjistitelným jehož prostřednictvím je selektivně rozváděna vitální Energie do příslušných hmotných částí a orgánů až k jednotlivým buňkám (obdoba tepenného a žilního krevního rozvodu). Součástí energetického rozvodu jsou i kanály pro odvod použité Energie uzavřené v částicích subatomární hmoty, označované jako meridiány (hlavní sběrné odvodní kanály), které vyúsťují na dlaních a chodidlech fyzického těla. Projevuje se tak společný princip působení Nehmotného “fluida” na hmotu a příslušnost těla člověka k Systému Universa. Z výše uvedeného vyplývá, že existence veškeré živé hmoty odvisí od proudění lidskými smysly nevnímatelného fluida – Nehmotné energie. Protože lidské fyzické tělo je uzavřený Systém (stejně jako všechny druhy živé hmoty), potřebuje ke svému bytí odebírat vitální Nehmotnou energii. Pro tento účel má speciální zařízení – sací kanál umístěný v oblasti solar plexus, kterým je selektivně přijímána vitální energie pro veškeré funkce organizmu těla. Ocitne-li se tělo v prostředí vnější "energetické nedostatečnosti", omezuje některé své funkce. Dotkne-li se tento nedostatek životně důležitých funkcí, pak nastává kolaps. Pobývá-li člověk delší dobu v energeticky nepříznivém prostředí tak to zpravidle vede k projevu narušené zdravotní rovnováhy. Naopak, dostane-li se tělo člověka do prostředí, kde je přístup k celé škále vitální energie, reaguje okamžitým zapojením všech vitálních funkcí, které byly omezeny a organizmus se harmonizuje.

 

Takovým prostředím je i podzemí Ravne nebo okolí mohyly ve Vrátnici.

 

Rozsah úseků Nehmotné energie musí ovšem odpovídat potřebám živého organizmu. Proto ne všechna místa s vyskytujícími se anomáliemi energetického proudění jsou všeobecně povzbuzující a léčivá. Zóny, kde se vyskytuje "silně zahuštěná" hmota s tomu odpovídající silou energetického náboje Nehmotné energie než který je příznivý pro živou hmotu nebo kde je silné proudění podzemní vody, jsou zdrojem vytváření "geopatogenního prostředí". Takové prostředí mohou využívat krátkodobě pouze jedinci, kteří potřebují odstranit nějakou diagnostikovanou zdravotní nerovnováhu. Pro ostatní je to rizikové prodstředí. Rozpoznat tuto kvalitu mohou pouze jedinci nadaní citlivostí na vnímání těchto jinak lidskými smysly nevnímatelné skutečnosti.

 

Tímto vstupem končíme cyklus nejen o bosenském komplexu pyramid, a to s odkazem na americkou profesorkou Bobbií Scarfe rozluštěný nápis na jedné z nalezených kamenných desek: "Brána je uzavřena, jsme ve stavu nečinnosti. Budeme muset jednat jako bojovníci, abychom bránili a dobývali, dokud se nebudeme moci znovu pohybovat hvězdnou bránou". Troufáme si říci, že nastal čas, kdy se brána začíná otevírat prostřednictvím takových jedinců jako je dr. Semir Osmanagić, kteří "brání a dobývají", aby se brána vědění znovu otevřela.

 

Dnešní příspěvek na naše stránky byl poslední v tomto roce.  Dovolujeme si proto popřát nejen  našim příznivcům, ale všem lidem, pokojné prožití vánočních svátků a zakončení roku 2016. Přejeme vám v novém roce  odvahu uplatňovat ve svém bytí principy Vyššího Systému a tak se pomalu vzdalovat všem negacím, které přináší současný životní styl společnosti.

Tým "Svět je jinak"