Jak to všechno začalo?

Bůh jako Tvůrce a ovladatel Systému Jsoucna.
Svořitel Tvořivých Duchů, člověka a hmotného života.
Tvořivý Duchové v Absolutnu a v Universu.

článek 1.,část 1.

Jediný existující Systém Jsoucna má podstatu Boha a není hmotný, takže smysly člověka je nevnímatelný. Základní Boží vlastností je šíření nekonečného dobra, lásky a porozumění pro druhé. Bůh byl ale v jediném existujícím Jsoucnu prostředí Absolutna osamocen, neměl s kým sdílet své city, proto pojal záměr utvořit Nehmotné bytosti – Tvořivé Duchy, kteří budou jeho společníky. Nejprve zformoval dokonalého, sobě rovného Tvořivého Ducha – Stvořitele, na kterého přenesl některé své vlastnosti potřebné k uskutečňování jeho záměru. Nebyl pro něho problém zformovat takto i mnoho dalších Tvořivých Duchů, kteří by ovšem byli v podstatě kopií svého Tvůrce bez vlastní identity, ke které by nedospěli vývojem v prostředí protikladů a svým svobodným rozhodováním. To nebylo záměrem Boha a proto vydělil ze Systému Jsoucna prostor, kde vytvořil podmínky pro vývoj Tvořivých Duchů. Vzniklo tak Univesum jako polaritní prostředí s takovými vlastnostmi, aby se Tvořiví Duchové mohli svobodně vyvíjet k obrazu svého Stvořitele při překonávání protikladů dobra a zla. Pro Tvořivé Duchy by bylo ale snadné rozpoznat v prostředí Universa co je dobré a co je v rozporu s principy Boha, takže jejich dlouhá cesta k dokonalosti byla znesnadněna opakovanými vstupy do hmotného fyzického těla. Tvořivý Duch, pokud je ukrytý ve hmotném těle jako člověk, nemá přístup k nabytým znalostem při svém dosavadním vývoji a musí se rozhodovat jen podle svého uvážení.

 

Pro pochopení uváděných skutečností, které jsou pravdivou realitou, nikoliv náboženským učením nebo jen dovozovanou teorií vědy, jsou níže vymezeny základní použité termíny:

 

Boha nelze personifikovat, je přítomen jako podstata Systému Jsoucna a působí Božskými vlastnostmi všude. Vlastnosti Boha si lze ve hmotném omezení přiblížit jako potřebu konání nekonečného dobra pro druhé bez očekávání jakékoliv odměny. Tvořiví Duchové jsou proto součástí Systému Boha, aby fenomény, jakými jsou absolutní svoboda, láska, dobro a porozumění pro druhé, mohly být sdíleny při jejich přibližování se k vlastnostem svého Tvůrce. Tento základní princip je promítnut do Jsoucna jako celku, takže také do podstaty Tvořivých Duchů a jejich vývoje v Universu, aby se mohli těmto Božským vlastnostem přiblížit. Božství vyzařuje svoji podstatu druhým, nechce být samo. Potřebuje se radovat, že jeho principy jsou přijímány a dále rozšiřovány. Je to naprostý opak vlastností, které jsou prosazovány v soudobé hmotně zaměřené společnosti, v níž převládá sobectví, potlačování svobody jednotlivce a rovněž principů dobra a lásky.

 

Stvořitel (Hospodin) je první a dokonalý Tvořivý Duch, který je Bohem pověřen, aby:

  • působil jako správce Universa v Božím postavení,

  • vytvořil prostředí pro bytí člověka a s ním související hmotný život se vzájemně propojenými hmotnými toky na veškerou přírodu a procesní režim Universa,

  • formoval další Tvořivé Duchy a vkládal do nich vlastnosti, které jim umožní v dlouhodobém vývoji v Universu dosáhnout dokonalosti svého Stvořitele a po zbavení se vlastní polarity vstoupit do Absolutna a naplnit tak záměr Boha.

 

Tvořiví Duchové jsou bytosti zformované Stvořitelem z druhu Nehmoty, označovaném ve Sděleních jako Prvosubstance. Ke kvalitě svého Stvořitele se musí dopracovat vlastním svobodným vývojem ve hmotném i Nehmotném prostředí Universa. V prostředí hmotných polaritních vztahů vstupují do těla člověka při jeho narození. Tím okamžikem jsou odpojeni od informací „Druhé strany“ a musí se spoléhat jen sami na sebe. Teprve při opětném návratu do Nehmotného prostředí si mohou ověřit jak pokročili či nikoliv ve svém vývoji.

 

Zcela na závěr: Uváděná Sdělení odpovídají realitě světa, nejsou ani vědeckými spekulativními hypotézami ani zkreslenými náboženskými dogmaty. Odpověď na svá dilema a problémy v praxi života v nich nalezne vědec, kněz i člověk jakéhokoliv individuálního zaměření.

 

Přibližně za týden uvedeme v následném článku další pokračování předaných Sdělení. Jsou natolik převratná, v porovnání s dosavadními znalostmi člověka, že vyžadují nezávislé přemýšlení a vyvolají mnoho otázek, na které se budeme snažit všem odpovídat..............................