24. Dovolená s knihou nadčasového poznání

DOVOLENÁ S KNIHOU NADČASOVÉHO POZNÁNÍ


(Zpacovávají se překlady do angličtiny a němčiny.)

Dovolená dává příležitost nejen k regeneraci psychické a tělesné síly, ale také k novému poznání, které dává člověku nadhled a posunuje jeho Duchovní podstatu. Při správné volbě režimu dovolené můžeme využít uvolnění z šablony denního režimu, jehož jsme nedobrovolnými i dobrovolnými zajatci. Právě kniha, kterou mohu ve vhodném prostředí procházet a rozjímat nad moudrostí, která je nám sdělována ze světa Nehmoty, do něhož se pravidelně vracíme a z něhož do hmoty opět vcházíme, je prostředkem rozšířeného poznání. Vzácnými knihami, jejichž pochopení vyžaduje uvolněnou mysl, zbavenou smyšlených vzorců materialistického pojetí života, jsou také aktuálně vydané publikace "Svět je jinak" a "Sdělení Druhé strany". Jsou sepsány českým autorem podle mimosmyslových rozhovorů s Nehmotnými bytostmi - Tvořivými Duchy a cíleně podávají informace, určené k postupnému prozření člověka současné společnosti "kdo je a kam směřuje".

 

Dozvídáme se bezprecedentní informace o světě, jehož základem není jenom hmota ale také smysly člověka nevnímatelná Nehmota a rovněž o původu a účelu všeho hmotného. Prokazují, že vývoj soudobé společnosti je materialisticky deformován a jak to narušuje v globálním rozsahu přirozenou rovnováhu zdánlivě jen hmotného prostředí a také zdravotní rovnováhu člověka.

 

Není náhodné ani samoúčelné, že jsou k nám směrovány tyto dosud neznámé poznatky. V každé etapě společenského vývoje, když dojde k výraznějšímu odchýlení se od principů Boha, dochází v různých formách k narovnávání do souladu se Systémem, jehož jsme všichni součástí. V současné době sdělované informace vycházejí ze vzdělanostního stupně většiny společnosti, aby pomáhaly myšlení a praxi současného člověka.

 

V textu knih jsou proto promítnuty sdělované poznatky, které dávají současnému člověku příležitost nahlédnout do dokonalého Systému vloženého jeho Božím Tvůrcem do veškerého Jsoucna.

 

Informují:

 

 • o tom, že Universum jako Systém bylo utvořeno z Nehmotné Pralátky, která jej obklopuje a umožňuje jeho existenci,

 • o dosud netušené podstatě a organizovanosti Universa, která je založena na polaritním principu koexistence Nehmoty a hmoty. To se týká jak jeho prostředí, tak rovněž v něm přítomných Nehmotných i hmotných bytostí,

 • o vzniku, formování a zániku hmoty v její kruhově nekonečné cirkulaci v řídícím režimu Nehmoty,

 • o smyslu existence člověka i ostatních forem života a také proč může být život pouze v této části Universa.

Tyto základní a na ně navazující dosud neznámé vztahy jsou důvodem, proč je vědecké poznávání limitováno. Omyly vědeckých teorií či pro současnou vědu nevysvětlitelné záhady vyplývají právě z ignorování Nehmoty a jejích vlastností. V knihách "Svět je jinak" a "Sdělení Druhé strany" nacházíme proto odpovědi také na základní otázky, jako proč má hmota právě určité vlastnosti nebo proč člověk nemůže stvořit či syntetizovat jakoukoliv formu života či proč jsou vědecké teorie o vesmíru fyzikálně až fantasticky zkreslené.

 

Sdělení "Druhé strany" objektivizují také náboženská učení, utvářená historicky z původně nezkreslených informací. Pochopíme příčiny jejich deformování, ať již vlivem alegorického zpracování, aby jim mohl porozumět člověk tehdejší společnosti nebo zásahy mocenských struktur, aby vyhovovaly jejich politice či zkreslením v důsledcích ústního předávání po generace a překlady do jiných jazyků.

 

Dozvídáme se,

 • jak se Tvořivý Duch (věčná Duchovní podstata, skutečné "já" jedinečné identity) projevuje v Nehmotném prostředí „Druhé strany“ („onen svět“),

 • jak pracuje na svém vývoji,

 • jak vyhodnocuje zkušenosti z předchozích hmotných životů,

 • jak se připravuje karmickým předsevzetím před opětovným vstupem do hmoty,

 • jak tráví volný čas ve skupině jiných Tvořivých Duchů přibližně na stejné vývojové úrovni, kterou si dobrovolně a dlouhodobě vybral a s níž je karmicky propojen i ve hmotném prostředí jako člověk,

 • jak Tvořivý Duch přechází z Nehmotné do hmotné dimenze a naopak.

Sdělované informace potvrzují úsloví "co je nahoře, je i dole" (obrazně řečeno, neboť obojí se prostupuje a jedno je), neboť vše hmotné i Nehmotné je organizováno na jediném základním principu.

 

Dávají příležitost každému,

 • kdo má zájem vědět víc, ať je to vědec, kněz či člověk v jakémkoliv postavení,

 • kdo dokáže objektivně hodnotit svoje možnosti,

 • kdo nelpí jenom na penězích a mejetku, společenském postavení a konzumním způsobu života,

 • kdo má odvahu se postavit proti proudu, kterým je společnost materialisticky až kořistnicky směrována.

Sdělované informace jsou natolik převratné, že se zdají většině materialisticky vzdělávané a vychovávané společnosti neuvěřitelné, jakoby smyšlené, bláznivé a odtržené od existující reality (posuzováno z panující názorové hladiny soudobé společnosti). Jsou přehlíženy a mnohdy předmětem posměchu těch, kteří se zatím nedokázali zamyslet nad skutečnou realitou svého bytí, kterou nekriticky zaměňují za pouze hmotnou existenci a podle své vzdělanosti tomu přizpůsobují svoji názorovou hladinu.

 

Při pozornějším čtení a rozmýšlení sdělovaných informací se ale projeví jejich vnitřní logika a systémovost, která přesvědčuje o jejich pravdivosti. Odpovídají srozumitelně nejen na základní otázky člověka, kde je původ a smysl jeho existence, ale také přímo navazují na praktické stránky života. Nalezne v nich potřebné znalosti a vnitřní ztotožnění každý, kdo hledá tvořivé naplnění svého bytí a nespokujuje se s konzumní automatikou myšlení a jednání.

 

Knihy "Svět je jinak" a "Sdělení Druhé strany" podávají obraz světa a člověka v něm z opačného pohledu než je tradičně obvyklé – z pohledu člověkem nevnímatelného prostředí "Druhé Strany". Nemají proto precedent ve vědě ani v náboženství nebo v učeních esoteriky. Svojí systémovostí a věcným zaměřením výrazně překračují rámec všeho, co bylo v minulosti a je v současnosti v oblasti duchovních poznatků zaznamenáno. Obsahem a zaměřením posunují dosud jen abstraktní pojem Boha do procesů reálného světa kolem nás i v nás. Nejedná se pouze o záhadu věčnosti bytí každého člověka, respektive jeho Tvořivého Ducha, ale o celý komplex poznávání světa i sama sebe. Ze své podstaty umožňují rozkrývat záhadné tajemno, takže vedou člověka od slepé víry ke skutečnému poznání. Jejich jedinečnou předností je skutečnost, že ačkoliv vycházejí z existence Boha, přesto nejsou obvyklými náboženskými či filozofickými spisy. V nich uváděná Sdělení jsou "Druhou stranou" porovnávána se současnými vědeckými poznatky, náboženskými dogmaty a rovněž s převažující praxí současné moderní společností.

 

Informace, které se z "Druhé strany" od vyspělých Duchovních bytostí dovídáme, jsou natolik převratné v porovnání s dosavadními znalostmi člověka, že vyžadují nezávislé přemýšlení k jejich postupnému chápání a zařazení do vlastní názorové hladiny. Zdá se až neuvěřitelné, jak jednoduché a logické jsou odpovědi na otázky člověka, existující od nepaměti, jako "kdo jsem, kam směřuji, jaký je smysl života, co nastane po smrti nebo zda jsme ve vesmíru jako živé bytosti sami", atd. 

 

Čtenář je nalezne v obou těchto prezentovaných knihách, obdobně jako je nalezl jejich autor spolu se svými spolupracujícími přáteli. Také on nepochybně dospěje k závěru, že lepší než slepá víra je konkrétní znalost, která nás posouvá k souladu s principy Vyššího Systému a s jeho Božím Tvůrcem.