32. Hormonální antikoncepce skrytě narušuje zdravotní rovnováhu

Hormonální antikoncepce skrytě narušuje zdravotní rovnováhu

 

V rubrice "Novinky" na internetovém portálu Seznam.cz byl 28. června 2015 uveřejněn článek pod nadpisem "Hormonální antikoncepce mění ženské vnímání". V linii přístupů ryze materialistické vědy si všímá rozdílných hmotných znaků v některých vlastnostech žen, v jejichž organizmu, v důsledcích aplikované hormonální antikoncepce, zjišťují snížený stav hladiny ženského hormonu estrogenu. Studie amerických odborníků se soustřeďuje na "vedlejší účinky", které typicky navazují na životní styl většiny "moderní" společnosti, aniž by si všímaly skrytého poškozování zdraví nebo proč pokles estrogenu podle nich "mění ženám mozek na mužský". Ze závěrů takto zaměřených studií vyplývá, že v porovnání s muži jsou reakce ženy obecně horší v prostorové orientaci a v ovládání techniky, což je přisuzováno shora zmiňované nižší hladině pohlavních hormonů estrogenu. Je známo, že hormonální antikoncepce žen je založena právě na ovlivňování jeho hladiny.

 

Jaké jsou souvislosti používání antikoncepce s vnímáním a projevy žen a proč?

 

K důsledkům nepřirozeného zasahování do hormonálního režimu těla se podrobněji vyjadřujeme v knize autora Zdeňka Svobody "Sdělení Druhé strany", článek č.19, nazvaný "Hormonální antikoncepce je nepřirozená a narušuje zdravotní rovnováhu těla". Mimo jiné z něho vyplývá, že:

  • hormony jsou mobilními otisky Nehmotného a následně hmotného programu organizmu. To je důvodem hormonální provázanosti v rozsahu mnoha procesů těla jako celku, takže v jejich funkcích se nejedná pouze o uskupení hmoty, směřující k zachování reprodukce těl,

  • nepřirozený zásah chemickými preparáty do složitého Systému hormonální skladby v organizmu znamená proto vychýlení mnoha přirozených procesů v těle, počínaje metabolizmem a nadlimitním namáháním imunitního systému konče,

  • v mužském i ženském těle se nacházejí uskupení jak ženského, tak i mužského hormonu. Záleží na tom, který je v převaze a podle toho se pak projevuje i pohlaví. Rozmezí polaritní rovnováhy mužského i ženského těla je tedy nastaveno na určité proporce přítomnosti ženských i mužských hormonů.

Pro vysvětlení problému, jak je v komentovaném článku uváděn, musíme se nejprve odklonit až od konečných projevů většinových vlastností žen. Začněme, jak se říká, „od Adama“. Výše organizovaná hmota, jak v našich článcích uvádíme, zahrnuje veškerou živou hmotu, formovanou z neživé atomární hmoty jednotlivými Nehmotnými druhovými programy. Nositelem života jsou to všechny druhy flóry a fauny od mikroorganizmů až po jeho vrcholné formy, což jsou v kategirii flóry stromy a v rozsahu fauny tělo člověka.

 

Od určité složitosti živého organizmu (přechod na více buněčné formy) je nutné pro zachování druhu při reprodukci mít k disposici samčí buňku jako nositele Nehmotného druhového programu (NDP) a samičí buňku (vejce) jako schránku pro vývoj nového jedince. Obě tyto buňky vnášejí do zárodku svůj podíl hmotného programu ((DNA), který zajistí na základě impulsů NDP vývoj těla nového jedince s individuálně vymezenými hmotnými vlastnostmi. Ty jsou do fyzického těla potomka vkládány v okamžiku jeho početí, a to v určitém nerovném poměru, jak vyplývá z polaritního porovnání odlišného zahuštění těl rodičů.

 

Znalost podstaty početí nového jedince dává také vysvětlení k pasáži v Bibli, jak byl stvořen lidský rod. Stvořitel odňal Adamovi žebro (žebřík hmotného programu – DNA) a z něho byla stvořena jeho družka Eva. Alegorickým příměrem je tak znázorněn postup formování jednotlivých druhů živé hmoty. Jen přirozeně nepřirozeným zásahem lze, ale jen v určitém rozmezí zahuštění těla jednotlivých druhů „upravit“ vlastnosti vznikajícího organizmu (např. křížení užitkových rostlin, hospodářských zvířat či psů a koček), takže stejný impuls NDP aktivující pozměněný hmotný program se pak projeví i ve změně hmotného výsledku.

 

Vraťme se k nastavení hormonálních proporcí v těle člověka, což souvisí s jeho pohlavím a jak je vloženo již při početí nového jedince. Při něm se polaritně vymezuje nejen zahuštění budoucího těla (podstata „genetické informace“ předaných vlastností od rodičů), ale také poměrová přítomnost mužského a ženského základního hormonu.

 

U všech druhů VOH, které pro svou reprodukci potřebují samčí a samičí buňky, je uplatněn třetinový poměr. Znamená to, že na podkladě impulzů NDP přecházejících přes prvotní buňku (hmotný program) se v samčím těle tvoří 2/3 mužského hormonu a 1/3 ženského, samičí organizmus produkuje pohlavní hormony v opačném poměru. Tento poměr testosteronu (mužský pohlavní hormon) a estrogenů – estradiol, striol, estron (ženské pohlavní hormony) zajišťuje nejen to, že potomstvo bude mít stejné vlastnosti, ale i vlastní rozlišení druhu na samce a samice (druhotné pohlavní znaky). Jak jednotlivé pohlavní hormony ovlivňují metabolismus organizmu není předmětem tohoto článku. Důležité pro nás je, že prekurzory (výchozí základní řetězec prgramově zformované hmoty ze které v dalším procesu vznikne konečný produkt) k mužskému hormonu se tvoří za nočního proudění silnějších Nehmotných Energií a prekurzory k ženským hormonům jsou produkcí při denním proudění jejich slabších úseků. Proč? Jak je shora uvedeno, samčí hormonální formace jsou tvořeny silnějšími (zahuštěnějšími) hmotými řadami. Ty jsou, pro své vlastnosti, také jedním ze zdrojů, kterou má řídící Tvořivý Duch v těle člověka k dispozici, aby při používání silnějších úseků nočních paprsků Nehmotné Energie formoval:

  • jak hmotné Informace, které ukládá do „zámků“ paměťové části mozku jako soubor silně zahuštěných hmotných částic, aby jejich používáním řídil vědomé myšlení a jednání člověka

  • tak rovněž polaritně odpovídající „klíče“ pro vyzvedávání uložených Informací jako soubor „slabé“ (méně zahuštěné) hmoty, jimiž „otiskuje“ uložené Informace, aby je mohl vlastnostmi Nehmoty používat a přitom ve hmotné paměti zůstaly.

Vysvětlení, proč jsou noční Energie silnější než jako přímé dopady slunečního záření, spočívá v provázanosti jejich rozdíných silových úseků se stupněm zahuštění atomární hmoty. Přímé denní dopady paprsků předávých Sluncem prochází málo zahuštěnou atmosférou, zatímco noční Energie mají v sobě podstatný podíl silnějších úseků, které mají schopnost procházet zahuštěnější hmotou planety.

 

Vraťme se s novými poznatky k podstatě vymezování hormonální skladby těla. Pouze určitá kvalita použitelné hmoty umožňuje Tvořivému Duchu, aby zformoval hmotné Informace na úrovni určitého zahuštění, kterými jako člověk projevuje některé takto založené schopnosti. Tyto vztahy jsou součástí obecnějšího principu, podle něhož jsou v mozku člověka Informace, souladné s principy Systému (pozitivní), ukládány hmotnými částicemi formovanými (nabitými) úseky silné Nehmotné Energie a vyzvedávány jsou formacemi slabšími tak, aby došlo k jejich polaritnímu vyrovnání. V procesech ukládání a otevírání Informací nesouladných s principy Systému (negativních) je tomu naopak. V těchto vztazích se projevuje jeden ze základních principů, vložených do Systému Universa, že totiž jedna Nehmotná Informace jež ucelená odpovídá dvěma hmotným.

 

Pokud se jedná o rozdíly v předpokladech určitých vlastností mužů a žen, jsou to vztahy přirozené, takže přímo nesouvisí s pozitivitou či negativitou myšlení jednotlivce. Mají ale společný procesní hmotný základ, který polaritně podporuje či znesnadňuje určité vlastnosti těla.

 

Vyplývá z toho, že zasáhneme-li do hormonální vyváženosti organizmu ženy (ale i muže) a to nejen hormonální antikoncepcí ale i všemi ostatními léčebnými prostředky, které ovlivňují tuto přirozenou rovnováhu, mění se určité skupiny vlastností hmotných projevů těla.

 

Přínos komentované studie amerických vědců spatřujeme v tom, že zjišťují „vedlejší účinky“ hormonální antikoncepce žen. Lze očekávat, že se vědecká obec v budoucnu zaměří především na ty podstatné a skryté, které nenápadně ohrožují zdravotní rovnováhu žen používajících hormonální antikoncepc a nevědomky potencionálně ohrožují i zdraví svých budoucích potomků.