33. Hormonální rovnováha souvisí s Nehmotnou podstatou funkcí mozku

Hormonální rovnováha souvisí s Nehmotnou podstatou funkcí mozku

 

Navazujeme tématicky na naši předchozí aktualitu 36 o negativních účincích hormonální antikoncepce žen na rovnováhu organizmu. Součaně také na internetový článek v rubrice "Novinky" na portálu Seznam.cz pod nadpisem "Na nedostatek spánku si tělo zvykne, ale za jakou cenu". Pojednává o vlivu spánku na hladinu mužského hormonu testosteronu a negativních důsledcích ve funkcích organizmu, které se při jeho nedostatku v těle projevují.

 

V komentovaném článku odborná stanoviska uvádějí, že:

  • testosteron neovlivňuje u mužů jen sexuální funkce,

  • pokles normálního rozpětí jeho hladiny v těle je příčinou snížené citlivosti organizmu na inzulin, což vyvolává riziko onemocnění cukrovkou 2. typu,

  • je také příčinou ukládání tuku v oblasti břicha, což souvisí s rizikem infarktu a obecněji kardiovaskulárních chorob,

  • snižuje se podíl svalové hmoty a zvyšuje se riziko řídnutí kostí.

Vědci dospěli rovněž k závěrům, které se týkají působení testosteronu na funkce mozku. V článku se uvádí, že jeho nižší hladina v mužském těle může "zhoršovat i paměť, schopnost soustředit se, vstřebávat informace, analyzovat je apod. Muži mohou být v tomto období také podrážděnější a náladoví. Dochází tak kolem nich ke spoustě sporů a nepříjemných situací".

 

Proč snížená hladina testosteronu vyvolává nejen odborníky popisované zdravotní problémy, ale má i další dosud s tím nespojované důsledky?

 

Zdravotní potíže nastávají dříve nebo později při narušení celkové přirozené hormonální hladiny těla, což se týká nejen mužů, ale i žen. Tato nerovnováha má vždy větší nebo menší souvislost s toky řídících Informací v mozku, zejména v oblasti, kterou současná jen hmotně uvažující věda označuje jako "limbický systém". Je to oblast, o jejíž funkci a účelu se vědci a další odborníci spíše jen dohadují. Bez znalosti Nehmotné podstaty mozkových činností činní jen izolované závěry z málo dostupných experimentálních zjištění. Věda také odpozorovala, že limbický systém je tvořen prstencem navzájem propojených struktur se vztahem k ostatním částem mozku. Z těchtojen obecnějších hledisek přisuzují odborníci limbickému systému v mozku zejména vlastnosti jako:

  • vnímání emocí a odpověď na ně, což se ve vnějších projevech chování člověka zobrazuje individuálně v rozmezí od strachu až po agresivitu vůči jeho okolí,

  • součinnost při procesu učení a vytváření paměti (získávání a ukládání informací,

  • kontrola instinktů,

  • vědomé myšlení,

  • regulace vnitřního prostředí organizmu, zejména krevního tlaku, srdeční činnosti a hormonálních hladin v návaznosti na podněty z vnějšího okolí.

Věda rovněž zjistila, že limbický systém ovlivňuje určité pochody v organizmu prostřednictvím prekurzorů (předchůdců) základních hormonů těla, formovaných v hypothalamu (část středního mozku).

 

Lze si povšimnout, že většina uváděných důsledků snížené hladiny mužského hormonu testosteronu má návaznosti na citovou stránku člověka (emoce) a na projevy jeho vůle (způsob života), tedy na činnost Tvořivého Ducha uzavřeného ve hmotném těle. Pro těch málo vědců, kteří nepodléhají hmotnému dogma údajné samoexistence hmoty, zůstává ale nezodpovězený největší otazník. Ten je současně klíčem nejen k odpovědim na funkce a činnost mozku jako takového, ale také na to , jak si člověk uvědomuje sám sebe a co je to věčné, co smrtí hmotného těla nezaniká.

 

Sdělení "Druhé strany" vysvětlují nesmrtelnou podstatu člověka a také souvislosti hormonálního režimu těla s vlastnostmi a zdravím člověka.

 

Dozvídáme se,, že podstatou každého z nás je Nehmotný Tvořivý Duch věčné, jedinečné a nezaměnitelné identity. Ten je onou záhadnou Silou, která v mozku tvořivě propojuje a řídí Informační procesy, které se navenek projevují jako myšlení a vědomé jednání člověka. Zároveň tento Systém vymezuje, do kterých netvořivých biologických procesů, řízených Nehmotným druhovým programem těla (NDP), může Tvořivý Duch vstupovat, aby je ovlivnil vlastním rozhodováním. Výsledek těchto vstupů je ovšem závislý na jím dosažené vývojové úrovni, které dosáhl v průběhu mnoha reinkarnací v nepředstavitelně dlouhodobém časovém horizontu.

 

Biologické projevy, navazující na hormonální hladinu těla jako celku, jsou vymezeny poměrem mezi testosteronem a estrogeny. Tyto hormony, včetně jejich specifických modifikací, jsou přítomny jak v mužském tak v ženském těle, byť ve vzájemně opačně vymezených proporcích, jak jsme již uváděli v předešlé aktualitě o škodlivosti hormonální antikoncepce žen. Poměrem mužských a ženských hormonů jsou vymezovány také typicky mužské a typicky ženské vlastnosti hmotného těla.

 

Nejpodstatnější je ale princip, že o výsledném myšlení a jednání člověka rozhoduje řídící Tvořivý Duch který je v této činnosti hmotně omezen pouze zděděnými vlastnostmi fyzického těla. To rovněž vysvětluje původ a podstatu projevů, které současná věda přisuzuje limbickému systému těla. Shora uváděné emoční vlastnosti člověka, třídění Informací, jejich ukládání do paměti a následné používání, připravenost svalů k pohybu či udržování polohy těla, to vše a mnoho dalších vědomých projevů spadá do řídící kompetence Tvořivého Ducha. Také výběr potravy a mnohé další projevy určitého způsobu bytí z nichž vyplývá následně i zdravotní stav těla, souvisí s podílem vstupů Tvořivého Ducha do průběhu nevědomých biologických procesů.

 

Systém konstrukce hmoty mozku a těla jako celku umožňuje Tvořvému Duchu podílet se rovněž na zdravotním stavu hmotného těla, tedy na vzniku problémů i jejich odstraňování, které materialistická věda přisuzuje pouze hmotným okolnostem. Jedná se o takové biologické procesy, do nichž Tvořivý Duch může vstupovat a které v celostním systému funkce organizmu způsobí nerovnováhu či naopak problém odstraní. Tvořivý Duch činí tak podle vlastního záměru a rozhodnutí, které je úměrné tomu, jak dokáže či nedokáže řešit stresující vlivy. Nepřímým potvrzením účasti Tvořivého Ducha na řídících procesech mozku, propojených s hormonálním řízením celostního režimu organizmu těla, je také aplikace jinak neškodných a pro daný zdravotní problém neúčinných látek při léčení, označovaných jako "placebo". Pomáhají Nehmotnému Tvořivému Duchu, který je mnohdy ve hmotném prostředí zmaten, aby uplatníl svoje možnosti při obnovování zdravotní rovnováhy fyzického těla.

 

Přejme si, aby vědecká medicína, v souladu se svým posláním ve společnosti, nalezla ve svém vedení odvahu k podpoře těch odborníků, kteří se snaží překonat svazující hmotné dogma. Není jednoduché, v záplavě zažitých metod a mnoha formálních předpisů, přiblížit se Nehmotné podstatě života, takže "objevit" skutečné potřeby a možnosti organizmu člověka.