51. Jak ze záplavy informací, týkajících se bytí člověka, vybírat ty správné a jemu prospěšné

Dnes pro vás, naše čtenáře, uvádíme v původním znění článek, který jsme zpracovali pro právě vycházející dubnové číslo obnoveného časopisu s názvem "Nový Fénix". Vychází každý měsíc a najdete v něm pravidelně také naše příspěvky, včetně rubriky "Hovbory s Druhou stranou". Časopis uvádí nevšední informace  a rádi jej doporučujeme vašemu zájmu

Jak ze záplavy informací, týkajících se bytí člověka, vybírat ty správné a jemu prospěšné

Orientovat se v současném informačním přetlaku je záležitost velice obtížná a současně pro člověka nadmíru důležitá. Vyžaduje, aby člověk měl skutečné znalosti o podstatě a účelu života. Z toho pak zákonitě vyplývá i jeho postoj k informačnímu toku, který se snaží ovlivňovat jeho bytí. Se znalostí si pak sám vybírá pro něho prospěšné informace a odmítá ty, které jsou mu vnucovány, byť na první vjem se zdají být pro něho užitečné.

Základním vodítkem je tedy myšlení a jednání jednotlivce v souladu nebo naopak v nesouladu s principy Systému Universa (vesmíru), jehož jsme jako lidé součástí. Na počátku tohoto společného zamyšlení uvedu jeden z těchto principů, který je základem pro myšlení a jednání člověka. Pokud jsou v souladu s účelem bytí, v němž se má Nehmotná podstata člověka věčný Tvořivý Duch nezaměnitelné identity vyvíjet ve mnoha životech do kvalitysvého Stvořitele, pak rovněž hmotný organizmus těla člověka není podstatněji oslabován. Jednoduše a zcela obecně vyjádřeno, pro pozitivní myšlení a následné jednání čerpá člověk minimální množství "slabších"úseků Nehmotné Energie (vitální) , kterou potřebuje fyzické tělo ke svým funkcím a zachování zdravotní rovnováhy. Nikoliv náhodou lidé dospěli ke rčení "ve zdravém těle zdravý duch".

Pokud ale myslíme a jednáme negativně, tedy v rozporu s principy Systému, je tomu právě naopak. Nejen to, živý organizmus, ostatně jako každá hmota, paprsky Nehmotné Energii průběžně ke své existenci používá a vydává zpět do vnějšího prostředí. Znamená to, že negativním myšlením do společného prostoru přivádíme silnější úseky Nehmotné Energie, které pak brání přirozenému proudění a řazení slabších vitálních úseků potřebných pro bytí. Z toho plyne, že nesystémové konání jedince poškozuje životní prostředí pro všechny.

Vraťme se ale k vysvětlení, co znamená soulad bytí člověka s Vyšším Systémem. Základní potřebou Tvořivého Ducha, který vstupuje do hmotného těla člověka, aby řídil jeho veškeré vědomé myšlení a jednání, je svoboda počínání, která ovšem nesmí zasahovat do svobody druhých. A právě to je kritická oblast související s tlakem informací, kterým je člověk současné společnosti průběžně a masivně vystavován. Základní problém kvality poskytovaných informací spočívá v tom, že vycházejí jednak z výlučně materialistických (jiné přístupy ani věda nepřipouští) a tedy neúplných zdrojů poznání a jednak jsou téměř vždy směrované ve prospěch těch, kteří mají prostředky k tomu, aby v zájmu svého zisku formovali myšlení a jednání druhých. Důsledkem je, že ve hmotných zájmech je skrytě směrována názorová hladina člověka, aniž by si většinou uvědomoval, že je vykonavatelem cizí vůle. Současně, že je krácen na osobní svobodě, i když sám svobodu druhých nenarušuje.

Společenský materializmus, promítnutý do panujících ekonomických a na to navazujících mezilidských vztahů, vychovává moderního člověka ke zbožňování hmotných symbolů života. V tom jej podporuje i materialisticky směrovaná věda, která nekriticky proklamovanou odborností člověka přesvědčuje, že nic jiného než hmota neexistuje a smrtí jeho existence navždy končí. Tato odborná a přesto jen neznalá spekulace je "vodou na mlýn" tržnímu hospodářství a takto založené ekonomice jako celku. Informace, co všechno si může člověk za peníze pořídit je v souladu s podstatou vyznání "užít si co nejvíce hmotných slastí" v tomto údajně jediném životě. Takto je pro moderního člověka vytvářen časový rámec, který má k dispozici k projevení svého ega a je na něm, jak jej stihne využít k naplnění svých výlučně hmotných cílů. Je příznačné, že takto deformované informace jsou předávány jako právně relevantní součást vzdělávacího systému, takže již od mládí a průběžně po celý život formují myšlení každého z nás. Lze domyslet, že k takovému pojetí bytí člověka je směrována.i stále se zvyšující úroveň hmotné techniky.

"Džungle" právních předpisů a nařízení

Výchova a směrování společnosti ke hmotně sobeckému až bezohlednému pojetí života vyvolává na straně mocenských a správních orgánů potřebu uplatňovat stále větší počet plošně působících právních předpisů. Stáváme se společností řízenou neosobními předpisy, které postrádají individuální rozlišení. Jsou nastaveny vůči těm jedincům, kteří pro nízkou vyspělost Ducha vybočují v různém rozsahu ze základního kodexu mezilidských vztahů. Paradoxní na tom je, že omezují svobodu především těch, kteří potřebu takových přepisů nevyvolávají. Čím více předpisů, tím intenzivněni narůstají také počty těch, kteří je vypracovávají, vykládají, kontrolují, posuzují jejich dodržování a ovšem také těch, kteří se jimi musí řídit. Takový stav ovšem vyhovuje všem, kteří se snaží směrovat společnost do souladu s jejich mocenskými a tržními cíli, neboť potlačuje tvořivé individuální myšlení a přirozenou svobodu člověka.

Neznalost Nehmotné podstaty života vede k vychylování zdravotní rovnováhy těla

Příčin, kterými je narušována přirozená zdravotní rovnováha člověka, je mnoho. Již skutečnost, že moderní vědecká medicína léčí člověka převážně syntetickými chemickými léky, jejichž původ můžeme hledat především v ropě nebo v uhlí a neznalost Nehmotné podstaty existence života vede ke stavu, kdy takové aplikované léčivo neléčí, pouze blokuje obtěžující projevy zdravotní nerovnováhy. Dostanou-li se takové látky, které jsou v příkrém nesouladu se životem, a to nejen jako léčivo, do organizmu, jsou pro něj cizí hmotou pro jejíž zařazení nemá program. To je impulzem pro mimořádnou aktivaci imunitního Systému těla, což ale souvisí s intenzívnější potřebou vitální Nehmotné energie.

Tři pilíře, které ovlivňují zdravotní rovnováhu člověka

Potrava, prostředí ve kterém žijeme, včetně věcí a prostředků kterými se obklopujeme a psychika jsou tři oblasti které
ovlivňují zdravotní rovnováhu člověka. Jen při znalosti podstaty života může člověk tyto působící vzájemně se prolínající vlivy využívat ve svůj prospěch. Připomeňme si, že rozhodujícím kriteriem jejich vhodnosti je míra souladu se Systémem, jehož principy jsou promítnuty také ve vlastnostech hmotného těla.

Jaká potrava je pro člověka vhodná a proč?

Nezkreslené informace o opravdu zdravé a pro člověka vhodné potravě v současné společnosti chybí. Naopak i v této oblasti panuje informační přetlak, chaos, podporovaný podnikatelským tržním mechanizmem a umožněný také neznalostí materialistické vědy. Ta považuje tělo spíše za chemický provoz a neuznává Nehmotnou podstatu života.

Obecným hlediskem k výběru potravin je znalost principu, že skladba živé přírody je v Systému provázána s potřebami těla člověka. Základním doporučením zdravého stravování je proto přijímat vhodnou přírodní hmotu co možná nejméně technologicky opracovanou. Především ale platí, že vhodná potrava je taková, k jejímuž přepracování organizmus potřebuje co nejméně vitální Nehmotné Energie, jejíž příjem je pro tělo cíleně limitován. Při nedostatku vitální Nehmotné Energie je totiž narušován nejen metabolizmus organizmu těla (látková výměna probíhající při přeřazování hmoty k výstavbě a funkcím těla), ale také jeho mentální schopnosti. Při dlouhodobějším takovém stavu vznikají nejprve skryté anomálie, které se za kratší či delší dobu projeví jako zdravotní obtíže, nejčastěji jako některá z civilizačních chorob, a to nejen kardiovaskulární či onkologická. Z toho vyplývá, že vhodné jsou potraviny v přírodním stavu, nikoliv jako výrobky, a to bez přídavku jakýchkoliv přídatných látek ("E" éčka) a tepelně upravené pouze vařením či dušením. Grilování, smažení, pečení a uzení změní vlastnosti jinak vhodné potraviny a stává se tak pro organizmus těla "cizí hmotou".
Proč tomu tak je a další dosud neznáme zajímavosti o potravě jsou podrobně uvedeny na www.svetjejinak.cz.

Schopnosti těla zpracovat potravu souvisí s jeho zahuštěním, takže s vlastností jeho hmoty v porovnání se hmotou přijímanou (pozn. autora: zahuštění v tomto smyslu není prostorové rozmístění hmoty, ale síla náboje částic hmoty). Proto organizmus člověka nezdravě zatěžuje zejména konzumace vepřového masa a živočišných tuků (s výjimkou másla), obecněji hmota mrtvých těl zvířat, která patří do kategorie všežravců. Čím má člověk vyšší zahuštění těla, tím má větší schopnost přepracovávat potravu. "Zahuštění" těla se nejsnáze odvodí od krevní skupiny, kde v posloupnosti 0, AB, A B je právě "nulka" spojená s největším zahuštěním těla

Jaké cukry ano a jaké nikoliv?

Naprosto prospěšné jsou monosacharidy (molekuly cukrové hmoty) v medu a přirozeně vázané v ovoci, zelenině a obilninách. Jako potravina je vhodný i přírodní cukr třtinový a řepný, nikoliv tedy technologicky upravovaný rafinováním. Touto výrobní operací cukrová hmota ztrácí kompatibilitu s režimem těla, jehož biologické (nevědomé) funkce jsou vymezeny Nehmotným druhovým programem. Vysvětlení co je Nehmotný druhový program přesahuje rámec tohoto článku, ale zvídavý čtenář nalezne odpověď jednak v mých knihách "Svět je jinak" a "Sdělení Druhé strany" a jednak na uvedených webových stránkách. Ještě obtížněji než rafinovaný cukr tělo zpracovává cukrovou hmotu označovanou jako "glukózo-fruktózový sirup", používaný z cenových důvodů v současném potravinářství do celé řady výrobků.

A jak je to s tuky?

Tuky jsou pro tělo, stejně jako cukr, nezbytnou hmotou přijímanou s potravou. Nejvhodnější jsou tuky přirozeně vázané v rostlinné potravě a v potravinách získávaných ze živých zvířat, např. máslo. Jako potraviny jsou vhodné i oleje olivový, slunečnicový a kukuřičný za studena lisované. Všechny ostatní tuky rostlinné (oleje řepkový, kokosový, palmový a pod.), jakož i živočišné z mrtvých zvířat, jsou jako potravina zcela nevhodné.

Také informační toky, prosazující odtučněné potraviny, jako zdraví prospěšné, zejména při redukčních dietách, jsou zcestné. Opak je pravdou, neboť odtučněním se do organizmu nedostanou potřebné látky z potravy, kde jsou přirozeně vázané  na tukové řetězce a přijatá "nekomplexní" hmota se v něm usazuje jako domnělý tuk.

Narušené životní prostředí

Také životní prostředí je ovlivněno materialisticky vychýlenými informacemi a na ně navazující praxí. Předměty, kterými se obklopujeme, oděvní materiály a používání různých chemických přípravků k nejrůznějším účelům jsou rovněž toho důsledkem. Stačí si např. uvědomit, jak bezstarostně a jako samozřejmost dýcháme zplodiny z provozu dopravních prostředků, jaké přípravky jsou základem osobní i veřejné hygieny, že plasty jsou natolik vzdáleny živé přírodě, která si s jejich likvidací nedokáže poradit ani za desetiletí apod.. Také v této oblasti chybí informace, které by objasňovaly pravou skutečnost, aby se člověk mohl svobodně rozhodovat, co je pro něho dobré a co škodlivé.

O působení negativní psychiky, mající svůj základ v životním stylu současného člověka ve společnosti ovládané tržním hospodářstvím a jak se v praxi projevuje v zastírané sobeckosti, pokrytectví či dokonce v páchaném násilí a dalších znacích pokřivené morálky ve všech věkových kategoriích, se dovídáme ze sdělovacích prostředků vlastně každý den.

Jak tedy poznat a vybrat pro bytí člověka prospěšné informace?

Je potřeba znát základní konstrukci, účel bytí a postavení člověka v Systému, založeného na polaritě vztahů Nehmoty a hmoty, jak je nám lidem v současnosti Druhou stranou sdělován. To ale samo o sobě nestačí, je třeba nové znalosti promítat do praxe bytí a začít u sebe, i když třeba s určitými odchylkami. Každá vývojová etapa potřebuje nositele informací, které v budoucnu se stanou rozhodujícími pro většinu společnosti.

Ing. Zdeněk Svoboda, CSc., autor knih "Svět je jinak" a "Sdělení Druhé strany",

www.svetjejinak.cz