28. Pohled ,,Druhé strany" na problémy uprchlíků z oblasti vlivů teroristů a další události komentované v médiích slovem i obrazem

Pohled "Druhé strany" na problémy uprchlíků z oblastí vlivů teroristů a další události komentované v médiích slovem i obrazem

 

V nedávné minulosti bylo z pohledu médií období letních prázdnin nazýváno "okurkovou sezónou", a to pro naprostý nedostatek událostí vhodných pro šíření jejich prostřednictvím. V současnosti si ale média opravdu nemohou stěžovat na nedostatek materiálu, spíše mají starosti jak všechno zpracovat. "Zlobivé" počasí, demonstrace pro i proti imigrantům, rozhádaná vnitřní politická sféra, potíže Erozóny s Řeckem, krize na Ukrajině, postoje Ruska a v neposlední řadě i řádění Islámského státu a v důsledku toho exodus obyvatel z postižených území, jsou jen stručným výčtem mediálně komentovaných událostí.

 

Jak na to pohlíží "Druhá strana"?

 

V prvé řadě je nutné rozdělit komentované události na globální a z toho plynoucí lokální. Druhá strana do lokálních vztahů v politické sféře či náboženských rozepří a vztahů jednotlivců zásadně nevstupuje. Byl by totiž narušen přirozený průběh hmotných vztahů a s tím související vývoj Tvořivého Ducha, který se v těle člověka svobodně rozhoduje a podle toho se projevuje navenek. Nelze ovšem pominout tu skutečnost, že téměř všechny lokální problémy vyplývají z těch globálních.

 

Vyšší Systém reguluje globální vztahy a vstupuje do nich svými Nehmotnými prostředky tak, aby nenastal předčasný zásadní zlom ve vývoji civilizačních společenství na Zemi. Jinak vyjádřeno, současné celosvětové dění je důsledkem hmotných projevů skupin jednotlivců, které jsou v rozporu s principy Systému. Jsou ale součástí vývoje Tvořivého Ducha ve hmotě a podléhají principu "vracení zesílené Informace". O těchto skutečnostech jsme se již zmiňovali v předešlých aktualitách. Společenství s vyspělou ekonomikou se proto také v těchto souvislostech následně setkávají s problémy, které prvotně založily jednotlivci v honbě za ziskem a nyní se tyto posílené negace k nim vracejí zpět. Lidé, na které takový vývoj nejvíce dopadá, jsou obvykle nedobrovolnými účastníky, ale všichni se mají poučit. Strategickým cílem je, aby Nehmotná podstata člověka, tj. věčný Tvořivý Duch nezaměnitelné identity, byl schopen v příštích životech, vždy jako jiný člověk, snáze hodnotit negace a přibližovat se k souladu s principy, pro něž jako lidé z Božího záměru existujeme.

 

Nyní několik vět k jednotlivým problémům uvedeným v záhlaví.

 

"Zlobivé počasí"

 

Proč se meteorologům stále nedaří při vší technice předpověď počasí na delší období a co to způsobuje je podrobně uvedeno ve třetím svazku trilogie "Svět je jinak". Je však nepochybné, že extrémní lokální projevy počasí úzce souvisejí se soustředěnými bloky silné Nehmotné energie, vznikajícími v důsledku činnosti člověka, která je nesouladná s principy Vyššího Systému. Tak to vyplývá z principu vyrovnávání polaritního napětí do rovnováhy.

 

Demonstrace proti a pro přijímání běženců

 

Je pochopitelné, že ve společnosti, založené na hmotných výdobytcích a s účastí většiny jedinců s Tvořivým Duchem na nižším stupni vývoje, panují obavy z přílivů lidí z oblastí se zcela jinou kulturou. Mají zcela jiný přístup k bytí a není většinou možnost se s nimi domluvit v důsledku neznalosti jazyka. Přitom, nahlédneme-li do dějin vývoje současné civilizace, najdeme zde množství takových menších či větších exodů, např. počínaje odchodem Židů z Egypta (2. kniha Mojžíšova, kterou obsahuje jak Starý zákon, tak i Tóra) V paměti starších lidí je např pohyb obyvatel Evropy po ukončení II. Světové války. Z toho plyne jednoznačně, že exodus je součástí vývoje Tvořivého Ducha ve hmotě. Lidé s Tvořivým Duchem na vyšším stupni vývoje dávají veřejně najevo, že běžence podporují, byť uznávají, že takový jedinec má jen malou šanci začlenit se do společnosti. Apelují proto na své vlády, aby se zasadily o vyřešení situace v oblastech ze kterých lidé utíkají a ti tak tam mohli žít podle svých zvyklostí. Ještě malý dodatek – je nutno si uvědomit, že každý Tvořivý Duch před vstupem do hmotného prostředí si kromě svého fyzického těla a astrologické situace volí také místo svého narození jako součást své karmy. Jen málo jedinců má ve svém karmickém plánu změnu prostředí bytí.

 

V současnosti mají státy EU problém s uprchlíky, kteří ve velkém počtu přicházejí z oblastí, kde působí teroristé a současně je ohrožují letecké útoky ze strany států tozvinuté ekonomiky a techniky. Náš článek se proto zaměřuje pouze na vysvětlení toků Informací, které v uváděných souvislostech potvrzují princip, že vypouštěné negace se ve hmotném prostředí zesilují a vrací ke svým původcům tak dlouho, než jsou vyřešeny v souladu s principy Tvůrce Systému. Je nutno dodat, že hmotné vztahy v oblastech působení teroristických sil jsou prvotně založeny na dodávkách moderních zbraní, které lze opatřit za ropu, dostupnou v těchto oblastech. Prodej obou těchto komodit probíhá podle pravidel tržního hospodářství, směřujících k maximalizaci zisku. Tyto vstupní Informace a s nimi související hmotné negace se posilují použitím zbraní na obou stranách konfliktů. Na jedné straně politici usilují o mírová řešení, jejich snaha je ale mařena již samou podstatou nadnárodní ekonomiky, která těží z dodávek zbraní pro oba účastníky konfliktu. Na druhé straně se společenství navíc ještě dopouští ve velkém rozsahu krutého násilí na těch, kteří s jejími cíly nesouhlasí a svoje politicky motivované činy proklamuje paradoxně především nábožensky. Důsledkem je strádání člověka na obou stranách, a to nejen zúčastněného na bojových akcích, ale především civilního obyvatelstva, takže včetně dětí. Uváděné negace dále nabývají na síle.

 

Domorodci hromadně, většinou jako celé rodiny, opouštějí své domovy, a to nejen pro zhoršující se hmotné poměry, ale z valné části také ve vidině snadného a bezpracného života ve vyspělých evropských státech. Neuvědomují si, že také ty se budou k nim chovat sobecky, jak to vyplývá z ekonomicky směrovaných mezilidských vztahů. Ty působí v globálním měřítku světa, byť v odlišných formách v bohatých nebo v chudých státech. Typická je na straně utečenců snaha pronikat do státú jako Německo, Rakousko, Francie a na druhé straně odpor politiků a občanů uvnitř EU proti centrálnímu přidělování kvót jejich příjmů. Problémy s potápěním lodí s běženci, hlídání až uzavírání hranic, ponižující pravidla v utečeneckých táborech a další obdobná opatření vypovídají o narůstání negací na obou stranách. Dodejme, že také mezi utečenci jsou prověřována možná přítomnost teroristů, kteří takto mohou relativně snadno pronikat a působit na teritoriu svých největších protivníků. Vše vypovídá o důsledcích materialisticky založené společnosti, se společným projevem ignorance Duchovního rozměru člověka. I to je ovšem významným znakem dočasného odklonu současné společnosti od Božích principů, pro jejichž tvořivé naplňování jako lidé existujeme.

 

Potíže Eurozóny s Řeckem

 

Typický příklad nedořešených vztahů, které by se daly přirovnat k nezdárnému potomkovi, který zneužívá snahu svých rodičů udržet dobré renomé rodiny. Pokrytecky slibuje nápravu, aniž by měl sebemenší snahu se polepšit. Nakonec tento vztah stejně pro obě strany skončí neslavně. Bude to pro ně ale poučná zkušenost. Stejně tak pro všechny nepřímo zúčastněné subjekty.

 

Nakonec něco málo o Ukrajině a Rusku versus "Západ"

 

Ukrajina, svobodně se nadechující po odpoutání od Ruska, si uvědomuje marnou snahu postavit se na vlastní nohy. Rozvrácená, prakticky neexistující ekonomika, obyvatelstvo rozdělující pro a proti ruské smýšlení a další problémy, které dříve byly řešeny z centra. V této situaci se nabízí jediné řešení – usilovat o pomoc a spojenectví se "Západem". Je více než jasné, že toto řešení se nelíbí Rusku, které je ovládáno velice úzkou skupinou jedinců v čele s prezidentem, který navenek se chlubí vojenskou a ekonomickou silou, ale uvnitř je ovládán strachem před obrannou (útočnou?) silou "Západu". Snaží se proto ze všech sil podporovat nepokoje vyprovokované proruskými skupinami, a to nejen na Ukrajině. Usiluje co možná nejvíce zjistit, jakou technikou a technologiemi ve skutečnosti západní mocnosti vládnou. Také bezprostřední sousedství hranice s územím podporovaným "Západem" není pro Rusko přijatelné.

 

Na úplný závěr této nespecifické aktuality

 

V současné době je ve hmotném těle uzavřeno převažující množství Tvořivých Duchů, kteří jako místo narození budou uvádět planetu Zemi. Po Pljáďanech a Labuťanech je to již třetí generace, která teprve ve svém vývoji nabírá zkušenosti. Jako lidé v naprosté většině neuznávají svůj božský původ a ve svém rozhodování upřednostňují hmotnou realitu spojenou s veškerým bytím. Mezi těmito "pozemšťany" se ztrácejí Tvořiví Duchové "služebně starší", kteří jsou ve svém bytí přímo unášeni davem a zmítají se v pochybnostech, kdo doopravdy jsou a kam směřují. Oni jsou těmi, pro které jsou směrována naše Sdělení, aby si uvědomili, že potřebují znát skutečnost o svém původu. Jen tak se mohou stát silou formující mezilidské vztahy v souladu s Božskými principy a podporovat kladný vývoj méně zkušených "nadaných" jedinců a tím vlastně i souladný vývoj společnosti.