13. Proč hormonální léky na cholesterol zvyšují pravděpodobnost cukrovky?

Proč hormonální léky na cholesterol zvyšují pravděpodobnost cukrovky?

Odborná neznalost Nehmotné podstaty denního a nočního režimu těla

Člověk nevědomky v postavení pokusného zvířete

 

Podle výzkumu finských vědců, léky na snižování hladiny cholesterolu, založené na účincích tzv. statinů, zvyšují riziko propuknutí onemocnění cukrovkou (diabetes mellitus) až o polovinu (Novinky.cz, 8.března 2015). Mezi vědci to vyvolalo velkou diskuzi a spory, navíc podpořené zastánci statinů a s tím souvisejícími ekonomickými zájmy.

 

Jak je to doopravdy?

 

Stálému čtenáři našich stránek www.svet-je-jinak.webnode.cz je již známo, jakým způsobem probíhá „oživení“ atomární hmoty, její formování a udržování. Pro toho, kdo není s touto skutečností obeznámen, ve stručnosti zopakujeme základní fakta. Ze Sdělení „Druhé strany“ jsme se dozvěděli, že veškeré hmotné procesy související s výstavbou a funkcemi v lidském těle jsou řízeny Nehmotným druhovým programem. Jeho impulzy jsou směrovány do řídících Nehmotných a hmotných struktur mozku a odtud Nehmotným vedením (Energetické tělo) přes rozvodné energetické uzly (čakry) do buněk tkání a orgánů v celém těle. V našich naučných článcích a podrobněji v připravené knize „Svět je jinak“ je uváděno, že Nehmota není „nic“, jak se to jeví prostřednictvím hmotných smyslů člověka nebo v současnosti jím ovládané dosažené hmotné techniky. Ve skutečnosti má zcela jiné vlastnosti než hmota, má více druhů, a tím mobilním, který převádí řídící Informace do hmoty, je Nehmotná Energie (NE). Na jejím proudění je závislá existence veškeré hmoty, tedy i té „živé“, přičemž její účinky (přenos Informací) jsou ve dne a v noci odlišné, jak je níže uvedeno. V dokonalosti Systému, vloženého do všeho v Universu jeho Božím Tvůrcem, promítají se tyto odlišné účinky také do biologických procesů živé přírody Země, tedy i do funkcí v organizmu lidského těla.

 

Intenzita proudu paprsků od Slunce dopadajících na Zemi se nemění, ale vlivem rotace planety se posouvá místo jejich dopadu. Z toho plyne, že ve dne (Sluncem osvícená část povrchu planety) z dopadajících paprsků NE proniká do nitra planety pouze jejich pronikavá (silnější) část, která vychází na její Sluncem neosvícený povrch (noc). V noci tedy působí na hmotu silnější úseky paprsků Nehmotné Energie než ve dne. Tomu je uzpůsobena veškerá „živá“ hmota, včetně organizmu těla člověka, takže i formování hmotných uskupení v těle a jejich úloha v rámci celostního režimu (biorytmy organizmu).

 

Převod impulsů Nehmotného druhového programu do výkonných orgánů těla je uskutečňován prostřednictvím hmotných programů (tzv. DNA) v jejich buňkách a následně prostřednictvím tak utvořených řetězců aminokyselin v jedinečných uspořádáních základních a na ně navazujících specifických hormonů. Jsou to mobilní hmotné částice (řetězce) s Nehmotným obsahem, odpovídajícím jejich určení v těle. Odlišnost denního a nočního Energetického režimu se prvotně promítá právě ve tvorbě druhů základních hormonů, které jsou v procesním režimu těla předchůdci (prekursory) hormonů produkovaných výkonnými orgány těla, počínaje hypofýzou. Indikátorem změny působení NE v organizmu těla je šišinka (epifýza), malý hmotný útvar v mezimozku, z neznalosti spojovaný s čakrou „třetího oka“.

 

Věda podle dílčích hmotných zjištění dovozuje, že právě v tomto nepatrném orgánu se v noci tvoří hormon, označovaný jako „melatonin“, který, z chemicky zkresleného chápání biologických procesů, se takto údajně „přemněňuje“ z denní biologicky aktivní částice „serotoninu“. Odborníci spojují jejich tvorbu pouze s přenosem denního světla, jak je zprostředkováván sítnicí oka a předáván do hypothalamu, který součinní se shora zmiňovanou šišinkou. Proto považují melatonin za spánkový hormon, který je ze šišinky uvolňován do krevního oběhu, údajně podporuje spánek a řídí v těle rytmus den/noc. Není tomu ale tak, tím jedinečným činitelem je změna síly paprsků Nehmotné Energie, jak níže uvádíme. Kdyby odborníci znali Nehmotnou podstatu zraku a nedali se mýlit jen hmotně vymezenou teorií procesu vidění, pravděpodobně by svoje závěry o příčinách a souvislostech denního a nočního režimu těla poopravili.

 

Ve skutečnosti se v odlišném nočním a denním režimu biologických procesů v organizmu nejedná o reakci na změny světla a tmy, ale o jeho reakce na odlišnou sílu (schopnost ovlivňovat vlastnosti hmoty) paprsků Nehmotné Energie, která veškeré hmotné procesy umožňuje a řídí. Proto jsou také základní hormony synteticky nenapodobitelnými uskupeními, pokud jde o jejich funkční vlastnosti v těle, neboť v sobě mají Nehmotný obsah, který nelze lidskou činností napodobit. Po skončení nočního či denního režimu se tyto formace hmoty začleňují, podle impulsů Nehmotného programu, v Systému těla.

 

Jak se projevuje odlišná síla vlastnosti proudící Nehmotné energie ve dne a v noci ve vlastnostech živého organizmu?

  • ve dne, při hromadění slabších úseků Nehmotné Energie na povrchu planety, jsou podporovány všechny funkce organizmu, směřující k metabolickému přepracování nově přijímané hmoty (potrava). Jsou ovšem souběžně zabezpečovány vědomé činnosti těla a probíhá také příprava hmotných řetězců, potřebných při rozřazování hmoty v noci.

  • v noci, při odpojeném vědomí, se tělo obnovuje (příp. roste), zbavuje se nepotřebné hmoty, recykluje hmotné řetězce k využití v následném denním režimu a organizmus napravuje poškození z „denního“ provozu. Nutno poznamenat, že všechny výše popisované „noční“ funkce probíhají v organizmu i při zapojeném vědomí, ale je oslabován příkon Nehmotné Energie, který spotřebovává vědomá činnost.

Odlišnostem nočního a denního Energetického režimu jsou přizpůsobeny nejen funkce těla, ale v případě párových orgánů také jejich anatomie. Teprve po této základní znalosti je možné dovozovat určité souvislosti ve funkcích těla a ve zdravotních problémech, jak se projevují při jejich neznalém, byť někdy současně odborném, narušování.

 

Zásadní význam pro tvorbu základních a z nich odvozovaných hormonů specifického určení v denním režimu má činnost jater. Jsou totiž ústředním orgánem pro přeřazování a formování nové i recyklované hmoty. Ta je do jater dodávána portálním krevním Systémem z trávené potravy, a to jednak přímo ze střeva a jednak z orgánů, v nichž je dále použitelná hmota oddělována a recyklována (slezina, ledviny, příčný tračník).

 

Kvalita funkcí jater se promítá ve vlastnostech bílkovin, s určením do těla jako celku, tedy jak pro tvorbu základních hormonů,také inzulinu ve slinivce a dalších polypeptidů potřebných pro trávicí proces, takže i pro cholesterol.

 

Je zřejmé, že narušení hormonálního režimu těla se následně projeví v narušení metabolických procesů, takže i kvality a funkční schopnosti v těle tvořených částic v propojených cirkulačních procesech. Z toho ovšem vyplývají také souvislosti mezi léky se základem tzv. statinů (technologicky připravované základní hormony) a zvýšenou pravděpodobností propuknutí cukrovky u takto léčeného pacienta.

 

Jak si člověk v podmínkách současné společnosti narušuje přirozený noční a denní režim těla?

 

Těch příčinných souvislostí je mnoho a působí trvale. Souvisí především s negativním myšlením, sobeckými přístupy člověka a tomu odpovídajícím jednáním většiny společnosti, nesouladným s principy Systému Universa. Podstatou takových vlivů je skutečnost, že také myšlení má společný Nehmotný i hmotný základ. Dokonalost cíleného zaměření Systému se promítá v tom, že Informace, které člověk potřebuje pro pozitivní myšlení a činnost souladnou s Božími principy, jsou v mozku uloženy souborem hmotných částic nabitých silnou Nehmotnou Energií (NE). Z polaritní organizovanosti všeho vyplývá, že pro jejich aktivování je zapotřebí v těle formovat hmotu s nábojem slabé NE, takže není silnými úseky omezován přístup vitální NE, potřebné pro funkce těla. Je zřejmé, že současný životní styl a s tím související také společné životní prostředí způsobují trvalé vychylování přirozeného Energetického režimu pro všechny a hlavně pro ty, kteří takový stav vyhledávají. Je samozřejmé, že k tomu přispívají také všechny projekty, jimiž je bytí člověka spojováno s hmotou, která musí být „obsluhována“ silnou Nehmotnou Energií. V důsledcích pro lidský organizmus to znamená, že jsou utlumovány funkce těla probíhající v denním režimu, a to bez ohledu na to, že není právě tma. V konkrétních hmotných procesech jsou např. podporovány funkce „růstového hormonu“, ale hormonálně potlačována např tvorba množství nebo kvality funkce inzulinu či glukagonu, který ze řetězců inzulinu cukrovou hmotu podle programu odebírá a umožňuje její další zařazování. Rozsah kombinací hmotných procesů je obrovský, významnou úlohu v něm má také průchodnost lymfatického Systému, kterým je většina hormonů v těle posunována k navazujícím výkonným buňkám, aby nedošlo k nežádoucím reakcím s formacemi hmotných uskupení v krevním rozvodu.

 

Lze tedy potvrdit zkušenostní poznatky vědy, že výpadek ve funkci šišinky (epifýza) může u lidí vést k abnormálně předčasné pubertě (pubertas praecox), oboustranné odstranění vaječníků naproti tomu k zakrnění šišinky. Jelikož je hladina melatoninu (produkce šišinky) prokazatelně zvýšena v krvi při stresu, při nádorech šišinky a při cirhóze jater, zatímco při depresích, schizofrenii a určitých druzích rakoviny prsu je naproti tomu snížena, jsou zde předpokládány souvislosti. Potud odborná zjištění, která mají základ ve statistice konkrétních případů nemocnosti, aniž by bylo známo, proč tomu tak je. Vyplývá z toho jediné: epifýza má nezastupitelnou úlohu při formování základních uskupení hmoty, kdy ze stejného základu pod impulsy Nehmotného druhového programu se ve dne tvoří biologicky aktivní látka serotonin a v noci vzniká melatonin. Stojí za povšimnutí, že po tisíce let byla šišinka mozková považována za „místo spojení lidského těla s hlubšími sférami mysli, za okno k jiným dimenzím“. V tomto smyslu se tedy znalosti dávných společností více přiblížily Nehmotné skutečnosti než současná věda.

 

Je zřejmé, že jakékoliv vychýlení se v celostním Systému těla projeví v mnoha stupních formování hmoty. Záleží na imunitní síle organizmu, zda dokáže takto způsobované odchylky ve zdravotní rovnováze těla průběžně likvidovat či nikoliv a dochází zprvu ke skrytým a později k otevřeným projevům různých onemocnění. Také vedlejší účinky mnoha chemických léků, jak jsou uváděny na příbalových letáčcích, jsou obdobou zatěžování těla z odborné neznalosti, i když v tomto případě se jedná o jiné příčinné souvislosti, ale s podobnými finálními projevy.

 

Jiným, právě opačným nepřirozeným zásahem do přirozených biorytmů těla je používání LED žárovek k osvětlení. Upozorňuje na to rovněž článek, uveřejněný dne 16.1. 2015 na internetovém portálu Novinky.cz pod názvem „Světlo z LED žárovek může způsobit poruchy spánku, imunity i rakovinu“. Podle internetové televize Stream v pořadu „A DOST“ je uváděno vyjádření bývalé předsedkyně Akademie věd ČR Heleny Illnerové: „Je to rizikový faktor pro strašně moc onemocnění – například nádorová či kardiovaskulární, pro deprese, spánkové poruchy či pro imunitní systém“. Z rozhovoru dále vyplývá, že právě časový systém je důležitý a měl by být správně synchronizován dobrými světelnými podněty. I když se odborníci mylně domnívají, že denní aktivita člověka a noční spánek jsou řízeny nočním hormonem melatoninem, neboť existenci Nehmotné Energie ignorují, přesto ze statistiky experimentálně dostupných případů doporučují, abychom LED žárovky nepoužívali na místech, ve kterých se zdržujeme večer před spaním. Proč tomu tak je? Odpověď je i jen hmotně vzdělaným lidem blízká. Modré světlo a za ním následující barevné spektrum je v Systému spojeno s denní aktivitou člověka. Je tomu tak proto, že je to právě rozpětí paprsků denní kvality vitální Nehmotné Energie, kterou tělo používá. Podle ní se v impulsech Nehmotného programu formují hmotné částice s určitými takto vkládanými vlastnostmi. Pokud si v noci takovým druhem světla svítíme, navozujeme pro svůj organizmus v nočním období denní režim a zasahujeme tak do jeho přirozeného průběhu, takže opět a jinak poškozujeme zdravotní rovnováhu těla.

 

Jak se bránit zbytečnému poškozování zdraví?

 

Stojí za to se zamyslet, co všechno nás zavádí k civilizačním chorobám, ke tlumení a potlačování jejich hmotných příznaků syntetickými léčivy (tato léčiva neodstraňují prvotní příčinu onemocnění, takže nemoc nevyléčí) s vedlejšími účinky. Dalo by se to označit jako „vytloukání klínu jiným klínem“. Dospějeme nepochybně k závěru, že bychom měli sami více vědět o příčinách těchto onemocnění a z tohoto pohledu uvážlivěji preventivně pečovat o vlastní zdraví. Není pro člověka jednoduché zbavovat se návyku přejímat automaticky módní trendy vedoucí zejména k nadměrnému zatěžování psychiky a ke konzumování stravy plnou „Éček“, takže k neznalému spoléhání na odborně proklamovanou veřejnou ochranu zdraví. Věda dosud ale nedokázala překročit omezující dogma výlučně hmotného poznávání, takže nás v mnoha případech ani ochránit nemůže. Navíc, ekonomika a konzumní způsob života, jak je marketingově prosazován, jsou ve zjevném rozporu s podstatou zdraví. Řešením je mít znalost a nekupovat zboží a služby, které nám skrytě ubližují. Snažit se předcházet zdravotním problémům vycházejícím z vlastního nezodpovědného jednání, což je markantní např. právě v neuvážlivém narušování zdravotní rovnováhy těla užíváním léčiv na bázi syntetických hormonů. Postupně přijímat přirozenější způsob života vyhledáváním zdravějšího prostředí, zbavováním se stresů a psychického napětí, v neposlední řadě zavést si režim přirozenějšího stravování, tj. konzumovat potraviny co nejméně technologicky zpracované a samozřejmě bez jakýchkoliv přídatných chemických látek zlepšujících jejich chuť, aroma, zpracovatelnost (instantní úprava), barvu a trvanlivost.

 

V uváděných souvislostech lze mimo jiné dovodit také nárůst onemocnění cukrovkou II. typu u dětí a mladistvých v současné společnosti. Proč právě u dětí? Společnou příčinou je přítomnost cizí hmoty v organizmu. Právě děti a mladiství jsou dychtiví po všem barevném, voňavém a sladkém, což výrobci marketingově zneužívají. Proto se u dětí ve zvýšené míře projevují rizika zdravotní nerovnováhy z konzumace syntetických barviv, příchutí a dalších chemikálií v potravě a nápojích. V této souvislosti je nutné ještě podotknout, že s tímto problémem úzce souvisí i obezita a zvýšená hladina cholesterolu. Navíc si znovu připomeňme nebezpečí přítomnosti sloučenin prvku hliníku (Al) v instantních potravinách, které jsou dětem podávány od nejútlejšího věku (instantní mléko, kaše, apod.). Právě syntetická barviva v kombinaci s rafinovaným cukrem, jehož poškozující vlastnosti přibližuje následující „Aktualita“, se stávají předmětem zvýšeného nároku na jejich odstranění z organizmu. Na tuto nepřirozenou a tělu cizí kvalitu přijímané hmoty ale nedostatečně reaguje inzulin a v důsledku jeho malé účinnosti stoupá v krvi hladina cukru.

 

Na závěr se ještě v obecnějším zamyšlení vracíme k neuváženému používání syntetických hormonů v současné společnosti. Týká se to ve velkém rozsahu zejména hormonální antikoncepce žen. Jsou tu i jiné příklady takových přístupů, jako jsou nutné doživotní aplikace syntetických hormonů po ablaci (odnětí) štítné žlázy nebo při problémech s prostatou mužů. V mnoha případech by nemuselo k těmto drastickým zásahům do integrity těla dojít, kdyby medicína uměla stanovit prvotní příčinu zdravotní nerovnováhy, kterou takovými zásahy neodstraní, pouze způsobí, že se nerovnováha projeví po čase v jiné formě. Zcela nesmyslné je dopování tzv. anaboliky pro nestandardní zvětšování svalové hmoty a další moderní aplikace syntetických hormonů bez znalosti a respektování důsledků, které se projeví až s větším časovým odstupem a zdánlivě v jiných spojitostech. Více je uvedeno v článku č. 19 tohoto naučného cyklu, již brzy publikovaného knižně ("SděleníDruhé strany") a také na těchto stránkách www.svět-je-jinak.

 

Chraňme si zdraví přirozenějším způsobem života, předcházíme tak zdravotním komplikacím a jejich nezdravému léčení. Na otázku prospěšnosti aplikace hormonálních léků na snižování hladiny cholesterolu odpovídáme NE ! Ve výše uvedeném textu jsme se snažili osvětlit, jak tato léčiva (vlastně ne léčiva) zasahují do metabolických procesů v organizmu. Pokud se neodstraní prvotní příčina zdravotní nerovnováhy, je nasnadě, že sice zasáhnou do snížení hodnot hladiny cholesterolu, ale na druhé straně se mohou při nezměněném přístupu k bytí u mnoha jedinců, podle individuálních dispozic hmotného těla, projevit jako jiná zdravotní komplikace.

 

Shora uváděné poznatky naznačují poměrně složité a souběžně probíhající procesy v organizmu, při nichž jsou programovými účinky Nehmoty formovány hmotné řady částic pro plné zajištění existence fyzického těla. Text všech našich aktualit, komentujících určité zprávy uváděné na portálu Novinky.cz, přechází do podrobnějších nových vzdělávacích poznatků v avizované knižní trilogii „Svět je jinak“, stejného Nehmotného i autorského původu. Ke Sdělením „Druhé strany“ je rovněž připravován cyklus naučných přednášek a seminářů, který by měl probíhat v Michnově paláci v Praze již od září letošního roku. Bližší informace budou s předstihem oznámeny nejen na těchto webových stránkách.