26. Prohlubované sobectví u dětí z neznalosti rodičů

Prohlubované sobectví u dětí z neznalosti rodičů

 

Svým hlubším významem nás zaujala zpráva, publikovaná 28. dubna 2015 na internetovém portálu Novinky. cz pod názvem "Před turnajem vyhodili z týmu autistu". Sručně přiblíženo, třináctiletý chlapec, s diagnostikovaným autismem, navštěvuje kroužek florbalu. "Je nadšeným, i když ne nejlepším členem týmu". Před pořádaným turnajem se ale rodiče ostatních dětí zasadili o to, že "autista musí z týmu, aby nekazil hru".

 

V publikované zprávě se dále uvádí, že "odborníci považují autismus za jednu z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Podle nich jde o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí, kdy dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá".

 

Není tomu tak, autismus je ve skutečnosti karmickým projevem, kdy vyspělý Tvořivý Duch, schopný vysokého stupně vnímání a abstrakce, je nucen být ve hmotném těle, které je výrazněji omezeno ve funkčních projevech. Tomu odpovídá široké rozmezí projevů autismu u různých jedinců, jak je medicína zjišťuje a popisuje. Autista, respektive řídící Tvořivý Duch v těle člověka, prožívá hmotná omezení velice intenzivně a bolestivě, což je součástí jeho karmických předsevzetí. Zbavuje se těch negativních vlastností, které projevoval v předchozích hmotných životech, pokaždé jako jiný člověk.

 

Vraťme se ale k avizovanému hlubšímu smyslu tété události, neboť obecněji charakterizuje většinový pokles kvality mezilidských vztahů.

 

Jak to probíhalo?

 

Děti přinesly petici, že Jakuba nechtějí a rodiče vydírali trenéra pokřikem, že pokud bude hrát Jakub, tak jejich děti k utkání v turnaji nenastoupí. Nyní, již po turnaji, rodiče žádají na ředitelce školy, aby autistu Jakuba z florbalu vyřadila. Pokud se tak nestane, jejich děti se nebudou florbalu nadále účastnit. Mohlo to být také trochu jinak, ale přejímáme pouze informace, jak byly na internetu v rubrice Novinky cz publikovány. Nejde nám o konkrétně projevené mezilidské vztahy, ale o jejich podstatu.

 

Vyjadřujeme se k této problematice proto, že se jedná o veřejný a kolektivní projev sobeckosti, který je navenek zastírán pokrytectvím v rámci zdánlivě spravedlivého požadavku. Odsouzeníhodné je to, že činí tak rodiče, kteří by měli být vzorem pro své děti, takže i v čestnosti jednání a základní morálce porozumění pro druhé. To by se mělo projevovat v pomoci a porozumění slabšímu, nikoliv v jeho promyšleném ponižování až šikaně. V tomto jednání se typicky projevují důsledky konzumního pojetí života, mít pokud možno víc a lepší než ostatní a být ve všem nej...

 

V tomto smyslu je komentovaná událost varující, neboť v nejrůznějších jiných projevech a formách prostupuje stále větší část společnosti. Je tím nejméně vhodným vzorem či spíše návodem pro myšlení a jednání mladé generace, pro kterou se stávají takové sobecké přístupy v mezilidských vztazích samozřejmostí, nikoliv výjimkou.

 

Jaké jsou širší společenské souvislosti komentované události?

 

Všechny projevy člověka nesouladné s principy vloženými jeho Tvůrcem do Systému Universa jsou vypuštěné Nehmotné Informace, které jsou složeny ze dvou hmotných.Tyto dva hmotné informační celky jsou ve vzájemném polaritním vztahu. Převládá-li v tomto vztahu negativní složka (nesouladná s principy Systému), je výsledná Nehmotná Informace negativní. Stupeň její negativity se odvíjí od síly hmotné negativní Informace. Takto zformované negativní Informace zůstávají v prostoru, sdružují se a v zesílené formě se vracejí zpět k autorovi (autorům), aby našly převládající kladný polaritní protějšek a tím i svoji likvidaci (vyřešení v souladu s principy Systému).

 

Vraťme se ale k výše popisované události. Jedná se o projevy, které ovlivňují společné prostředí takto posilovanými toky negativních Informací, formovaných v mezilidských vztazích. Jsou nesouladné s principy vloženými do Universa, takže rovněž do vlastností fyzického těla člověka. Jejich hmotný základ způsobuje, že se vzájemně řadí a takto zesílené se vracejí v polaritních vztazích ke svým původcům. Mají karmickou souvislost, takže pokud je člověk neřeší vlastním pozitivním jednáním, vrací se k němu v nejrůznějších situacích zpět.

 

Stačí se hlouběji zamyslet nad mediálně sdělovanými tragickými událostmi, jako jsou masakry v USA, s následky zmaření lidských životů. Tyto projevy můžeme sledovat i v ČR - střelba a zabití hostů v restauraci či obecně v současné společnosti vraždy ze strany psychicky narušených jedinců. Pokud se dokážeme oprostit od schémat jejich jen izolovaného posuzování, dospějeme k závěrům, že vesměs vyplývají z negativních vztahů ve společnosti, která je řízena a stimulována tak, že tyto vztahy nepřímo vyvolává a umožňuje. Jedná se o základní rozpor mezi ekonomickým principem řízení společnosti (tržní hospodařství) směrovaným především na hmotné stránky života a podstatou principů Vyššího Systému, vloženou také do vlastností těla člověka. Tento rozpor nemohou uvést do souladu žádné předpisy a normy i s jejich sankcemi. Odstranit tyto poměry ve společnosti je dlouhodobý proces.

 

Kladného výsledku bude dosaženo až většina jedinců pochopí principy Vyššího Systému a začne se chovat v souladu s nimi. Dojde k poznání, že se jejich Tvořivý Duch musí vracet do hmoty a jako člověk se znovu setkávat s nesouladnými hmotnými vztahy, aby se naučil likvidovat je už ve hmotném prostředí beze zbytku. Znamená to působit tak, aby jím vytvářené a do prostoru vypouštěné Informace byly natolik kladné, aby potlačily ty negativní.