20. Projekt transplantace hlavy člověka je namyšlený projev rádoby ovladatele přírody

Projekt transplantace hlavy člověka je namyšlený projev rádoby ovladatele přírody

 

Podle poznatků získaných ze Sdělení "Druhé strany" se vyjadřujeme ke zprávě publikované 12. dubna 2015 na internetovém portálu Novinky.cz pod názvem "Transplantace hlavy má zelenou. Našel se první dobrovolník". Uvádí se v ní, že pacient, který trpí spinální svalovou atrofií (zánik části motorických buněk) a v důsledku toho se prakticky nemůže pohybovat, se rozhodl využít nabídky italských vědců, aby jeho hlava byla transplantována na tělo dárce, u něhož nastala mozková smrt. Skupina dotyčných vědců údajně provedla obdobné pokusy na zvířatech a dospěla k přesvědčení, že "prohloubení znalostí a technologického pokroku v neurochirurgii už úspěšné spojení míchy u lidí umožňuje".

 

Proč je myšlenka transplantace hlavy neuskutečnitelná a již z podstaty scestná?

 

Záměr italských vědců, z neznalosti Nehmoty, pomíjí hned několik vztahů, které vyplývají z úlohy a funkcí Nehmoty vůči hmotě a podmiňují také existenci života, takže i člověka. Tím zcela neopomenutelným vztahem je řídící působnost Tvořivého Ducha (TD) v ovládání fyzického těla. Skutečnost, že nastala mozková smrt je známkou toho, že TD tělo opustil.

 

V případech, kdy se tělo stane pro TD z jakékoliv příčiny "neobyvatelným", okamžitě z něho odchází. To ovšem platí také pro zamýšlený stav, kdy je od " zdravé hlavy" odděleno ostatní "nemocné tělo". Bez přítomnosti Tvořivého Ducha není člověk člověkem a nemůže být ani živou bytostí. Pomocí přístrojů je sice udržována činnost mozkového kmene a tím i tok impulzů Nehmotného druhového programu, ale tělo je bezduché. Pokud se některé experimenty na zvířatech podařily, tak je to u druhů bez přítomnosti byť jen Částečně tvořivého Ducha. Takoví tvorové fungují "pouze" na základě netvořivých impulsů (informačních signálů) Nehmotného programu. Jsou ale natolik dokonalé, že se výsledně projevují druhovými znaky hmotného života v dokonalosti přírody jako celku.Ty ovšem vyčnívají nad jakýmikoliv projevy neživé hmotné techniky formované člověkem a chápané jako umělá inteligence.

 

Jsou ale také další podstatné překážky v transplantaci lidské hlavy. Nelze je překonat jakýmikoliv hmotnými technologickými pokroky v neurochirurgii, neboť vesměs souvisejí s funkcemi Nehmoty v živoucím hmotném těle. Především je to skutečnost, že rozvod vitální Nehmotné Energie (Nehmotné Energetické tělo) do výkonných buněk těla je napojen jednak na Nehmotný druhový program a jednak na Nehmotné řídícící mozkové centrum v hlavě prostřednictvím " čakry třetího oka". Je tak zajištěn převod Nehmotných informací do hmotného programu organizmu v prvotní buňce těla a následně do ostatních tkáňových buněk (do jejich "DNA"). Nehmotné energetické tělo je tedy vždy propojeno s funkční hlavou. V praxi to znamená, že transplantované fyzické tělo dárce po připojení k funkční hlavě přijímá její Nehmotné Energetické tělo. Z toho ovšem vyplývá, že také jeho přesné "nasazení", respektive spojení s darovaným tělem, je z tohoto hlediska hmotně téměř nedosažitelné.

 

Nelze opominout ještě další skutečnost, že totiž veškeré zdravotní anomálie, které nelze zařadit mezi civilizační nemoce, mají původ v "hlavě". Většinou se jedná o hmotně nezjistitelné nesrovnatelnosti v prvotní buňce těla, které věda nemůže pozorovat a tím i zjistit. Neodhalí totiž rozdíly v zahuštění hmoty (nikoliv v hustotě) prvotní buňky, takže ani odlišnou skladbu jejího Nehmotného obsahu a s tím související polaritní vztahy, převáděné do výkonných buněk celého těla. V tom tkví jedinečnost DNA každého jednotlivce. Hmotně se řetězce DNA jeví u všech lidí stějně, ale Nehmotné rozdíly jsou nezjistitelné.

 

Shora uváděné příčiny platí pro původ mnoha současnou medicínou neléčitelných nemocí, např. i spinální svalové atrofie. Také v tomto a mnoha dalších případech takto způsobených nemocí jsou hmotně sledovatelné příznaky (např. zánik části buněk předních rohů míšních a atrofie denervovaných svalů) až druhotnými projevy. Projevený zdravotní problém totiž prvotně spočívá, jak z výše uvedeného vyplývá, již v nestandardní skladbě Nehmoty v "DNA" prvotní buňky těla.

 

Obecněji lze vyjádřit, že rozhodující příčina většiny skutečně hmotně nevyléčitelných nemocí spočívá v hlavě, v řídícím působení Nehmotných impulsů na hmotný informační systém (mozek) a s tím související převod takto zformovaných Informací přes prvotní buňku do organizmu těla. Znamená to, vztaženo ke konkrétnímu záměru italských odborníků transplantovat lidskou hlavu z postiženého těla na zdravé tělo, že i při jen teoretické úspěšnosti takového experimentu stejně by nemohli pacientovi trvale pomoci. V kratším či delším období by téměř s určitostí došlo u daného jedince k projevu stejného zdravotního postižení.

 

Co dodat na závěr?

 

Také záměr italských vědců je dalším z mnoha zatím skrytých a nepřímých důkazů, že v komplikovanějších případech zdravotních postižení existují limity výlučně jen hmotných znalostí a možností. Myšlenky klonování lidí či zkopírování vlastního mladšího těla k následnému omlazení a prodloužení života jsou nesmyslné, hraničí se šílenstvím z neznalosti podstaty a smyslu života. Vědci takového zaměření si nechtějí připustit, že základní a nepřekonatelnou překážkou v možnostech uskutečnění takových nepřirozených plánů je jejich základní rozpor se záměrem Boha s existencí a vývojem Tvořivý Duchů a proto i nás lidí.