Proroctví na rok 2015 nejen pro ČR

Po prožitých vánočních svátcích a vstupu do Nového roku 2015 se mysl mnohých z nás již tradičně zaměřuje na budoucnost v očekávání co přinese v rozsahu jednotlivce i společnosti jiného v porovnání s obdobím uplynulého roku.

 

Pokusme se co nejvíce objektivizovat naši prognózu, aby bylo zřejmé, že se řídí zákonitostmi vesmíru a úrovní Ducha většiny lidí ve společnosti, nikoliv jenom subjektivními představami či přáním, aby nám co nejvíce vyhovovaly.

 

Proč a na základě čeho mají některé výjimečné osoby schopnost relativně pravdivě prorokovat? V čem spočívá hodnověrnost jejich předpovědí?

Je to dáno především vyspělostí jejich Tvořivého Ducha, který má schopnost přijmout cíleně směrované invence z Nehmotné dimenze Universa. Nemnoho lidských jedinců má dokonce schopnost plynule rozmlouvat s Duchovními bytostmi na "Druhé straně" (Nehmotná dimenze) a přijímat jejich cílená Sdělení v rámci Stvořitelem regulovaného civilizačního vývoje. Ta jsou nevyčerpatelným zdrojem poznatků, uváděných zprostředkovaně v našem internetovém cyklu a mnohem šířeji v připravené knize "Svět je jinak".

 

Jedním z principů při dlouhodobém vývoji Tvořivých Duchů ve hmotném prostředí, v němž působí jako lidé, je "nastavení" určitých vlastností hmotného těla. K pochopení těchto souvislostí dodáváme, že určité uskupení hmoty přijímá jenom určitou skladbu paprsků Nehmotné Energie (NE) v závislosti na stupni svého zahuštění. To se týká nejen lidského těla, ale veškerých uskupení hmoty kosmických těles a Soustav které jsou jimi tvořeny. Souběžně s účinky paprsků NE vůči atomární hmotě působí jejich průchod na vlastnosti prostředí. Důsledkem naznačených procesních vztahů v Systému Universa je skutečnost, že planetární uskupení a pohyb vesmírných těles, a to nejen ve Sluneční soustavě, ovlivňují také prostředí planety Země, takže rovněž vlastnosti těla člověka.

 

Podle aktuální konfigurace vesmírných objektů lze tedy s určitou pravděpodobností předpokládat, jaké vlastnosti hmoty v prostředí Země budou podporovány nebo negativně ovlivňovány, jak lidé, na základě takto ovlivněných vlastností hmotného prostředí, je budou využívat či zneužívat ve svých vztazích.

 

Teprve od znalosti těchto skutečností lze odvíjet předpověď pravděpodobných vývojových trendů a událostí ve společnosti a v prostředí planety Země. To samo o sobě ale zdaleka nestačí, neboť rozhodující pro myšlení a jednání člověka je vývojová úroveň Nehmotného Tvořivého Ducha, který do těla člověka vstupuje v okamžiku narození. Ten následně řídí vědomé rozhodovací funkce člověka, aby se ve mnoha lidských životech, v protikladech konání "dobra a zla", poučoval a vyvíjel.

 

Než přistoupíme k uvedení charakteristických znaků ve vývoji současné společnosti, které se projevují právě vlivem lidskými smysly nevnímatelného fluida na atomární hmotu, považujeme za nezbytné vymezit vliv vyšší soustavy na Zemi a celou Sluneční soustavu, kterou je nadřazené souhvězdí s centrální hvězdou (sluncem) Siriem. Ta má pro kvalitu Nehmotné Energie přijímané naším Sluncem a předávané také planetě Zemi základní význam. Klasické "západní" astrologické aspekty vycházejí pouze ze statistických údajů o postavení těles v naší Sluneční soustavě, včetně neexistujícího hmotnému objektu Černé Luny, a jen okrajově přihlížejí k některým vesmírným objektům mimo Sluneční soustavu. Větší vypovídací schopnost má v tomto smyslu dávná čínská astrologie, která symbolizuje vliv soustavy hvězdy Sirius na pozemskou hmotu příměrem létajících hvězd. K aktuálnímu přiblížení tohoto vztahu na prognózu po roce 2024 se vracíme na závěr tohoto proroctví.

 

Jakékoliv ovlivnění soudobého stavu ve společnosti v rozmezí následujícího roku je ovšem koncepčně poplatné krátkosti ročního časového období, které v pomyslném kosmickém kalendáři neznamená ani jednu vteřinu. V každém případě ale navazuje na stav a vývojové trendy společnosti v předchozím období v globálním rozsahu planety, takže úměrně a současně specificky také na poměry v České republice.

 

Prognózu událostí, které budou mít zásadní vliv na společnost v globálním měřítku Země v roce 2015 lze charakterizovat zejména níže uváděnými skutečnostmi:

 

 • nadále bude trvat soupeření dvou největších mocností USA a Číny o světovou ekonomickou nadvládu. Rusko je ve skutečnosti „kolos na hliněných nohou“, zaostávající jak ekonomicky tak i v technologiích všeho druhu. Bude se snažit podněcovat konflikty ve světě, aby získalo alespoň částečně povědomost o západních obranných systémech, ze kterých má obavu,

 • nenastanou radikální změny ani v soupeření o ovládání světového trhu s ropou, podléhajícímu tržním principům zisku. Vyvolá to mnoho skrytých počinů v taktice o dosažení vůdčí kontroly mezi Západem v čele s USA, arabským světem a Ruskem. Ropa dosud je a ještě dlouho bude nejlacinější surovinou, umožňující stávající životní úroveň moderní společnosti,

 • celosvětové ekonomické vztahy, založené na rozvinutém nadnárodním tržním systému s cíleným hromaděním zisku, budou ještě více protkány nekalými praktikami, aby byla dokonale zamlžena podpora lokálních vojenských konfliktů. Politická zřízení většiny států vycházejí z tomu přizpůsobených forem demokracie nebo z různě zastíraných diktatur, což obojí dosud prohlubuje sociální rozdíly ve společnosti, v níž bohatí dále bohatnou, chudí se zadlužují a dále chudnou.

 • Čína i Rusko budou i nadále „mocnostmi“ založenými na útočné vojenské síle, zatímco USA a jeho spojenci vycházejí z obranné strategie. To je důvodem, proč v současnosti ovládají neuvěřitelné technologie podporované invencemi "Druhé strany" a založené na využívání elektroniky, uplatněné hlavně v obraném vojenství. Je to součást regulačního působení Stvořitele, aby nedošlo k ohrožení civilizačního vývoje, který byl již jednou takto zpomalen vinou lidského faktoru při katastrofickém zničení dosud na Zemi nejvyspělejší Atlantské civilizace. Nepřímá svědectví o dokonalosti obraného systému podávají údajně nevysvětlitelné projevy, jako jsou kruhy v obilí, záhadné katastrofy dopravních prostředků, pozorované kulovité objekty "létajících talířů" apod.

Vraťme se ale k lidskému faktoru, jak se v naznačených hmotných souvislostech a úměrně k vyspělosti Ducha pravděpodobně projeví v praktickém bytí většiny společnosti. K dokreslení vlivu dynamiky vesmírných těles této Sluneční soustavy, která přijímá a detailněji upřesňuje Nehmotné Informace z polaritně nadřazené Soustavy Siria, uvádíme také upřesňující specifiku astrologických vlivů na vlastnosti fyzického těla člověka. Pro roční předpověď jsou výchozí vnější planety (Saturn, Uran, Neptun a Pluto), neboť ty v i průběhu příštího roku zůstanou ve stávajících znameních Zvěrokruhu. Vnitřní planety Sluneční soustavy (Merkur, Venuše, Mars a Jupiter) budou jen svým rychle se měnícím postavením dokreslovat jejich vliv. Znamená to, že mohou jejich základní charakteristický vliv negativně či pozitivně posílit.

 

 • Neptun, ovlivňující psychiku, vnímavost, citlivost a snížený smysl pro přesnost ("mlžení" v jednání člověka) bude ve svém vlivu posílen postavením ve svém domovském znamení Ryb, což se projeví pravděpodobně ve větší emotivnosti člověka,

 • Uran, podporující myšlenkovou sílu člověka a v tomto smyslu i jeho stálost, je oslaben postavením v ohnivém znamení Berana, což podpoří vlastnosti individuální panovačnosti až sobeckosti,

 • Saturn, podporující stálost jednání člověka, jeho vytrvalost a spolehlivost, se pohybuje v ohnivém znamení náhlých a nepromyšlených projevů Střelce, což jeho vliv velice oslabí,

 • Pluto, který posiluje skryté a utajované myšlení bude nadále ve znamení Kozoroha, které mu vkládá koncepčnost, vytrvalost a cílevědomost v prosazování cílů pro druhé i pro sebe.

Z invencí "Druhé strany" uvádíme některé charakteristické výroky, zaznamenané doslovně členkou našeho týmu na její dotazy. Ponecháváme je tentokrát bez vysvětlujících komentářů, aby si čtenář mohl udělat neovlivněný úsudek a jejich výklad, včetně začlenění do širších souvislostí současného světa nebo jen do rámce České republiky. Je zřejmé, že v současnosti již nelze oddělit společnost a ekonomiku České republiky od stavu v Evropě, respektive v rozsahu celé planety:

 

 • mocenské struktury vládnou, despotové vládnou, vykořisťování závislých obyvatel,

 • špatná psychika většiny obyvatel, neboť jsou tržně motivováni k tomu, na co většinou nemají prostředky nebo jsou až na sociálním okraji společnosti. Ta je vůči člověku v nouzi administrativně nelítostná a individuálně se o něho nepostará,

 • těšínská jablíčka politiků, kteří usilují zůstat v dobře placených funkcích, mazání medu kolem úst. Vyplývá to ze samotné podstaty demokracie a volitelnosti politiků, takže ve vlastním zájmu slibují a snaží se zviditelňovat,

 • tržní ovlivňování veřejnosti, zaměřené na automatiku myšlení a zájmů většiny, jako potřebné kupní síly ke hromadění zisku velkých podnikatelů,

 • omezování osobní svobody všech a trestání nevinných, což je průběžně vyvoláváno excesy jednotlivců, kteří jsou reklamními vzory motivování k bezohlednému a sobeckému jednání vůči druhým.

 • byrokracie poroste úměrně s představou, že rozpory ve společnosti lze řešit plošnými předpisy, nikoliv motivováním člověka, byť na úkor prosperity tržního systému.

 • dále poroste přetvářka a podvody ve snaze dosáhnout výhody vůči ostatním, jak to vyplývá ze samé podstaty soutěžní ekonomiky,

 • dále poroste zadluženost, spravedlnosti se nedočkáte,

 • porostou poklesky mnoha obyvatel, jejich sobectví na úkor druhých,

 • porostou násilné projevy mezi lidmi, stále rozsáhlejší zapojování represivních složek, včetně Interpolu, úměrně rozsahu a charakteru kriminálních činů,

 • poroste spotřeba návykových látek úměrně s potlačováním Ducha ve společenské praxi,

 • nechtěné děti jako důsledek poměrů ve společnosti,

 • zvolna ale poroste také spiritualita, jako protiváha bezvýchodnosti konzumního materialistického pojetí života (zvýší se aktivita jednotlivců, jejichž úkolem je šíření duchovní osvěty na úkor nepřirozeného a nezdravého životního stylu),

 • šedé eminence zahájí útok, také v ČR celorepubliková nevole, unavení obyvatelé

 • také v ČR se projeví živelné události z pokračujícího vychylování přírody z přirozené rovnováhy. Lze očekávat mohutné přívalové deště v určitých lokalitách.

V průběhu roku 2015 se bude zvyšovat polarita ve Sluneční soustavě vůči Zemi a maxima v prostoru střední Evropy a tím i v České republice bude dosaženo kolem 4. 4. 2015. Lze tedy s přiměřenou pravděpodobností očekávat na tomto teritoriu stavy vyhraněné psychiky jednotlivců a konfliktní situace, včetně davových projevů takového charakteru.

 

Nápravná politika, zaměřená na potlačování korupce, daňové úniky a hospodářskou kriminalitu státních úředníků a politických funkcionářů, kterou současná vláda ČR začíná, bude působit jen velmi pomalu. Bude brzděna zejména vnějšími vlivy, jako jsou byrokratická a plošná nařízení EU a ze samé podstaty rozpornosti panující ekonomiky v rozmezí od prosperity k hospodářským krizím.

 

Vraťme se ale na závěr k základnímu principu civilizačního vývoje, spočívajícího v polaritě mezi vlastnostmi lidského těla a vyspělostí Tvořivého Ducha, který do něho vstoupil a projevuje se jako člověk. Je mnoho vlivů, které působí na myšlení a jednání člověka jako jednotlivce a na jednání společnosti jako celku. Je ale nesporné, že aktuální kvalita proudící životodárné Nehmotné Energie, která je základem pro projevované vlastnosti hmotného těla ve veškerých vztazích, je ovlivněna cirkulašní dynamikou vesmírných objektů a jejich aktuálním prostorovým rozmístěním. Pro budoucí situaci v globálním měřítku bude podstatné zejména období po roce 2024.

 

Podle staré čínské astrologie počíná rokem 2024 „Velký Cyklus Létající hvězdy“. Toto příští období bude trvat cca 180 pozemských let, neboli jednu dvanáctinu časového rozmezí 2160 let, v němž naše Sluneční soustava obkrouží centrální hvězdu Sirius. Astronomové vědí, že za období 12 x 2160 pozemských let, tj. přibližně za 26 000 let, oběhne naše Sluneční soustava kolem středu galaxie "Mléčné dráhy" (tzv. galaktický rok). Neznalost astronomů o příslušnosti naší Sluneční soustavy do souhvězdí Siria a teprve následně do galaxie "Mléčné dráhy" se projevuje také v nejasnostech časového vymezení "Nového věku". Dosud je proto spojován, i v povědomí takto orientované části veřejnosti, pouze se vstupem naší Sluneční soustavy do výseče Vodnáře na úrovni centrální galaxie, takže s jiným časovým rozmezím..

 

Buďme si ale vědomi, že i příznivá kvalita Nehmotné Energie, napomáhající moudřejšímu myšlení a jednání člověka a společnosti, je pouze podpůrným faktorem. Rozhodující je již zmiňovaná přítomnost a vlastnosti vývojově zkušenějších Tvořivých Duchů, aby mohla být přirozeně posouvána také hladina hmotných vztahů do postupně těsnějšího souladu s Vyšším Systémem, jehož jsme přirozenou součástí. Podstatné vývojové změny jsou dlouhodobým a namáhavým procesem. Záleží tedy na každém jednotlivci jak bude již nyní v praxi denního bytí přispívat k jejich pozitivnímu směrování.