97. Řeč ledových krystalů

Řeč ledových krystalů, tak je nazván článek Romana Levického v časopise „Svět Grálu“, který vyšel již v roce 2004. Náhodou ? jsem na tento příspěvek narazila při třídění starých písemností a podkladů pro naše webové stránky. Dr. Masaru Emoto z Japonska je autorem teorie o mikroseskupení molekul vody. Provedl zkoušky s krystaly vody v různém prostředí a mnoha místech na Zemi. Objevil souvztažnost fyzické reality a tvorby ledových krystalů vody. Napsal několik knih o tom, že komplexnost vločky může souviset s jakousi neurčitou pozitivní vibrací nebo energií prostředí, ve kterém se vločka vytvoří. Toho lze údajně dosáhnout například slovem, hudbou nebo modlitbou. I pomocí fotografií přiložených v knize se snaží argumentovat, že komplexnější a krásnější vločky vznikají za této pomoci pozitivní energie a hostilní (negativní) prostředí dá vzniknout vločkám s jednodušší strukturou nebo s porušenou symetrií. Dr. Masaru Emoto však není ve vědeckých kruzích brán příliš vážně a ačkoliv se mu dostalo světové popularity, obzvláště v ezoterické sféře, jeho pokusy s vodou byly vyvráceny. Nikdo však, ale nedokáže vysvětlit proč tomu tak je a co to způsobuje, že voda v pevném skupenství takto reaguje.

Není to žádná tajemnost, pokud disponujete znalostí o funcích Systému vloženého jeho autorem do Univerza.

Pro účely tohoto článku je nutné především akceptovat skutečnost, že existuje jakési fluidum lidskými smysly nevnímatelné a hmotně neuchopitelné, které přenáší do uskupení veškeré hmoty informace o jejích vlastnostech. Je to jeden z druhů Nehmoty – Nehmotná energie. Pro formy „živé“ hmoty ji označujeme jako vitální energii. Dále je nutné znát, že celý prostor Univerza (vesmíru) zaplňují částice hmoty od těch nejmenších, hmotně nezjistitelných subatomárních, až po hmotně zjistitelná uskupení atomární hmoty. Tímto prostorem prochází zmiňovaná Nehmotná energie ve formě jakýchsi „paprsků“ a nutí tak hmotná uskupení k pohybu (vibrace hmoty). Nehmotné fluidum se nešíří přímočaře, ale z jeho útvarů - paprsků poskládaný „koberec“ se stáčí pod úhlem 60° a z toho plyne i „šesterečné“ formování atomární hmoty. Nárazem do hmotného uskupení se tyto paprsky tříští a  jejich snahou je co nejdříve se vrátit do původního tvaru – od průrazného (silného) čela až po slabý konec. Určují tak „zahuštění“ hmotných uskupení, což není prostorové nakupení, ale silový úsek paprsku Nehmotné energie ukrytý v jejich částicích. Podle toho se rozeznávají tři základní formace hmoty: plynné, kapalné a pevná hmota.

Dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku - H₂O, všude tam, kde se tato molekula objeví je to pro vědu voda, i když s poněkud rozdílnými vlastnostmi tvorby atomární mřížky.

                                                                                      Model znázornění molekuly vody

Naučný slovník Wikipedie uvádí, že voda vzniká prudkým až explozivním slučováním vodíku s kyslíkem  (hořením bezbarvým plamenem) podle rovnice

                                                       2H2 + O2 → 2H2O,

za vývinu velkého množství tepla (exotermní reakce), nebo také jako vedlejší produkt vedle solí při neutralizaci kyselin zásadami, např.

                                                  HCl + NaOH → H2O + NaCl.

Tato voda se vyskytuje i ve spalných plynech při hoření většiny organických látek, např. methanu

                                                     CH4 + 2O2 → 2H2O + CO2,

nebo oktanu (hlavní složka benzínu)

                                              2C8H18 + 25O2 → 18H2O + 16CO2.

V živé hmotě vzniká tato formace vody ve výkonných buňkách při přeskupování hmotných řetězců pod impulzy Nehmotného druhového programu přenášených prostřednictvím DNA vitální energií. Všechno je to voda reaktivní, která vystupuje z, nebo vstupuje do chemických procesů, tj. její molekuly se pod přirozeně nepřirozeným vlivem rozpadají na vodík a kyslík a tyto se slučují s jinou hmotou a tvoří zcela jinou molekulu, nebo naopak.  Z toho je zřejmé, že tato voda nemá stálost svých molekul a  vlivem působení fyzikálních veličin nemění pouze své skupenství.

Protagonista tvorby ledových krystalů – voda, která je spolu se specifickým složením atmosféry přirozenou součástí planety Země, je především médiem pro existenci života. Je to  uskupení atomární hmoty, které se podobá umělé hmotě. To znamená, že proudící Nehmotná energie neprostupuje její atomární částice, nevyměňuje v nich náboj, ale obtéká je – hmota vody tedy nevibruje jako ostatní uskupení hmoty.  Tato nevibrující voda se vyznačuje dále rigidním úhlem postavení vodíků v molekule – 104,45°. Je to ideální úhel, který umožňuje molekule vody do své mřížky „uschovat“ molekuly jiné atomární hmoty a přepravit je jinam, aniž by je jakkoli ovlivnila. Optimální mezery pro tuto vlastnost molekul vody jsou při 20°C. Ochlazováním se tento prostor v mřížce molekul vody postupně zužuje a při -5°C se přestávají tvořit pravidelné (harmonické) nebo šesterečné krystaly, protože mezery mezi molekulami vody jsou průchodné již jen pro úsek paprsku Nehmotné energie příslušný k černému spektru (níže bude objasněno).

                                                                                    Molekula vody

 

                                                                  Vodíkové vazby mezi molekulami vody

Pět smyslů zrak, čich, chuť, sluch a hmat jsou k dispozici člověku – Nehmotné bytosti- uzavřené ve hmotě fyzického těla, aby se mohl vnímat realitu hmotného prostředí, komunikovat a projevovat se vlastní kreativitou.  Jak to souvisí s ovlivňováním tvorby ledových krystalů? Základem Systému vloženého do Univerza je polarita, vztah - porovnávání dvou prvků systému je předpokladem existence každého z nich. Všechno má svůj opak – ne však absolutní. Každý ze dvou činitelů obsahuje základ toho druhého, jeden nemůže existovat bez druhého.

Znamená to, že i processing otevírání uložených informací v mozku je založen na tomto principu. Pro tyto účely má člověk k disposici celý útvar Nehmotného energetického paprsku, což vnímá zrakem jako bílé a černé spektrum. Princip je v tom, že všechny informace souladné se Systémem Univerza jsou uloženy pod silným úsekem Nehmotného paprsku, takže na jejich otevření je zapotřebí úsek neprůrazné části paprsku a naopak. Po otevření informace použitá část paprsku opouští tělo a může tak, podle své síly ovlivnit i tvorbu ledových krystalů. Paprsek Nehmotné energie je rozdělen na bílé a černé spektrum v poměru „zlatého řezu“.  Vyjádřeno graficky - bílé je delší úsečka, černé kratší úsečka.  Existence živé hmoty je spojena právě s bílým spektrem, vše, co je černé je s životem nesouladné. Stejné je to i se zvukem, kdy na témže principu jsou hodnoceny přicházející zvuky a formování zvuku člověkem - řeč, zpěv, ale i neverbální kreativita (myšlení).

Stejně jako na tvorbu ledových krystalů působí toto Nehmotné fluidum i na rostliny, prostě na veškerou živou hmotu. Snažila jsem se v krátkosti vysvětlit podstatu pozorovaných jevů. Více informací souvisejících s touto problematikou najdete na našich stránkách www.svetjejinak.cz. Níže uvedené obrázky z článku Romana Levického v časopise „Svět Grálu“, doufám, už nebude nutné komentovat.