86. Část I. Systém Universa a člověk

Vážení naši příznivci,

na úvod letošního roku budeme pro vás publikovat sérii článků, osvětlujících vznik Universa, principy funkce Systému do něho jeho Tvůrcem vložených, účel jeho zformování a hlavně vznik hmotného života. Jsou to informace, které nám byly sděleny v dialozích s "Druhou stranou" a mnohé z nich jsme již v různých souvislostech publikovali. Dialog probíhá oboustranně "on line" a sdělené informace jsou jedinečně autentické a logicky utříděné, takže je možno je chápat i jako dokonalý channelling. Sami poznáte, že jsou zbaveny hmotného dogmatizmu vědy, která uznává pouze hmotu jako jedinou realitu a také církevních dogmat, zatemňujících skutečné poznání, jako součást přirozeného práva člověka na vývoj vlastní kvality.

 

Z vašich ohlasů se dozvídáme, že některé termíny, které používáme, jsou současnému myšlení příliš vzdálené a pro vaši představivost obtížné. Jsme si vědomi, že vyjádřit něco co z hmotného pohledu neexistuje a popsat to slovy, je někdy nadmíru těžké. Pokusíme se proto některé nejvíce frekventované pojmy vysvětlit tak, aby se co nejvíce přiblížily hmotnému chápání člověka. Máme výjimečnou příležitost dozvědět se o podstatě světa i o nás samých a aplikovat získávané unikátní poznatky do praxe současné společnosti, aby byly vztahy mezi lidmi laskavější a pozemský život nalézal důstojnější naplnění a smysl.

 

SYSTÉM UNIVERSA A ČLOVĚK

Není jenom hmotná skutečnost, i když nás o tom přesvědčují naše smysly, hmotně vzdělávaní odborníci a dominující styl života v rozvinutém tržním hospodářství, podporovaném hmotnou technikou a technologickými možnostmi.

 

Jak je to doopravdy?

K vysvětlení pomůže alesoň základní informace o skutečné podstatě živé hmoty (flóra a fauna) a těla člověka, jako nejvýše organizované formě hmotného života. V minulosti bylo odpozorováno a obecně přijato jako nezpochybnitelná skutečnost, že jakási lidskými smysly nevnímatelná síla má vliv na naše zdraví a vitalitu těla. Dále pak, že kvalita tohoto „fluida“, přijatá při narození, ovlivňuje po celý život i vlastnosti fyzického těla. Takže není to jen genetická informace, ale také tento fenomén, který zobrazujeme jako postavení Slunce v Zodiaku (Zvířetníku) v čase narození člověka.

 

Co je ono lidskými smysly nevnímatelné "fluidum"?

  • je to hmotně nepopsatelné "něco", co způsobuje, že člověk může vnímat okolní hmotnou realitu včetně sebe samého,

  • je to současně "něco", co nemá vlastnosti, které člověku umožňují primárně ho zkoumat, uchopit, tvarovat, změřit či zvážit. Prostě všechno to, co současná věda potřebuje k tomu, aby reálný stav uznala jako nezpochybnitelnou skutečnost.

     

Jak jinak tedy hmotně nazvat to "něco" než jako NE-HMOTU, zkrátka Nehmotu?

 

V logických souvislostech lze poznat a pochopit, že tato Nehmotná substance je podstatou všeho hmotného, i nás lidí, v uspořání dokonalého Systému Díla Tvůce veškerého Jsoucna.

 

Nehmotný je i Tvořivý Duch ve hmotném těle člověka, který do něho vstupuje v okamžiku narození a v mnoha lidských životech, pokaždé jako jiný člověk se vyvíjí k vlastnostem svého Stvořitele. Tyto Nehmotné bytosti existují v záměru Absolutní Tvořivé síly-Boha a procházejí vývojem v prostředí Universa (vesmíru) v němž se zbavují vlastností nesouladných s Božími principy. Ve hmotném prostředí se učí rozeznávat a překonávat protiklady dobra a zla, a to ve ztížených podmínkách zapomenutí všeho předchozího ve své minulosti. Mohou tedy spoléhat pouze na svoji dosaženou vnitřní kvalitu, a tak se velice dlouhodobě vyvíjejí k dokonalosti svého Tvůrce.

 

Máme-li pochopit sami sebe i svět, který nás obklopuje, smysl a cíl toho všeho, začněme poznávat od celku, abychom se propracovali k jeho dílčím součástem, nikoliv naopak. Teprve poznávání Systému, který Tvůrce všeho vložil také do Universa, nám umožní nalézat odpovědi k základním otázkám bytí člověka: "Kdo jsem?... Odkud přicházím?... Kam směřuji?". Jsou to základní informace o podstatě všeho, čím jsme a čeho jsme součástí. Jejich uplatnění v bytí jednotlivce a rovněž v rozsahu celé společnosti dává dosud netušené možnosti praktického využití.

 

NESTAČÍ JENOM VĚŘIT, JE POTŘEBA VĚDĚT, a tím lze uhájit také osobní svobodu myšlení a rozhodování, která končí tam, kde začíná omezovat svobodu druhých.

 

Ve výše uvedeném textu jsou uvedeny pojmy jako Jsoucno, Absolutní tvořivá síla, Boží principy, Tvořivý Duch a další, které se budeme snažit postupně blíže objasňovat. Jsou i nejčastějším předmětem vašich dotazů. Cílem je umožnit úvodní a přehledné seznámení s podstatou nezkreslovaného "duchovního vědění", které je přirozeným základem také hmotných znalostí. Je určeno současnému člověku, aby mohl přijmout dosud neznámé znalosti o sobě samém a o širší realitě světa, která je tvořena nejen hmotou ale i jejím polaritním a řídícím opakem – Nehmotou, fluidem lidskými smysly nevnímatelným.

 

Ve čtyřech částech vás chceme srozumitelně seznámit s tím jak a z čeho vzniklo UNIVERSUM (vesmír) A JEHO ÚČEL:

  • Co je Absolutno, Jsoucno, Nadtvořivá Síla – Bůh a jeho realizovaný záměr zformovat Universum,

  • jak vznikl vesmír (Universum), jaká je podstata jeho existence,

  • proč a jak vzniká a je řízen hmotný život,

  • proč jsme my lidé současně Nehmotnými bytostmi - Tvořivými Duchy a jaké je naše poslání.

Část I.

ABSOLUTNO = JSOUCNO, Nadtvořivá síla (Bůh) a její Dílo - Universum

 

Co je Absolutno?

Je to prostředí nemající z hmotného pohledu žádné vymezení, takže nekonečné, kde sídlí a "vládne" Nadtvořivá síla. Je jedno, jak tento fenomén označíme zda Nadtvořivá síla či Bůh. Fenomén (z řec. fainomenon od fainein, jevit se) znamená jev, to co se člověku ukazuje, a to bez rozlišení, zda se jedná o skutečnost nebo klam. Kdo to je víme všichni jako Nehmotné bytosti, ale jako lidé ke svému bytí tuto informaci nepotřebujeme. Stačí když tuto "osobnost" respektujeme jako svého "otce" a její věčnou existenci bereme jako nevyvratitelnou skutečnost. Jedno je ale jisté, že tento "někdo" má schopnost manipulovat s fluidem, tj. smysly nevnímatelnou látkou, prostupující hmotu a určující její vlastnosti. Označujeme ji jako Pralátku, která tvoří prostředí Absolutna.

Jak si ji lze Nehmotnou Pralátku představit?

Z hlediska vnímání lidskými smysly jako jiskřivou mlhu, bez jakéhokoliv pohybu. Znamená to, že člověk, pokud by se do takového prostředí dostal, nemohl by se tam žádným způsobem orientovat. nerozeznal by, kde je nahoře a kde dole, co je vpravo, co je vlevo, učinit krok vpřed znamená stát na místě, jakýkoliv pohyb hmotného těla by nezpůsobil zpětný informační impuls. Neexistuje pojem času, není bylo a bude, zkrátka je jen "je".

 

Pralátka existuje současně ve všech formách neměnnosti a stálosti. Jak jinak nazvat toto prostředí než Jsoucno? Pralátka je tedy nepolaritní (polarita je zvláštní vlastnost dvou protikladných stránek objektu k nějaké skutečnosti, kdy vzájemný vztah obou prvků systému je předpokladem existence každého z nich), nečásticová, Nehmotná prvotní Substance (z latinského sub-stantia, podloží, základ, podstata – stálá a neměnná stránka věcí, které existují samy o sobě), ze které vzniká všechno, takže i Boží Dílo – Universum (vesmír).

 

Universum (vesmír),

na rozdíl od Absolutna, je ohraničený celek s funkčním polaritně protikladným prostředím souběžné přítomnosti Nehmoty a hmoty. Existuje v záměru Tvůrce (Nadtvořivé síly) s Nehmotnými bytostmi - Tvořivými Duchy a jejich vývojem, střídavě v Nehmotném a jako lidí ve hmotném prostředí.

 

V další části tohoto cyklu se budeme věnovat vzniku Universa, podstatě principů jeho Systému, proč a kým bylo zformováno.