37. Záhadný středověký dokument ,,Voynichův rukopis", část I

Tajemný středověký dokument "Voynichův rukopis", část I

Základní informace o nejzáhadnější knize světa

 

Nakladatelství CAD Press vydalo v r. 2012 publikaci nazvanou „Voynichův rukopis aneb nejzáhadnější kniha světa“. Je obestřena tajemstvím jejího původu, účelu i vlastního obsahu. Je totiž napsána neznámým autorem, navíc písmem, které nepřipomíná žádné historicky známé, takže i vlastní obsah této podivuhodné knihy je neznámý.

 

Zdroj dále uváděných informací je asi to nejméně standardně akceptovatelné, ale ne všechny skutečnosti poznáváme jenom svými smysly. Je také schopnost mimosmyslového vnímání, kterou v podstatnější rozsahu disponuje pouze velice úzký okruh duchovně pokročilých jedinců a je určeno na pomoc ostatním. Nemělo by proto být směšováno s předstíranými vlastnostmi velkého počtu šarlatánů různého zaměření, kteří klamou druhé pro vlastní prospěch.

 

Základním předpokladem pro vymezení podstaty a smyslu VR je akceptování alespoň možnosti, že hmota není jedinou realitou, že součástí světa je také opak hmoty, který lze označit jako „Nehmotu“. Vztaženo k Universu (vesmíru), existuje vedle vnímatelné hmotné dimenze, kterou věda považuje za jedinou realitu, také Nehmotná dimenze („Druhá strana“), smysly člověka nevnímatelná. Vztaženo ke člověku jako hmotné bytosti, existují také Nehmotné bytosti, které lze nazývat „Tvořiví Duchové“.

 

Pokud nadále čtete tento text , a věřím že ano, vraťme se k „nejzáhadnější knize světa, Voynichovu rukopisu:

 

  • Byl diktován v letech 1425-26 několika Tvořivými Duchy Janovi z Lázu v Čechách (dnes Lazec u Českého Krumlova), rukopis tedy pořídil on v úloze zprostředkovatele poselství „Druhé strany“ v klášteře minoritů v Českém Krumlově.

  • Je projevem záměru sdělit určité poznatky na pomoc tehdejší společnosti, zmítané náboženskými nepokoji a husitskými válkami, v nichž mocní soupeřili o ještě více moci na úkor prostého lidu, který o to více trpěl. Byla to doba, kdy lidé umírali více tehdy nevyléčitelnými infekčními chorobami než na četných válečných taženích a bojištích. Příčiny různých epidemií, související s prostředím příznivým pro rozsah a druhy mnoha mikroorganizmů ani účinné prostředky proti nim nebyly známy.

  • Součástí sdělení do rukopisu byla také symbolizující zobrazení a slovní vysvětlení základních principů, na nichž je Universum organizováno, takže platí také pro člověka a přírodu Země.

Uváděné informace jsou odlišné od pouhých dohadů odborníků, respektive jimi tvrzené teorie, vycházející z vyhodnocování pouze hmotných znaků. Ty jsou ale až druhotným projevem Nehmotných Informací, které prvotně hmotu, na úrovni Systému, formují a vkládají do ní druhové vlastnosti.

 

Snad ještě několik poznámek. Do knihovny university v Yale (USA) doputovala pouze třetí část, rozšířená o astrologicko-astronomické poznatky z části první původního rukopisu, pořízeného Janem z Lázu. Ta je v současnosti označena, jak je všeobecně známo, jako Voynichův rukopis.

 

Použitý jazyk, z důvodů utajení rukopisu před církevními dogmaty, nemohla být latina, řečtina, němčina nebo dokonce čeština. Je to jazyk předchozí civilizace na Zemi, má jinou skladbu než je základem všech známých starých i nových jazyků, i když všechny mají v něm svůj původ.

 

Současná společnost, odborníky orientovaná pouze na hmotu, nemá předpoklad „Voynichovu rukopisu“ porozumět. Se svými přáteli a v součinnosti s „Druhou stranou“ jsem připravil knihu s názvem „Svět je jinak“, jejiž svazek 1 a také t tomto smyslu sepsaná kniha "Sdělení Druhé strany", jsou omezeně k dispozici na knižním trhu. Cílem těchto současných dokumentů je srozumitelné přiblížení organizovanosti Universa, jeho hmoty, přírody Země, těla člověka, vlivů na jeho zdravotní rovnováhu atd..

 

Pro zájemce o podrobnější informace příště uvedeme, v pokračování tohoto článku, další údaje a souvislosti.