15. Vědecké mýty o hmotné podstatě mozkového řízení těla

Vědecké mýty o podstatě mozkového řízení funkcí těla

Vědecká medicína a biologie mají základní problém nejen s vysvětlením podstaty a původu života, ale také s tím, jak vlastně vznikají a probíhají hmotné projevy těla jako celku i jeho jednotlivých částí částí, zejména mozku.

 

K největším záhadám pro vědu stále patří pochopení podstaty činnosti mozku, kterou může dovozovat až následně z jeho anatomické skladby po skonu těla nebo za jeho života pomocí techniky umožňující jeho zobrazení při činnosti. Nicméně, jakékoliv úvahy nemohou vyjádřit, proč jsou mozek a jeho neuronové buňky uspořádány právě tak jak jsou postupně zjišťovány. Zůstává rovněž v oblasti pouhých dohadů, jak v mozku probíhá a je koordinováno zpracování Informací, včetně jejich předávání a procesní návaznosti na výkonné funkce těla. Je to dáno velice složitými a mnohostranně propojenými polaritními vztahy (Informacemi) mezi Nehmotou a hmotným uspořádáním mozku. Ve skutečnosti primárním základem je Nehmotný druhový program, který je zodpovědný za zformování atomární hmoty do podoby živého organizmu se všemi jeho funkcemi.

 

V Nehmotné a hmotné části mozku probíhá porovnávání a formování Informací plynoucích z Nehmotného programu, z pokynů od Tvořivého Ducha a ze signálů, které do hmotného mozku přicházejí jednak z nitra těla a jednak z jeho vnějšího okolí. Vysvětlení a popis těchto nadmíru složitých dějů přesahuje nejen znalosti a možnosti vědecké materialistické medicíny, ale rozsah a zaměření našich článků, směrovaných jako nová kvalita poznání do širší veřejnosti. Ve stručnosti lze uvést, že na základě střídavého vyrovnávání polarity jsou transformovány Nehmotné Informace na hmotné a naopak. Tak dochází k okamžitým a mnohočetným procesním změnám, jejichž aktuální průběh je hmotně nedostupný.

 

Věda je spíše v úloze pozorovatele, který má jen velmi omezenou možnost do přeřazování informačních toků v mozku zasahovat. Pokud tak medicína činní, využívá pouze hmotné prostředky a vychází pouze z předchozích zkušeností a předpokladu, že se jedná o stejný nebo velmi podobný proces. Věda tak ze znalostní nouze, opět aby neztratila „renomé“ povolaného znalce, vyslovila jen obecnou teorii existence „vyšší nervové soustavy“. Ta se údajně, stejně jako jedna z teorií o vzniku života, utvořila sama od sebe dlouhodobým vývojem hmoty. Stejně tak i v tomto případě věda není schopna vlastní mýtus samovývoje jednoduchého do složitého, cíleného a dokonalého, „exaktně“ dovodit.

 

Jak Tvořivý Duch řídí myšlení a vědomé projevy člověka?

 

Ve hmotném těle sídlí Tvořivý Duch v hlavě, přibližně v oblasti střední části mozku. Jeho Nehmotné tělo je flexibilní, takže „dosáhne“ do všech oblastí Informační databáze svého hmotného těla. Ta se skládá z uložených, za života člověka nabytých a postupně shromažďovaných Informací, potřebných pro orientaci Tvořivého Ducha ve hmotném prostředí, jeho společenskou komunikaci jako člověka a pro tvořivé i abstraktní formování hmoty. Tato činnost Tvořivého Ducha v těle člověka vyjadřuje jeho individualitu a stupeň vývoje při třídění a ukládání přijatých Informací do neuronů (zámků) paměťové oblasti mozku, což se děje při vypojeném vědomí. Druhotný projev při této jeho činnosti jsou někdy až zmatené soubory obrazů běžných denních činností a událostí z bytí ve hmotném prostředí, které člověk při odpojeném vědomí ve spánku vnímá a jakoby prožívá - má sny.

 

Tvořivý Duch, podle dosažené vývojové úrovně, Informace nejen třídí a ukládá, ale následně je kombinuje a používá ve vědomých projevech „svého“ člověka, v jehož hmotném těle působí.

 

Vyhlédávání a používání uložených Informací, zejména při běžných denních (vědomých) činnostech je nepředstavitelně pracné, takže Tvořivý Duch má potřebu si jejich nejpoužívanější část, včetně svých reakcí na ně, „automatizovat“. Činní tak nastavením určitého kódu v jím zvolených oblastech vědomí hmotného mozku, který se při určitém polaritně odpovídajícím podnětu s ním automaticky propojí, takže odpoví na daný signál.  Ostatní oblasti vědomí si Tvořivý Duch ponechává k individuálnímu tvořivému posuzování a rozhodnutí. nastaveních těchto kódů (vědomí člověka) se dosažený stupeň vyspělosti Tvořivého Ducha projevuje nejvíce. Vyjadřuje tím svůj individuální názor na podstatu uložené Informace a její význam pro něho samého. V tom tkví skutečný základ rozdílů v jednání a myšlení člověka, a to bez ohledu na zděděné genetické vlastnosti hmotného těla, neboť Tvořivý Duch rozhoduje o vědomých projevech člověka vrcholně a s konečnou platností.

 

V Systému Universa každá skutečnost (Informace), ať Nehmotný či hmotný vztah, má svůj jedinečný nebo alespoň hromadný Informační kód. Podle toho jsou v polaritně Středové části mozku (thalamus) tříděny Informace, které jsou určeny pro „automatizované“ netvořivé programové funkce těla a oddělovány od těch, které souvisejí s u činností Tvořivého Ducha v těle. Ovšem ale, Tvořivý Duch musí mít možnost zasahovat do toků Informací některých procesů uvnitř fyzického těla a výrazně je ovlivňovat (vědomý pohyb těla v prostředí, reakce na podněty "pudu sebezáchovy", t.j. vyhodnocení obrany těla, vyhledávání potravy a pod.).

 

Řízení procesu bytí těla a s tím související toky Informací ve hmotném mozku, jakkoliv mnohočetné a mnohostranné, probíhají v dokonalosti Systému na jediném principu polarity a v procesní cirkulaci. Připomínají člověku příslušnost jeho těla k Universu, kde v obrovském rozsahu, ale na stejném základním principu, se odvíjí dynamika v nekonečné cirkulaci druhů hmoty a s tím souvisejícím opakováním všech předchozích stavů.

 

V příštím článku, v pořadí již šestnáctém, uvedeme některé další skutečnosti o podstatě funkcí těla, které dosud zůstávají pro materialistickou vědu skryté.

 

Zcela na závěr: Uváděná Sdělení odpovídají realitě světa, nejsou ani vědeckými spekulativními hypotézami ani zkreslenými náboženskými dogmaty. Odpověď na svá dilema a problémy v praxi života v nich nalezne vědec, kněz i člověk jakéhokoliv individuálního zaměření.

 

Přibližně za týden uvedeme v následném článku další pokračování předaných Sdělení. Jsou natolik převratná, v porovnání s dosavadními znalostmi člověka, že vyžadují nezávislé přemýšlení a vyvolají mnoho otázek, na které se budeme snažit všem odpovídat.