12. Tvořivý Duch a Nehmotný druhový program

Tvořivý Duch a Nehmotný druhový program

Hmotné a Nehmotné (Energetické) tělo

Procesy přeskupování hmoty v organizmu těla jsou řízeny Nehmotnými impulzy

 

Bylo již v předchozích Sděleních  (Článek 6) uvedeno, že ze stejných atomárních prvků anorganické hmoty je zformována i veškerá živá příroda ve své široké rozmanitosti. Dále pak, že k tomu, aby se tělo vytvořilo, obnovovalo po určenou dobu jeho existence a plnilo požadované funkce hmotného obalu, je potřeba Nehmotný druhový program (NDP) a u dokonalejších organizmů s vlastní vědomou činností také tvořivost Ducha. Nejen to, každý živý organizmus musí být chráněn vnějším Energetickým tělem (aura) vůči okolí před účinky obecného režimu působení všudypřítomných paprsků Nehmotné Energie. Jinak by došlo k rušení impulsů NDP a život by kolaboval. Tento izolující obal je Nehmotný, takže je hmotně nezjistitelný a pro vědu, která podstatu života nezná, jakoby neexistující.

 

Jak je organizováno a řízeno tělo člověka?

 

Tělo člověka je nejdokonalejším Systémem oživené hmoty. Znamená to, že je řízeno

 

  • jednak netvořivými, nicméně dokonale „automatizovanými“ impulsy NDP. Nehmotou jsou tak řízeny biologické procesy, z nichž naprostá většina je vědomě neovlivnitelná vstupy Tvořivého Ducha,

  • jednak záměrnými impulsy (řídící volní vstupy) Tvořivého Ducha, který je přítomen uvnitř těla. Činí tak prostřednictvím uložených Informací, které si průběžně k tomuto účelu ukládá jako příslušně zformovanou subatomární hmotu (nižší než atomární řád) do paměťové části mozku.

Z podstaty způsobu oživení hmoty a následně všech jejích funkcí na polaritním principu řídících účinků Nehmoty vyplývá nutnost existence také vnitřního Energetického (Nehmotného) těla, které prostupuje to hmotné fyzické ve vzájemném funkčním propojení. Je to další, a to velmi podstatná vědě neznámá skutečnost, která rozhodujícím způsobem omezuje praktické možnosti medicíny.

 

Anatomie“ Nehmotného těla člověka a jeho funkce

 

Nehmotné tělo je uspořádáno, aby zajistilo tok Nehmotných řídících Informací NDP do mozku a odtud do výkonných buněk hmotného těla. Je konstruováno jako mnohočetné potrubí, v němž jsou vedeny programově vymezené silové úseky paprsků Nehmotné Energie (NE) v kvalitě odpovídající potřebám oživené hmoty. Současně jsou toky předávaných Nehmotných Informací izolovány jiným druhem Nehmoty, aby nedocházelo k narušování předávaných Informací z prostředí hmotného těla.

 

Vstup Nehmotné Energie (NE) do těla je centrální, a to v oblasti přibližně pupíku. Odtud jsou její diferencované úseky vedeny centrálním „kabelem“ se souborem dimenzovaných trubiček pro jednotlivé silové úseky NE do mozku. V thalamu (vejčitý útvar tvořící část 3. mozkové komory), který je prostupován podobným útvarem Nehmotného těla a do kterého ústí přívodní „kabel“, přebírají jednotlivé úseky NE Informace NDP a řídící vstupy Tvořivého Ducha. Takto přetransformované povely jsou rozváděny Nehmotným rozvodem přes jednotlivé Energetické uzly (čakry) do výkonných buněk orgánů a ostatních tkání těla.

 

Funkce výkonných orgánů v jednotlivých částech fyzického těla vyžadují pro přenos řídících Informací specifické soubory úseků NE. Ve vnitřním rozvodu Nehmotného Energetického těla je to řešeno prostřednictvím tomu uzpůsobených rozvodných center, v ezotericky neúplném pojetí označovaných „čakry“. V nich jsou oddělovány ty soubory úseků vitální NE, které jsou kompatibilní pro funkce orgánů napojených na energetický rozvod v dané části těla. Úseky Nehmotné energie, které splnily svůj úkol při přenosu Informací a při formování hmotných struktur v buňkách odcházejí „odpadním“ rozvodem Nehmotného Energetického těla do vnějšího prostředí.  Je to podobný způsob jako ve hmotném pojetí krevní tepenný a žilní rozvod, jen s tím rozdílem, že NE opouští Nehmotné tělo celkem pěti centrálními sběrnými vývody tzv. meridiány, které vyúsťují uprostřed dlaní a na chodidlech fyzického těla. O pátém vyústění se nedá přímo mluvit jako o meridiánu, protože je to vyústění Energetických uskupení z činnosti mozku a nachází se v oblasti týlu fyzického těla. Je to v esoterice označovaná čakra „třetího oka“a tvoří vně hlavy jakousi korunu.

Jak je lidské tělo řízeno Nehmotou?

 

Tento proces je v principu sice jednoduchý, ale z hmotného chápání a vzhledem k požadavkům na hmotné vlastnosti těla člověka, velice složitý. Probíhá současně a v nesčetných propojeních mnoha linií Nehmotných a hmotných Informačních toků. Podrobněji a v odkazech na základní principy Systému vloženého Božím Tvůrcem do Universa jsou řídící a výkonné funkce těla uváděny v základní knize „Svět je jinak“. Nyní se pokusíme alespoň v nejstručnějším zobecnění popsat jejich podstatu, která, jako vše v Universu, je založena na dynamice ustavování a vychylování polaritní rovnováhy.

 

Řídící Informace jsou formovány v mozku, střídavě v jeho Nehmotném a hmotném prostředí. V jeho Středové části, označované medicínou jako „thalamus“, jsou polaritně porovnávány příchozí Informace,

  • jednak z nitra těla předávané buňkami prostřednictvím nervového vedení hmotného těla a z vnějšího prostředí těla prostřednictvím jeho smyslů

  • jednak s impulsy Nehmotného programu a Informačními vstupy Tvořivého Ducha.

V dokonalosti Systému jsou vstupní Informace, podle svých vlastností, programově směrovány buď do částí mozku, které jsou v procesní působnosti Nehmotného programu nebo naopak v působnosti Tvořivého Ducha. Některé z nich jsou propojeny tak, aby do automatizovaných funkcí mohl vstupovat Tvořivý Duch, takže člověk svými vědomými rozhodnutím

 

Z mozku jsou řídící povely jako Nehmotné vedeny vnitřním energetickým rozvodem prostřednictvím čaker do výkonných buněk těla, kde způsobují přeskupování hmoty, spojené s jejím pohybem na polaritním principu. Z těla vystupují zpracované a dále neupotřebitelné Informace soustavou shora zmiňovaných meridiánů, které jsou z podstaty Nehmoty rovněž hmotně anatomicky nezjistitelné.

 

Hmotné orgány a procesy těla jsou medicínsky známé, takže v příštích článcích uváděného cyklu „Svět je jinak“ se zastavíme pouze u těch, kde jejich odborné posuzování je zkreslené z důvodů neznalosti úlohy Nehmoty. Jedním z mnoha příkladů řízení funkcí hmotného těla Informacemi, předávanými Nehmotou do výkonných buněk orgánů z rozvodu vitální Nehmotné Energie, jsou tzv. fantomové bolesti. Člověk je za určitých okolností vnímá i po amputování nohy, ruky či jiné části těla, jakoby k jejich odnětí nedošlo. Je tomu tak proto, že v daném prostoru zůstaly po atomární hmotě nadále přítomné subatomární hmotné částice a Nehmotný rozvod, zapojený do procesního režimu těla.

 

Jedním z nepřímých důkazů rozhodující úlohy Nehmoty ve funkcích hmotného těla je také skutečnost, že v organizmu (nejen člověka) se formují hmotné řetězce jiné v nočním režimu a ze stejné hmoty jiné v denním proudění NE. Je to dáno tím, že v noci jsou k dispozici pouze silnější úseky paprsků Nehmotné Energie než ve dne, kdy procházejí pouze zahuštěním atmosféry. Den je Energeticky příznivý pro metabolické přeměny přijímané hmoty potravy a přirozené výkonné funkce organizmu, zatímco v noci tělo roste a obnovuje se. Tomu jsou přizpůsobeny svými funkcemi a také anatomií výkonné orgány těla. Z uváděného principu platí, že orgány na pravé straně těla jsou uzpůsobeny pro zvládání jeho denních funkcí, zatímco pro noční režim jsou určeny levé párové orgány. To také dává odpověď na jejich sníženou funkční kvalitu, pokud dojde k odebrání některé z obou částí.

 

Bez Nehmotné Energie by bylo Universum a všechno v něm ztrnulé, což ovšem platí také pro veškeré projevy života. K hospodaření člověka s vitální kvalitou NE, aby tělo bylo ve zdravotní rovnováze, se vrací náš příští článek.

 

Zcela na závěr: Uváděná Sdělení odpovídají realitě světa, nejsou ani vědeckými spekulativními hypotézami ani zkreslenými náboženskými dogmaty. Odpověď na svá dilema a problémy v praxi života v nich nalezne vědec, kněz i člověk jakéhokoliv individuálního zaměření.

 

Přibližně za týden uvedeme v následném článku další pokračování předaných Sdělení. Jsou natolik převratná, v porovnání s dosavadními znalostmi člověka, že vyžadují nezávislé přemýšlení a vyvolají mnoho otázek, na které se budeme snažit všem odpovídat.