18. Vědci se mýlí v nazírání na shopnosti mozku dítěte

Vědci se mýlí v nazírání na schopnosti mozku dítěte

Jeden z mnoha projevů hmotného omezení současné vědy

 

V rubrice Novinky.cz, na hlavní stránce internetového portálu Seznam.cz, byla uveřejněna aktualita pod názvem "Děti mohou být chytřejší bez ohledu na geny, stačí do tří let rozvíjet mozek" (5. dubna 2015). To vědci dovozují ze hmotných pozorování mozkové tkáně a činí tak mnoho nesprávných závěrů. Uvádíme doslovné formulace takto zkreslených odborných závěrů:

 

"Lidský mozek se začne vyvíjet už měsíc po oplození, ale tři čtvrtiny mozku dokončí vývoj až po narození v závislosti na vnější stimulaci. Ve třech letech jsou děti nejvnímavější. Do šesti let proběhne devadesát procent kritického vývoje mozku".

 

Je až paradoxní, že navazující společenské instituce si ztěžují, že "řada důležitých poznatků, které významně ovlivňují rozvoj dětského potenciálu, se do českého vzdělávacího systému dostává pomalu". Můžeme se např. dočíst, že "děti správně rozvíjené do šesti let mohou inteligenčně poskočit až ostupeň výš".

 

Již v záhlaví tohoto komentujícího článku naznačujeme, že mozkové schopnosti nelze primárně odvozovat od hmotných znaků, neboť jejich podstata není hmotná.

 

Jak je to doopravdy ?

 

Pro pochopení skutečné podstaty myšlení je třeba vycházet ze skutečnosti, že se jedná výhradně o činnosti a projevy Nehmotného Tvořivého Ducha, který za tím účelem vstupuje do těla člověka v okamžiku jeho narození. Je to součást jeho dlouhodobého vývoje, kdy ve hmotné dimenzi Universa působí pokaždé jako jiný člověk, po jehož jen hmotné smrti se opakovaně vrací do prostředí Nehmotné dimenze Universa.

 

Existence člověka a vlastnosti jeho hmotného těla v průběhu života jsou v Systému Božího Tvůrce přesně vymezeny v rozpětí individuálních odchylek, které vyplývají z dosaženého stupně vývoje Tvořivého Ducha (TD).

 

V prenatálním období je formováno a roste tělo jako celek, projevuje charakteristicky pohyb, ale nejedná se o vědomé projevy. V tomto vývojovém stadiu těla být ani nemohou, neboť do něho ještě nevstoupil řídící Tvořivý Duch. Jsou to automatizované, takže netvořivé projevy, vyplývající primárně z impulzů Nehmotného programu těla a často už související s podněty z vnějšího prostředí, jak je tomu celoživotně např. u vejcorodých tvorů.

 

Když se dítě narodí, má již vyvinutý mozkový kmen, který obsahuje veškeré informace potřebné pro bytí těla, tedy jeho růst, obnovu a funkce. Tento informační soubor je po celé období existence těla neměnný a ztráta Informace zjakéhokoliv důvodu je nenahraditelná. Je to i informační oblast kam může Tvořivý Duch vstupovat jen omezeně a pouze v souvislosti s vědomým pohybem. V tom období, byť již po vstupu Tvořivého Ducha do těla, dítě vidí a neví co, slyší a neví co, ale má funkční příjmové receptory a automatiku instinktu, obdobně jako těla nižších forem života. Proto hned po narození reaguje na teplo nebo chlad, chce přijímat potravu, ale ještě nerozeznává její druhy. Je tomu tak proto, že ještě nemá zaplněn velký mozek informacemi. Ty do jeho hmotně připravených buněk až postupně a průběžně ukládá Tvořivý Duch. Proto se stále zřetelněji projevují rozdíly v postojích jednotlivců, které pramení z vyspělosti Tvořivého Ducha (TD). Ten totiž, podle svého uvážení třídí a začleňuje určité vjemy (informace) do neuronových buněk velkého mozku, aby je mohl nadále kdykoliv používat.

 

Vědci uvádějí, že dítě ve 3 letech má dvakrát více synapsí (propojení mezi mozkovými neurony) než má dospělý člověk. PROČ? Je to období, kdy je plně dokončena síť kmenových buněk, které jsou a nadále budou po celé období bytí těla hlavním činitelem při jeho růstu a obnově. Požadavky na koordinaci růstu a obnovy těla (mozkový kmen) a současné začleňování informací do velkého mozku a jejich vědomé používání musí být zabezpečeno dostatkem informačního spoejní. Tělo dospělého jedince už nepotřebuje růst, ale pouze se obnovovat, takže databáze pro růst zaniká, stejně jako se zmenšuje brzlík (thymus) a snižuje se množství redoxních signálních molekul v buňkách (RSM), jak je vědci z neznalosti podstaty jejich úlohy nazývají.

 

V publikacích "Svět je jinak" a "Sdělení Druhé strany" je objasněno, jak "pracuje" a jak dlouho "vydrží" Nehmotný program (NP) bytí člověka. Ve stručnosti zopakujeme, že je členěn na 18 úseků, z toho 16 sedmiletých, které navazují v intervalech na fáze lidského života od narození do přirozené smrti, jak je níže uváděno. Prognóza délky života 120 let (3+5+16x7) je ale spojena s přirozeným bytím v prostředí souladném s principy vloženými Bohem do Universa, což je v současné a bylo i v historicky známých společnostech prakticky nedosažitelné. Lze také vyjádřit, že NP se člení na 15 sedmiletých úseků a jeden přibližně patnáctiletý z dětství do puberty, s vnitřním členěním etap do intervalů 3,5 a 7 let.

 

Dítě od narození do 3 let věku, tj. v 1. etapě fáze NP, má již uložené informace, které se týkají vědomých svalových pohybů, takže také řeči (pohyby hlasivek). V tomto období přijímá nejvíce Informací, které vyžadují propojení mezi mozkovým kmenem (ovládání svalů) a vědomými podněty Tvořivého Ducha (TD). Dítě se přirozeně naučí mluvit, vědomě se pohybovat v prostředí, vnímat a reagovat na podněty vnějšího okolí.

 

2. etapa (pětiletá) od 3 do 8 let věku, je období intenzívního používání a třídění nabytých informací. Znamená to, že si již uvědomuje svoje bytí. Je to také období největšího náporu na činnost TD při zatřiďování získaných Informací, které ukládá do tomu odpovídajících hmotných formací. Obaly na mozkové neurony pro ukládání Informací se tvoří v tzv. glyových buňkách, které jsou svými vlastnostmi postaveny na roveň kmenových buněk.

 

3. etapa probíhá zhruba od 8 do 15 let věku ( první sedmiletá). Je to období kdy se Tvořivý Duch začleňuje do společnosti a je nucen přijímat fyzické změny svého těla v souvislosti s dospíváním (hormonální změny). Je to období uvědomování si své jedinečnosti a snahou se tak i projevovat. Je to etapa všeobecně známá jako puberta.

 

Následuje 15 sedmiletých etap ( plánovaných 105 let), kdy TD uzavřený v těle člověka se snaží naplňovat svá karmická předsevzetí. Při nich ovšem dochází v bytí k excesům, takže čerpání náplně NP se urychluje. Nutno ještě poznamenat, že každá jedna etapa NP je období při kterém dojde k výměně všech buněk těla, s výjimkou jader kmenových buněk a celků s uzavřenými informacemi (mozkové buňky).

 

 

Z uváděných Informací, které nemají precedent ve vědě ani v náboženství, je zřejmé, že úroveň myšlení člověka odpovídá tomu, k jaké vývojové hladině se dopracoval Tvořivý Duch, který všechny vědomé funkce těla zajišťuje a ovládá. Nelze ovšem opomenout ani doplňující vlivy prostředí, které člověka obklopuje.

 

Vraťme se ale k závěrům vědců, kteří prohlašují, že do šesti let věku proběhne 90% kritického vývoje mozku. Odvolávají se také na snadnost učení dětí v tomto věku, příkladně učení cizí řeči. Pravdivé vysvětlení lze odvodit pouze od původce vědomých projevů člověka, takže od vlastností Tvořivého Ducha, který ze své podstaty se cítí svobodným. Do šesti let je učení dítěte svobodné a většinou závisí na jeho vůli, svobodně přijímá a zatřiďuje Informace. Začíná projevovat určité nadání, vlohy. Ve školním věku je již TD nucen se učit, a to je velký rozdíl, neboť jeho svoboda je omezována a mnohý s tím nesouhlasí. Také z tohoto pohledu možno nahlížet na současné tendence "moderní společnosti" směrované, bez znalostí podstaty, k povinné předškolní výchově dětí. Nabízí se také učinit si svoje svobodné závěry o neznalosti jen domněle znalých a všestranně povolaných, kteří o nás rozhodují.