47. Virus Zika - zamyšlení nad okolnostmi jeho narůsrtajících projevů

Virus Zika - zamyšlení nad okolnostmi jeho narůstajících projevů

 
V těchto dnech a týdnech se již pravidelně dozvídáme ze sdělovacích prostředků, že onemocnění, které  způsobuje virus zika, se již neomezuje jen na Latinskou Ameriku, ale nekontrolovatelně se šíří i do světa. Z teritoriálního hlediska oblastí planety se zika virus i v nedávné minulosti projevoval zejména v rovníkové Africe a v jižní Asii, takže jako virus není neznámý.


Z posledních mediálních informací vyplývá, že je už i v Česku. Tento druh mikrooorganizmu, který zůsobuje horečnaté onemocnění s průvodními znaky jako u chřipky, se zde vyskytoval i v minulosti, a to nejen u jedinců, kteří se jím nakazili mimo území Česka. Neznámo je v tom, že toto onemocnění, připomínající chřipku, nebylo nikdy podrobně zkoumáno, takže se obdobně zařazovalo a léčilo. Jedinec, který tuto "chřipku" prodělal, tak jeho organizmus získal obranné látky a proti dalšímu ataku  viru byl imunní. Další výhodou Česka, při šíření viru zika, je klimatické prostředí,  které nevytváří zvláště příhodné podmínky pro jeho množení a přenos.


Teprve při nepřirozeném počtu výskytu jevu u novorozenců v určitých oblastech Latinské Ameriky, označovaného v medicíně jako "mikrocefalie", což v hovorové řeči znamená "zakrnění mozku", odborníci zjišťují nebo dovozují, že příčinou je právě virus zika. K poškození vývoje mozkové tkáně plodu dojde zpravidla, když virus napadne ženu v prvním trimestru těhotenství, tedy v období, kdy se především vyvíjí informační centrum těla - mozek. Podle rozsahu a období vývoje plodu se napadení virem projeví buď jako přirozený potrat, kdy se plod přestane vyvíjet, nebo se narodí jedinec s výše uvedeným postižením, s  důsledky jako jsou např. omezené poznávací či pohybové vlastnosti.


Zatím vše nasvědčuje tomu, že odborníci přímé řešení - očkovací vakcínu -  neznají. Vyhlašují proto, spolu s politiky, spíše administrativní či málo účinná nepřímá věcná opatření. Konkrétně, WHO-Světová zdravotnická organizace rohodla, aby bylo započato s organizací prací na mutaci komárů !!!, přenášejících tento virus a vyhlásila "světový stav nouze". Očekává, že  v roce 2016 se virem zika nakazí 3-4 miliony lidí.. Český ministr zdravotnictví učinil administrativní opatření v tom smyslu, že doporučil zvážit cesty do rizikových oblastí.


Zamysleme se nad příčinami a okolnostmi právě  této aktuální zdravotní hrozby. Přirozeným cílem je rozpoznat prvotní příčiny  a přijmout především prevenci, která v budoucnu takové hromadné stavy nepřipustí. Lze si povšimnout, že také tento typ infekčního onemocnění se projevuje v  oblastech určitých etnik, takže za určitých podmínek. Dále pak, že se nákaza šíří ve vlnách, podobně jako jiné epidemie, příkladně chřipka nebo ve středověku mor.


Vysvětlení těchto stavů vyplývá ze znalosti Systému, vloženého Tvůrcem jediného existujícího Jsoucna do Universa a všeho v něm, takže také do podstaty života a principů, na nichž existuje. Ze Systému vyplývá, že úloha mikroorganizmů spočívá v přepracování části neživé přírody na hmotu akceptovatelnou flórou, s následným využitím metabolizmu flóry pro existenci fauny. Míkroorganizmy na principu vzájemně antagonistických vztahů mezi druhy plísní, s vlastnostmi flóry a viry, bakteriemi i dalšími druhy, s vlastnostmi fauny, udržují ekologicku rovnováhu přírody.


Vědci sice mohou potvrdit, že DNA či spíše RNA mikroorganizmů je relativně velice jednoduchá, ale nevyvozují z toho závěry, které by objektivně vysvětlovaly, proč se ten který pro člověka nežádoucí mikroorganizmus někde objeví, a to s určitými vlastnostmi a účinky. Je to dáno absolutní neznalostí podstaty života, která spočívá mimo hmotu a vychází z vlastností jejího opaku, který můžeme nazvat jako Nehmotu. Ta je hmotně neuchopitelná, nezjistitelná, neměřitelná, takže rovněž hmotně neovladatelná. To je ovšem důvod, že ji materialistická moderní věda nemůže svými metodami testovat, takže ji ignoruje, jakoby nebyla. Přesto, Nehmota vkládá do hmoty veškeré její vlastnosti, a to nikoliv nahodile, ale podle přesně vymezených druhových programů živé přírody a společného programu pro veškerou přírodu neživou.


Dostáváme se k vysvětlení jiné než hmotné podstaty života a uspořádání jeho druhů, a to již počínaje mikroorganizmy. Těch je v každém prostředí mnoho druhů, ale v naprosté většině pouze v latentním stavu, takže bez možnosti se rozmnožovat a působit toxicky v buňkách vyšších živých organizmů. Pro organizmus nejsou nebezpečné živé mikroorganizmy, ale jejich zplodiny a odumřelá těla. To je také příčinou, proč od vniknutí mikroorganizmů do těla uplyne určitá doba (inkubační doba), než
se infekce projeví svými charakteristickými příznaky. Toto období je individuální a odvisí od schopnosti imunitního systému jednotlivce "odklízet cizí hmotu".


Aktivita každého druhu mikroganizmu je vázána na velice úzké podmínky prostředí. Je to systémový soulad s jejich úlohou jako celku, tj. udržovat rovnováhu a vyrovnanost hmotných toků v přírodě. Tento princip je základní a má regulační účel. Člověk jej nemůže změnit, jinak by došlo k narušení podstaty koloběhu přírody, může ale svou neznalou činností tuto rovnováhu negativně ovlivňovat. To je důvodem, že při potlačení jednoho ruhu se objeví druh jiný, zdánlivě zmutovaný, ale ve skutečnosti nový, jak to odpovídá změněným hmotným podmínkám pro jeho "přežití". Jemu  předchozí druh
mikroorganizmu přešel do latentního stavu a "probudí se", pokud se obnoví podmínky pro jeho aktivování.


Rovnováhu životního prostředí, pokud jde o mikroorganizmy,  nejvíce v současnosti narušuje odborně doporučovaná "hygiena"
pomocí různých chemických prostředků. Čím více potlačujeme mikroorganizmy fauny, tím více dáváme příležitost polaritnímu protějšku mikroorganizmům flóry. Nejen, že se tak narušuje přirozená polaritní vyrovnanost hmotných toků živé
přírody, ale horší je, že  takovým působením silně znečišťujeme životní prostředí a hlavně aktivujeme náš imunitní Systém proti působení "cizí hmoty". Dalším nešvarem v zemědělství je opatřovat osivo protiplísňovým prostředkem. Opět, nejen že se tak dostává "cizí" hmota" do potravy člověka, ale potlačuje i působení "dobrých" plísní potřebných pro  přirozené přepracování neživé hmoty pro potřeby flóry. Také hromadné pěstování některých druhů rostlin narušuje přirozenou rovnováhu v přírodě (např. řepka olejka v tuzemsku nebo konopí či černý mák). Za vším je nutno hledat nejen neznalost, ale hlavně chtivost hromadění majetku a zisku na úkor druhých.


Zmínil jsem, že vlastnosti a projevy druhů mikroorganizmů jsou regulačním nástrojem Systému pro udržování rovnováhy v přírodě. Tento Systém je naprosto dokonalý a na schopnostech člověka naprosto nezávislý. Pro své vlastnosti nemohl vzniknout sám o sobě, ale je součástí díla Tvůrce, kterého si většina ztotožňuje s pojmem Bůh, ať již v něho věří či nikoliv. Je známo, že každé hmotné dílo má svého tvůrce či jinak označovaného autora, takže je s podivem, proč materialisticky orientovaná věda tento základní hmotný vztah odmítá uznat vůči přírodě a vesmíru jako celku, navíc v projevu jejich dokonalosti.


Uznání Systému, vloženého do člověku poznávaného světa, dává také vysvětlení, proč současná aktivita viru zika je směrována zejména do určitých oblastí. Souvisí to nejen s určitou etnikou tamních obyvatel, přesněji s tomu odpovídajícími vlastnostmi hmoty jejich fyzického těla, které je pro tento  mikroorganizmus vhodným životním prostředím, ale současně i s rozšířenou negativní činností člověka. Nejvíce se zde  projevuje nesoulad směrování civilizačního vývoje s principy Božího Tvůrce. Souvislosti produkce a pašování drog  z těchto oblastí, spolu s používáním takto získávaných financí
k obchodu se zbraněmi a s jejich používáním v rozporu s principy lásky a porozumění mezi lidmi, je nesporná. Lidstvo by mělo postupně pochopit, že závažné problémy si vytváří samo svým neznalým jednáním. V současné fázi jsou to až extrémní projevy těch, kteří sledují pouze hmotné ziskové cíle a nutí také ostatní, aby si neuvědomovali skutečný smysl života. Na taková varování Vyššího Systému doplácí, tak jako v jiných hmotných souvislostech v současné společnosti, zejména ti, kteří takový stav nezpůsobují. Ovšem, zamyslíme-li se nad touto skutečností, při znalosti Systému dojdeme k závěru, že i tento stav je nutný pro vývoj Tvořivých Duchů ve hmotném prostředí. O to více je nutné předávat znalosti o Systému pro ty, kteří jsou ve svém vývoji dále a toto chování většiny je brzdí.

Skutečně účinnou prevencí je přirozený životní styl svobodného člověka, který si uvědomuje duchovní souvislosti vlastního bytí a současně svým chováním zbytečně neaktivuje vlastní imunitu, která je dostatečnou přirozenou ochranou před nejrůznějšími civilizačnimi a také virovými onemocněními.