39. Záhadný středověký dokument ,,VOYNICHŮV RUKOPIS", část III

Záhadný středověký dokument "Voynichův rukopis", část III

Podrobněji k obsahu, k použitému jazyku/písmu a k souvislostem s prvotním spisem

Evropské znalosti o lidském těle a živé přírodě byly v 15. století pouze takové jak to vyplývalo ze zkušeností člověka z práce se hmotou. Pokud jde o člověka, bylo akceptováno, že nad ním má moc Bůh a církev byla prostředníkem pro bytí člověka. Příroda byla zkoumána jenom tak, jak to bylo možno poznávat smysly, nebyly přístroje. Tajně byly zkoušeny první pitvy, aby se zjistilo, co je uvnitř těla. Rozebírání ,,Božího díla“ bylo kacířstvím.

Část 2. rukopisu, uloženého Yale, se týká rostlin a souvislostí jejich vzniku, funkcí a účinků.

 • Uvedeno, že živá příroda (VOH) je ze stejné hmoty jako příroda neživá (OOH). Druhy života jsou ale formovány vloženými programy na jiném principu uspořádání Informací, takže je člověk svými smysly vnímá jinak.
 • V době vzniku spisu (15. stol.) nebyly známé žádné mikroorganizmy, vlastně vše, co bylo menší než mohl člověk vnímat svými smysly. Přitom účinky škodlivých mikroorganizmů zahubily více lidí než válečná tažení (příznivé prostředí pro MO, mísily se výkaly a pitná voda). Nicméně, hodně jedinců přežívalo i když nebyly k dispozici léky typu antibiotik, takoví jedinci měli dobrou imunitu.
 • Nízká úroveň hygieny a velký rozsah lidských obětí z chorob původu MO byly jedním z podnětů proč tato kniha v té době vznikla.
 • Kniha uvádí základní souvislosti přírody se Systémem Universa, aby vysvětlila proč vůbec člověk a příroda existují, jaký to má smysl a jak je vůbec hmota formována Nehmotou, aby získala určité vlastnosti. Seznamuje také s rozdílným programovým formováním neživé a živé přírody.
 • Popsány vztahy Země – Měsíc, Země – Slunce, Slunce – Vesmír v souvislostech s rozdílnými účinky Nehmoty na živou přírodu, včetně člověka, a to podle vzájemných pohybů a uspořádání kosmický těles a soustav.
 • Uvedeno jak se řadí hmota na polaritním principu.
 • Přiblížena podstata polarity vložené do vesmíru v uspořádání trigramů filozofie "I-ting".
 • Je popisováno využití rostlin a jak vůbec funguje flóra ve hmotných tocích pozemského prostředí.
 • Popsán růst a metabolismus rostlin, seznámení s existencí prvotní buňky těla a jejími funkcemi, přiblížena existence informačních řetězců označovaných v současnosti jako "DNA".
 • Kniha se soustřeďuje na praktické problémy té doby a uvádí možnosti použití bylin na pomoc člověku. Konkrétně v době, kdy fungovaly ,,babky kořenářky“ a nebyla známá antibiotika, pomáhá spis při :
  • poranění ….uváděné rostliny, které měly antytoxické účinky,
  • poznávání prostředků proti rostlinným jedům, neboť v té době bylo rozšířeno travičství,
  • poznávání prostředků proti blechám, vším, štěnicím, obecněji proti obtížnému hmyzu, který se v takových podmínkách rychle rozšířil.

Použité písmo a jazyk

V knize je použit jazyk Atlanťanů a písmo, které bylo běžné cca 1500 let před katastrofickým zánikem Atlantidy, takže přibližně 28 500 let před námi. Písmo má jinou skladbu než angličtina nebo jiné jazyky Evropského původu. Příkladně:

 • znak připomínající ,,nožičky“ a před ním kroužek znamená, že následné podstatné jméno se týká živé bytosti, bez kroužku týká se neživé věci, kroužek uprostřed slova signalizuje zkratku ve smyslu určitého slova, nebo více slov.
 • Hodně zkratek mělo svůj specifický význam pro označení Slunce, Měsíců, postavení jednotlivých planet atd.
 • jsou použity znaky pro typ hmoty byliny s následným znakem, který označuje funkci té hmoty, např. že takové složení byliny je schopné pojmou MO a navázat jej na sebe.

Z důvodu utajení nebylo možné použít angličtinu, řečtinu ani češtinu, neboť oficiální přístupy církve považovali jakékoliv jiné názory než církevní dogmata za projevy kacířství. Rukopis tedy nemohl vejít v obecnou známost a byla snaha, aby poznání v něm uvedené bylo šířeno tajně.

Obecnější souvislosti "nejzáhadnější knihy světa"s regulováním vývoje společnosti

Bylo již v úvodní části tohoto dosud nedoceněného dokumentu vyjádřeno, že původní rukopis pořídil v letech 1425 – 1426 Jan z Lázu. Byl mu ,,diktován“ duchovními bytostmi ,,Druhé Strany“, pro pomoc tehdejší společenské praxi zmítané válečnými útrapami a nemocemi, které sužovali společnost jako celek a v ní zejména prostý lid. Stav „odborných“ znalostí byl velmi omezený, zejména z důvodů církevních dogmat a mocenských bojů mezi světskou a církevní mocí. V době vzniku rukopisu nikdo neměl znalosti jak a proč uváděné rostliny nebo alchymistické přípravky účinkují. Tento nadiktovaný dokument, měl tyto znalosti tehdejší společnosti, v rámci možných podmínek, přiblížit.

Není to jediný případ ani způsob, kterým "Druhá strana" sděluje do společnosti určité znalosti, které mají narovnávat vývoj do přiměřeného souladu s účelem existence člověka a také zmírnit utrpení těch, kteří se na takovém stavu z vlastní vůle nepodílejí. I když od komentované události uběhlo již bezmála 600 let, přesto je stále aktuální. Má totiž má stejný původ a účel jako předávaná "Sdělení a invence" do současné společnosti, určená k narovnávání dočasného a nepřiměřeného materialistického vychýlení v jejím vývoji.