7. Jedinečné vlastnosti prostředí pro vznik a existenci života

Specifické vlastnosti prostředí pro stvoření a existenci života

Mimozemšťané jako hmotné bytosti neexistují

Mimo Zemi jsou v Universu přítomní pouze Nehmotní Tvořiví Duchové

 

Z předchozích poznatků ze Sdělení vyplývá, že život má původ ve tvořivé síle Boha, kterou přenesl na Stvořitele. Dále pak, že nepředstavitelně rozsáhlý polaritní Systém - Universum byl zformován pro svobodný vývoj Tvořivých Duchů jak v jeho Nehmotném tak i ve hmotném prostředí. Rovněž bylo objasněno, jak a za jakých podmínek lze „oživit“ anorganickou atomární hmotu.

 

Oživení hmoty a hmotný život jsou natolik specifickou a jedinečnou skutečností, že požadované vlastnosti prostředí pro jeho existenci jsou polaritně vymezeny pouze v nepatrné části Obvodového Universa, jak bylo zmíněno již v předchozím článku. V kosmické současnosti je tímto prostředím posouvána Středová galaxie „Mléčné dráhy“, jejíž součástí je „satelitní galaxie“ dvojhvězdy Sirius, do níž je začleněna naše Sluneční soustava s planetou Země. Tato jediná je v optimálním polaritním Středu jak Sluneční soustavy, tak spolu s ní i v uskupení Siria, tedy v postavení odpovídajícím potřebám pro vznik hmotného života, který tak může v současnosti existovat pouze v pozemském prostředí. Poznání této skutečnosti a jejích souvislostí s organizovaností Universa dává jednoznačně zápornou odpověď na otázku existence mimozemšťanů a vůbec života jinde ve vesmíru.

 

Jak bylo již sděleno, Země je v pořadí třetí planetou s prostředím umožňujícím oživení hmoty. Je nutné ještě poznamenat, že Tvořivý Duch může pobývat kdekoliv a cestovat kamkoliv v celém Universu, ale bez hmotného obalu – těla člověka. Jeho Nehmotná podstata mu dovolí „cestovat“ hmotně nepředstavitelnou rychlostí, kterou lze přirovnat k rychlosti „myšlenky“. Je to asi trojnásobná rychlost jakou se, dle vědeckého měření, šíří světlo ve vakuu (300.000 km/sec), takže asi 3,2 miliardy km/hod.

 

Jedinečnost podmínek prostředí planety života, takže v současnosti planety Země, se typicky projevuje v existenci takových uskupení hmoty, která jinde ve vesmíru nenalezneme, neboť přímo souvisí s vyrovnanou polaritou tohoto prostředí. Patří mezi ně zejména:

 

 • možnost jedinečného uskupení hmoty jakým je voda, která propojuje vlastnosti neživé a živé přírody,

 • existence neutrální atmosféry s přítomností molekulárního kyslíku,

 • ve skladbě hmoty planety převažující atomární prvky, navazující na hmotné toky živé přírody,

 • specifické vlastnosti některých prvků pro existenci živých organizmů zejména vodíku, uhlíku, kyslíku a dusíku. Rovněž chlorid sodný (kuchyňská sůl) je specifická sloučenina, existující pouze v tomto prostředí.

 • rovnoměrnost mírného charakteru pozemského klima, umožněná jedinečným pohybovým režimem planety vůči Slunci,

 • specifický režim průchodu spirál Nehmotné Energie (NE) Středovou oblastí Obvodového Universa. V tomto prostoru dochází ke zlomu polarity a v důsledku toho i k protisměrnému proudění takto zformovaných paprsků. Je to jedinečné prostředí v úplném Středu Obvodové části Universa, kde se formují a posléze rozpadají atomární struktury hmoty s vyrovnanou polaritou, která podmiňuje vznik a funkce hmotného života. S vyrovnanou polaritou atomární hmoty souvisí také jedinečný režim Středového štěpení paprsků NE. Při jejich protisměrném proudění je tak umožněno jejich rychlejší vzájemné napojování po průchodu hmotou, která je „tříští“ a řazení zpět do celistvých struktur, takže nedochází k narušování plynulosti jejich toků. Šíření a štěpení paprsků NE ve Středové části OU nemá ale přímý vliv na formování atomární hmoty do organizmů živé přírody. Veškeré živé organizmy (VOH) jsou totiž obklopeny specifickým Energetickým obalem, který je chrání před vlivem proudění paprsků NE v okolním prostředí, které navazuje na existenci neživé přírody (OOH). Jen takto izolovaná zformovaná hmota z OOH může být řízena impulzy Nehmotného druhového programu.

Nastanou-li na vybrané planetě podmínky pro hmotný život, je započato s „vysazováním“ nejjednodušších Nehmotných druhových programů

 

Takto je formována vhodná anorganická hmota do prvotních druhů jednoduchých mikroorganizmů. Ty, jako celek, jsou přechodovým stupněm mezi neživou a oživenou hmotou přírody (OOH a VOH). Souběžná přítomnost vzájemně antagonistických mikroorganizmů fauny (mikroby) a flóry (plísně), které se navzájem v dynamice polaritní rovnováhy likvidují, umožňuje přepracovávat anorganickou hmotu vhodnou pro formování jejich vyšších druhů a souběžně regulovat rovnováhu takto vyvolaných hmotných toků. Tyto prvotní jednoduché formy VOH dokáží „přepracovat“ neživou minerální hmotu a připravit ji k použití pro druhy flóry, která je potravou pro druhy fauny. Je tak postupně rozšiřována skladba hmotných toků při zachování jejich přirozené vyrovnanosti. Z této skutečnosti je zřejmé, že vývoj života je Stvořitelem cíleně regulován. Postupné vkládání Nehmotných druhových programů s vyšší složitostí vede k vytvoření prostředí pro bytí nejsložitějšího organizmu – těla člověka s ukrytým Tvořivým Duchem.

 

Již nyní probíhá příprava pro založení hmotného života na další planetě, která bude svou polaritní vyrovnaností předurčena k tomu, že ve vzdálené budoucnosti se posune do tohoto optimálně vyrovnaného prostředí a vystřídá planetu Zemi. Tohoto procesu se účastní také Tvořiví Duchové pobývající v současnosti na „Druhé straně“, kteří ve svém vývoji pokročili natolik, že se již nemusí, pokud o to sami nepožádají, vracet do těla člověka. Ve svém vývoji však ještě nedospěli k úplné ztrátě vlastní polarity vůči Absolutnu, takže do jeho prostředí ještě nemohou vstoupit.

 

Co současná věda neví o základních předpokladech pro existenci života?

 

Ke shora uváděným poznatkům dodáváme alespoň nejpodstatnější informace o faktorech podmiňujících život:

Není voda jako voda.

 • Standardní voda, jak ji známe a používáme jako nezbytnou součást našeho bytí, je za přirozených podmínek nerozložitelná kapalina. Pouze vlivem fyzikálních podmínek tohoto prostředí mění svoje skupenství z kapalného na pevné (led) nebo z kapalného na plynné (pára). Pokud se týká polarity, je neutrální k veškerému hmotnému prostředí i procesům probíhajícím v živé přírodě, do nichž sama nevstupuje, pouze je zprostředkovává. Je cíleným „produktem“ nezbytným pro život.
 • Existuje ovšem také „kvazi voda“, která má stejnou molekulu složenou ze dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku. Vstupuje jako nezaměnitelný činitel do mnoha reakcí při přeskupování hmoty, je také jejich produktem v cirkulaci hmotných procesů jak v neživé tak i v živé přírodě. Pro tyto své vlastnosti je uvolňována a spotřebovávána také ve mnoha chemických procesech nepřirozeného přeskupování hmoty. Kvazi voda, v porovnání s vodou standardní, má odlišný Nehmotný obsah svých částic a tím i větší polaritu. Tatojiná voda“ existuje i mimo Zemi, jak ji věda pozoruje a zjišťuje na základě rozboru spektrální analýzy vesmírných objektů, ale mylně považuje za pozemskou standardní vodu.

Také skladba zemské atmosféry je cílená, neboť na ni navazuje metabolizmus flóry i fauny. V prostředí Země existují tři druhy kyslíku, každý se specifickým určením:

 • Molekulární kyslík (dikyslík O₂) zprostředkovává vzájemnou provázanost „dýchání“ flóry a fauny v uzavřeném okruhu těchto hmotných toků, takže je nezbytnou součástí hmotného života (VOH).
 • Atomární kyslík (O) má specifickou úlohu při přeřazování atomární hmoty do nesčetných struktur, takže je nezbytný pro procesy jak v neživé tak i živé přírodě (OOH/VOH). Jeho úlohou je vyplňovat „mezery“ mezi atomy jednotlivých atomárních prvků tak, aby formované molekuly byly soudržné, nebo naopak tyto formace narušuje (např. koroze).
 • Ozón (trikyslík O3) je molekula tří atomů kyslíku. Se hmotným životem je neslučitelný, neboť vzniká vázáním atomárního na molekulární kyslík, čímž oba druhy deaktivuje. Vzniká v horní vrstvě atmosféry Země vlivem intenzívního toku NE od Slunce a má za úkol tříštit paprsky Nehmotné Energie dopadající na Zemi. Tím je regulována jejich intenzita, aby byla v souladu s potřebami hmotného života (VOH). Toto plynné uskupení hmoty vzniká rovněž při povrchu země, když zvláště intenzívní lokální dopad svazků paprsků Nehmotné Energie se setkává se silně zahuštěnou atomární hmotou. Typicky je takto přítomen lokálně v přízemní vrstvě atmosféry jako důsledek nepřirozeně zformované hmoty - zplodin ze spalovacích motorů dopravních prostředků při intenzívním proudění paprsků Nehmotné Energie od Slunce.
 • Souhrnněji vyjádřeno, veškerá „živá“ hmota vyžaduje ke svému metabolickému procesu (dýchání) molekulární kyslík, živá i neživá hmota potřebuje ke svému řazení atomární kyslík. Ozon může existovat pouze v prostředí, které je pro hmotný život (VOH) nevyhovující, i když sám je za přirozených podmínek jeho ochráncem. 
 • Ze hmotného hlediska není mezi atomy těchto druhů kyslíku rozdíl. Rozdílná je ovšem Nehmotná náplň (náboj) částic, ze kterých jsou atomy jednotlivých kyslíků složeny, takže i jejich vlastnosti.

Vlastnosti atomární hmoty na Zemi odpovídají celkovému Informačnímu prostředí tohoto jedinečného prostoru, takže i jeho provázanosti na rozpětí polarity. Z toho vyplývá také  více druhů atomů uhlíku a vodíku, jak jsou tyto základní prvky transformovány v živých organizmech účinky Nehmotných druhových programů.  Výsledkem je vytváření široké škály polaritních formací, umožňujících procesní dynamiku hmotného života.

 

Podrobnější rozbor Systému Universa s existencí Duchovních i hmotných bytostí v něm, jakož i specifik planety Země, které hmotný život umožňují, je součástí připravené knihy stejného názvu „Svět je jinak“, zpracované podle Sdělení „Druhé strany“.

 

Zcela na závěr: Uváděná Sdělení odpovídají realitě světa, nejsou ani vědeckými spekulativními hypotézami ani zkreslenými náboženskými dogmaty. Odpověď na svá dilema a problémy v praxi života v nich nalezne vědec, kněz i člověk jakéhokoliv individuálního zaměření.

 

Přibližně za týden uvedeme v následném článku další pokračování předaných Sdělení. Jsou natolik převratná, v porovnání s dosavadními znalostmi člověka, že vyžadují nezávislé přemýšlení a vyvolají mnoho otázek, na které se budeme snažit všem odpovídat.