S 1, "Přírodní léčení barvami a bylinami"

Náš tým Svět je jinak, v rámci propojování poznatků o Systému Universa s praxí člověka současné společnosti, uskutečnil přednášku (festival ,,Miluj svůj život" 30.10.2016) na shora uváděné aktuální téma. Týkájící se používání přírodních látek pro posilování vitality a obnovování zdraví místo chemicky zformované hmoty, která sice tělu mnohdy pomáhá, ale vždy je vedlejšími účinky poškozuje.

 Přednášející lektoři: Ing. Zdeněk Svoboda, CSc., JUDr. Helena Zíková

Úvodem krátký pohled do historie používání vody, barev a bylin k obnově fyzických a psychických sil, k léčebným terapiím a rehabilitacím. V současnosti tyto alternativní metody obnovy a udržování zdravotní rovnováhy zaznamenávají vzrůstající zájem veřejnosti. Na trhu se objevují různá zařízení pro aplikaci těchto metod, ale jen se stručným popisem účinků na mentální a fyzické vlastnosti člověka. Ze všech těchto informací, odvolávajících se na starověkou Čínu, Egypt a další historické společnosti, kde byly tyto metody běžně a se znalostí používány, je zřejmé, že jsou jen opisovány bez znalosti o skutečné podstatě jejich účinků. Za těchto okolností nemohou být tyto ozdravné metody přizpůsobeny zcela odlišným podmínkám člověka současné společnosti, takže v praxi se jedná především o tržní využití obchodního zájmu ve prospěch vlastního zisku.

Nejprve něco málo o živé hmotě (flóra a fauna) a o tělu člověka, jako nejvýše organizované formě hmotného života. V minulosti bylo odpozorováno a obecně přijato jako nezpochybnitelná skutečnost, že jakási lidskými smysly nevnímatelná síla má vliv na naše zdraví a vitalitu těla. Dále pak, že kvalita tohoto „fluida“, přijatá při narození, ovlivňuje po celý život i vlastnosti fyzického těla. Takže není to jen genetická informace, ale také tento fenomén, který zobrazujeme jako postavení Slunce v Zodiaku (Zvířetníku) v čase narození člověka. Podobné vlivy na fyzické tělo a jeho funkce má i Měsíc, který na rozdíl od ročního oběhu Země okolo Slunce, proběhne všemi znameními okolo Země cca za 28 dní.

Vždy, když Slunce nebo Měsíc se nacházejí v určitém zodiakálním znamení, jsou ovlivňovány jednotlivé části organizmu fauny i flóry. Rovněž neživá příroda projevuje určité odchylky od standardu. Zvláště Měsíc je indikátorem kvality fluida lidskými smysly nevnímatelného, které ovlivňuje nejen vlastnosti fyzického těla, ale i psychiku člověka. V tomto doprovodném textu nelze postihnout všechny skutečnosti s tím související.

Zmíníme se v krátkosti alespoň o těch, které přímo souvisejí s nápravou porušené zdravotní rovnováhy přírodními prostředky. Jak je shora naznačeno, vlastnosti fyzického těla ovlivňuje, resp. jeho určitou část, v okamžiku narození přijaté, ale lidskými smysly nevnímatelné “fluidum“. To je příčinou, že tato část fyzického těla, v důsledku funkce systému Sluneční soustavy, je v průběhu bytí „citlivější“, vnímavější při opakovaném působení stejné kvality této hmotně neuchopitelné síly. Při znalosti tohoto procesu můžeme momentálně nabízenou skutečnost použít v náš prospěch nebo její negativní dopad naopak omezit. Jednou z toho vyplývající znalostí je, že se nedoporučuje invazivní zákrok do té části organizmu, která je momentálně pod vlivem této “síly“, tj. postavení Měsíce ve znamení ovlivňující tu část nebo funkce těla. Je samozřejmé, že to neplatí o akutních lékařských zákrocích. Podobné je to i s účinky léčebných prostředků. Rovněž tak psychika člověka, jeho mentální a emoční projevy jsou ovlivněny průchodem Měsíce určitým zodiakálním znamením.

Pro všechna zodiakální znamení bez rozdílu ale platí, že příliv a účinky Nehmotné vitální energie („fluida“) jsou nejvyšší, respektive nejintenzívnější, okolo úplňku a nejnižší okolo novu Měsíce. V těchto obdobích je nutno přihlížet i k zesíleným účinkům aplikace všech léčebných prostředků. Dále je nutné znát, že při přibývajícím Měsíci všechna živá hmota, tělo člověka nevyjímaje, intenzívněji přijímá vše, co souvisí s jejím formováním (růstem a funkcemi). Při ubývajícím Měsíci naopak živé organizmy se snadněji zbavují nepotřebné hmoty, vylučují odpad. Tohoto fenoménu je třeba využívat i při aplikaci terapie pomocí barev, léčivých bylin a ostatních léčivých prostředků. Znamená to, že potřebujeme-li organizmus očistit je vhodná doba ubývajícího Měsíce, naopak při přibývajícím Měsíci jsou vhodné rehabilitace a relaxace.

Co je barva a jak souvisí s ozdravným procesem v organizmu?

To, co člověk vnímá jako barvu, je určitá délka elektromagnetického vlnění. Moderní materialistická věda se o podstatě elektromagnetického záření pouze teoreticky dohaduje. Je řazeno mezi fyzikální jevy, které lze pozorovat, měřit a vyhodnocovat. Ve skutečnosti je to ale proces, v němž mobilní paprsky Nehmotné Energie (výše jsme tyto paprsky označili jako “fluidum” lidskými smysly nevnímatelné) prostupují částicemi subatomární hmoty a průběžně tak předávají řídící Informace pro veškerou hmotu ve vesmíru. Určují tak kvalitu jednotlivých vlnových rozsahů, jejichž podstatou jsou úseky mobilních paprsků Nehmotné Energie procházející částicemi hmoty a určující jejich vlastnosti.

Zrak, jeden ze smyslů člověka, je schopen zaznamenat a převést do vědomí vlnový rozsah 390 – 790 nm (nanometry). Je to vymezený úsek, který člověk považuje za bílé světlo (bílé spektrum). Rozložení a přesahy tří základních vlnových délek červená (790 – 625 nm), zelená (565 – 520 nm) a modrá (500 – 390 nm) tohoto úseku elektromagnetického záření jsou vnímány jako barvy oranžová, žlutá, žlutozelená, zelenomodrá, modročervená = fialová. Je to tedy rozsah vitální Energie měřitelný hmotnou technikou v rozsahu elektromagnetického záření (vlnění) v úseku označovaném "bílé světlo" (390 – 790 nm, nanometrů). Vlnové délky elektromagnetického vlnění měřené před a za hranicí bílého světla člověk vnímá jako černou barvu. Hraničními sousedy člověkem vnímaného viditelného světla, podle označení současné vědy, jsou nepronikavé tepelné záření „infračervené" a pronikavé záření „ultrafialové“ na opačném konci. I když se infračervené záření jeví člověku jako černá barva, přesto je to součást bílého spektra, na rozdíl od ultrafialového záření, kde počíná černé spektrum.

Barevné vidění lidského oka zprostředkovávají, pro vyhodnocení v mozku, receptory (tzv. čípky) trojího druhu, citlivé na základní barvy (vlnové délky): červenou, zelenou a modrou. Vnímání barevnosti atomární hmoty je tedy umožněno takto probíhajícím "překladem" určitého silového úseku paprsku Nehmotné Energie uzavřeného v částicích hmoty.

V případě druhů živé přírody je celkový barevný rozsah bílého spektra totožný s druhy oživující vitální Energie, kterou tělo v jednotlivých částech používá. Naopak, vše, co se jeví jako černá barva je mimo systém bytí živé přírody, takže nepodléhá přeřazování hmoty v přímé působnosti Nehmotných druhových programů. Co je Nehmotný druhový program? Je to uskupení jednoho z druhů hmotně nevnímatelného “fluida”, pod jehož impulzy se ze stejné neživé atomární hmoty formuje živá hmota jednotlivých druhů flóry a fauny, a to od nejmenších mikroorganizmů až po nejvyšší formu – tělo člověka. Tělo je tedy stejná atomární hmota, ze které je utvořena veškerá neživá příroda a formován celý vesmír. Formování nejen fyzického těla člověka s jeho vlastnostmi, ale veškeré živé přírody způsobuje, resp. je prostředníkem, vitální Nehmotná Energie. Přenáší Informace (impulzy) vydávané Nehmotným programem, kterým jsou řízeny veškeré procesy v organizmu těla spojované s hmotnými projevy života. Do vědomí člověka překládané barvy a jejich odstíny jsou ve skutečnosti určité silové úseky paprsku vitální Energie. Barva je tedy překladem určité kvality (úseku paprsku) oživující Energie.

Hmotné procesy v těle probíhají na principu řazení hmoty do určitých formací, jejichž základem jsou aminokyseliny. Právě jednotlivé silové úseky vitální Energie, které je možno ztotožnit s barevnými odstíny viditelného světla, předávají Informace jak se mají hmotné částice řadit a vytvářet hmotu těla s tomu odpovídajícími vlastnostmi jeho orgánů a ostatních hmotných tkání.

V tomto textu k přednášce vysvětlujeme, alespoň v krátkosti, podstatu účinku barev (silových úseků vitální Energie) na hmotné tělo člověka. Jednotlivé barvy ale ovlivňují i psychiku člověka. Způsobují zklidnění mysli, či naopak povzbuzují činnost a mentální schopnosti. Systém, vložený jeho Tvůrcem do Universa (vesmír), je založen na polaritních vztazích (porovnávání dvou nestejných činitelů). Znamená to, že musíme počítat s tím, že i použitá barva má svou „proti barvu“, tj. druhého činitele ve vztahu. Je to obdoba připodobnění vztahu Jang-Jin. Právě tato „proti barva“ je hlavním indikátorem ovlivnění naší psychiky, tedy i mentálních a emočních stavů.

V následném textu, pojednávajícím o vlivu jednotlivých slunečních znamení na vlastnosti fyzického těla, jsou uvedeny bližší informace o souvislostech psychiky se zdravím. Tato znalost nám může pomoci při potlačení nebo naopak při podpoře určitých vlastností hmotného těla. Mějme však na paměti, že rozhodujícím činitelem v udržování zdravotní rovnováhy je Tvořivý Duch, který má široké možnosti jak využívat (či zneužívat) tyto nabízené skutečnosti ve své hmotně projevované psychice a emocích. Co je Tvořivý Duch? Nehmotná bytost, naše nesmrtelné „já“, pro kterou bylo zformováno fyzické tělo jako obal, aby mohla jako člověk svobodně se vyvíjet v hmotných protikladech dobra a zla, a to za podmínek zapomnění kdo je a kam směřuje. Tvořivý Duch v každém člověku je věčný a prochází vývojem v mnoha lidských životech, aby dospěl k vlastnostem Stvořitele veškerého života.

 

Níže se pokusíme ve stručnosti vysvětlit provázanost bytí člověka a jeho zdraví se smysly vnímanými barvami, vůněmi, zvuky a s léčebnými účinky bylin. Je totiž podstatné vědět, proč a jak tyto prostředky účinkují, neboť jejich nevhodným použitím lze dosáhnout i opačného efektu, než jaký jsme očekávali. Vjemy z vnějšího prostředí, přijímané prostřednictvím smyslů člověka, ovlivňují jak fyzické tak i psychické vlastnosti těla, ale neznamená to, že u všech jedinců je i výsledek stejný. Reakce na stejný podnět může být u jednotlivce pozitivní či negativní nebo zůstává zcela bez odezvy. Právě pro porozumění, proč a jak na nás tyto podněty působí, je dobré vědět, že lidské tělo je zformovaná atomární hmota podle speciálního programu pro oživení hmoty (jak bylo již výše uvedeno). Jako celek má společné vlastnosti hmoty jako takové, ale rovněž specifické znaky života podle programově vložených Nehmotných Informací. Poskytuje ochranu pro Nehmotného Tvořivého Ducha, který se jeho prostřednictvím jako člověk  orientuje ve vztazích s vnějším prostředím a umožňuje mu mentální (myšlenkové, rozumové) a emoční (citové) projevy. Je tedy cíleným funkčním obalem pro Nehmotnou bytost.

Z tohoto důvodu musíme rozlišovat vliv barevné škály jednak na fyzické tělo a jednak na mentální a emoční projevy člověka. Není tajemstvím, že např. červená barva působí na psychiku povzbudivě, zatímco pro fyzické tělo je "červená energie" nezbytná v procesu jeho obnovy a reprodukce. Záleží rovněž na vývojovém stupni Tvořivého Ducha, ukrytého ve hmotném těle, jak bude jako člověk na barvy reagovat. Čím výše ve vývoji se nachází, tím na ně reaguje emotivněji.

 

Fyzické tělo člověka, ale i všech druhů živé hmoty, je prostupováno tělem Nehmotným (energetickým), hmotnými prostředky nezjistitelným. Celý vnější i vnitřní povrch hmotného těla kopíruje "Nehmotná energetická kůže" (v ezoterice označovaná jako aura), která ochraňuje před narušením funkcí vnitřního energetického Systému živého těla průnikem obecně proudící Nehmotné energie. Základním a nejdůležitějším orgánem tohoto Nehmotného energetického těla je sací kanál pro příjem vitální energie z vnějšího prostoru, který ústí do jakési komory kopírující hmotný orgán thalamus (část mozku), kde probíhá základní komunikace Nehmotného a hmotného programu. Výkonnými orgány energetického těla jsou energetické uzly (čakry), které selektivně třídí a rozvádějí úseky vitální energie nesoucí Informace pro funkce příslušných částí a orgánů hmotného těla až k jednotlivým buňkám (obdoba tepenného a žilního krevního rozvodu). Součástí energetického rozvodu jsou i kanály pro odvod použité Energie uzavřené v částicích subatomární hmoty, označované jako meridiány (hlavní sběrné odvodní kanály), které vyúsťují na dlaních a chodidlech fyzického těla. Projevuje se tak společný princip působení Nehmotného “fluida” na hmotu a příslušnost těla člověka k Systému Universa.

Ezoterické prameny se různí v počtu těchto rozvodných uzlů, ale skutečnost je taková, že lidské tělo má pouze pět standardních čaker (modrá – čakra krční, zelená – čakra srdce, žlutá – čakra žaludku, oranžová – čakra solar plexus a červená – čakra života), které se v návaznosti na přiváděné úseky vitální Energie projevují tomu odpovídající barvou. Údajná šestá - čakra „třetího oka“ - je ve skutečnosti centrálním rozvodem pro komunikaci Nehmotného programu s hmotným programem (DNA) a přísluší jí barva fialová.


Barevná silueta těla člověka

znázorňuje oblast působnosti čaker (energetických uzlů) na jednotlivé části těla. Barva čakry v podstatě odpovídá silovému úseku vitální energie, kterou tělo přijímá z vnějšího prostředí a v rámci své působnosti rozvádí prostřednictvím energetického rozvodu až k jednotlivým buňkám. Jsou tak ovládány funkce výkonných orgánů a částí fyzického těla, jak bude v souvislosti s tímto obrázkem popsáno. Lze dále upřesnit, že mozek pro svou řídící funkci používá úplný rozsah vitální energie vnímané jako barevné spektrum, takže výsledně je člověkem vnímán jako bílá barva (bílé světlo).

Vyplývá z toho, že fyzické tělo je samostatný uzavřený systém, jehož funkce jsou založeny na principech Systému Universa (vesmíru). Z barevné škály lze odečíst, že jsou to jen barevné úseky vitální energie ze kterých se skládá bílé světlo (bílé spektrum). Postrádá tedy tu část spektra, kterou člověk vnímá svými smysly jako černou barvu (černá část spektra je silový úsek Nehmotné energie, která je nesouladná s funkcemi živé hmoty). Černá barva tedy přímo nesouvisí s působností vitální Energie v těle, ale je součástí obecného proudění Nehmotné energie. Její celkové paprsky (v posloupnosti řazení dílčích úseků) se skládají z bílého a černého spektra a ve dvanácti kvalitách (šesti polaritních vztazích), spojovaných s jednotlivými zodiakálními znameními, předávají Informace veškeré hmotě. Navazuje to na polaritní provázanost jakékoliv hmoty s Nehmotnou Energií, která ji prostupuje. V neživé přírodě se vzájemný soulad či nesoulad projevuje např. harmonickými či naopak neharmonickými zvuky, v živé přírodě jsou to nestandardní projevy hmotných uskupení organizmu.

                                                      Oblasti působnosti jednotlivých čaker

 

FIALOVÁ - čakra „třetího oka“: mozek, tj. všechny jeho části, vč. šišinky (epifýzy), hypothalamu a mozkového kmene, smysly (zrak, sluch, čich, chuť a hmat), přímé spojení s čakrou života (obnova organizmu).

FIALOVÁ barva souvisí se všemi psychosomatickými problémy a potížemi v oblastí působnosti této čakry – bolesti hlavy nejasného původu, bolest – středního ucha, zánět spojivek, trojklaného nervu a další v oblasti hlavy, psychický stres, hyperaktivita, Parkinsonova choroba, Alzheimerova nemoc, hormonální problémy související se šišinkou a hypothalamem.

MODRÁ - krční čakra: hypofýza (podvěsek mozkový), štítná žláza, brzlík, lymfatické uzliny, proudění lymfy, plíce.

MODRÁ barva souvisí s porušením funkce štítné žlázy, s osteoporózou, hormonálnímich poruchami navazujícími na činnost hypofýzy, s oslabenou imunitou, různými alergiemi, s potížemi s lymfatickými uzlinami na krku, s bronchitidou, astma a infekcemi horních i dolních cest dýchacích, s nerovnováhou ve funkcích plic, s potížemi s nosohltanem a mandlemi.

ZELENÁ- čakra srdce: srdce, osrdečnice, slezina, portální jaterní systém, okysličování krve.

ZELENÁ barva souvisí s projevy angíny pectoris (zúžení tepen zásobujících srdce krví a kyslíkem), infarktu myokardu, vysokého krevního tlaku, s nerovnováhou sleziny, anémií, kornatěním cév. Podporuje recyklaci železa v organizmu.

ŽLUTÁ - čakra žaludku: žaludek, játra se žlučníkem, slinivka, dvanácterník, tenké střevo.

ŽLUTÁ barva souvisí s funkcemi orgánů metabolického procesu (příjem a zpracování potravy vč. jejího začlenění do organizmu) – játra (cirhóza, infekční onemocnění – žloutenky), potíže se žlučníkem, tvorba žlučníkových kamenů, problémy se slinivkou, cukrovka, potíže se žaludečními šťávami, žaludeční vředy, střevní koliky, Crohnova nemoc, ale také zdravotní nerovnováha mající svůj původ převážně v narušeném metabolismu – artróza, artritida, dna, kolísavý krevní tlak, dermatózy (vyrážky a ekzémy) a pod.

ORANŽOVÁ - čakra solar plexus : ledviny, nadledviny, příčný tračník a celé tlusté střevo, močové ústrojí.

ORANŽOVÁ barva souvisí s problémem zácpy, potížemi s ledvinami nebo močovým ústrojím, s odstraňováním následků všech forem stresu, s vysokým krevním tlakem majícím původ v ledvinách a játrech, s poruchami pigmentace kůže, s nerovnováhou v oblasti příčného tračníku.

ČERVENÁ - čakra života: pohlavní a reprodukční orgány, mícha, nervy, obnova těla.

ČERVENÁ barva ovládá především tok vitální energie v těle, účastní se upravování hormonálního nesouladu, souvisí s krvetvorbou, menstruačním cyklem, potencí, impotencí, nemocemi sexuálních orgánů, porodním trauma, pomáhá při horečce, různých otocích, podporuje obnovu těla po úrazech (rehabilitace) např. zlomeniny, tlumí bolesti při zánětu dásní, bolesti zubů, souvisí s potížemi s páteří, bolestmi zad, projevy psychosomatických bolestí (ovlivňuje nervová vedení).

 

Výše jsme se snažili vystihnout působení barev v souvislosti s rozvodem vitální energie v živém těle, a to prostřednictvím energetického Nehmotného těla. To je nezbytné pro převod informačních impulzů Nehmotného programu do hmotného programu (DNA) jednotlivých buněk fyzického těla člověka. Z tohoto pohledu jsou všechna lidská těla stejná.

 

Z výše uvedeného také vyplývá používání jednotlivých barev jako podpůrného prostředku při odstraňování zdravotní nerovnováhy nebo rehabilitaci. Rozhodující je znalost prvotní příčiny způsobující zdravotní problém. Podle toho aplikujeme barvu barevného zdroje a léčivých přípravků jak je dále blíže osvětleno.

 

Při rehabilitaci záleží, zda potřebujeme podpořit obnovu zdravotní nerovnováhy po nepředvídaném násilném narušení integrity fyzického těla (např. úraz, požití toxické látky, stavy po mikrobiálním onemocnění, psychický šok) nebo po invazivním plánovaném zákroku. V každém případě se ale jedná o podporu imunitního systému těla, který je nadměrně zatěžován obnovou narušených buněčných soustav charakteristických pro jednotlivé části těla a jeho orgánů. V každém případě volíme ze zdroje červenou barvu (obnova tkání a konstrukce těla) a využíváme fázi dorůstajícího Měsíce. Jedná-li se o stavy po ivazivních zákrocích, aplikujeme koupel nebo obklady s léčivým výtažkem z bylin (např. klouby, páteř, zlomeniny, svaly – přeslička, oblast krku – mateřídouška, žaludek, játra, žlučník, střeva – heřmánek, měsíček). Adekvátní účinek mají i masti, emulze a oleje s léčivými bylinnými výtažky. Tímto způsobem lze působit i na všechny problémy označené jako "záněty", ať již způsobené mikroorganizmy či usazenou hmotou nejen vlastní produkce, kterou organizmus neumí vyloučit (nemá program) a souvisí s lymfatickým systémem. Používá-li se při rehabilitaci vanová lázeň, je prospěšné ji podpořit masáží pomocí vířivky.

 

Náprava projevené zdravotní nerovnováhy s použitím barevného zdroje je pro aplikaci nejnáročnější. V každém případě je nutno znát její prvotní příčinu. Pokud je nám neznáma, musíme nejprve požádat lékaře o její stanovení. Lidské tělo je složitý vnitřně provázaný Systém, takže je účelné využívat a odzkoušet nejen teoretické znalosti, ale také praktické poznatky, jak se aplikované přírodní postupy výsledně projevují. U vnímavých jedinců je významný také subjektivní pocit při volbě barvy, neboť Tvořivý Duch pozná barvu, která je mu příjemná a tu dokáže účinně používat. Při znalosti prvotní příčiny (místo nebo část organizmu, kde zdravotní nerovnováha vzniká nebo se projevuje), je již snadné zjistit, která z čaker postiženou oblast v těle ovládá a k ní přiřazenou barvu. Podle toho pak volíme barvu léčebnou. Řídíme se při tom tedy barvou čakry pod jejíž dikcí se projevený problém nachází (primární příčina). Dále je důležité znát podstatu primární příčiny zdravotního problému a procesy ve funkcích lidského organizmu. Nestačí vycházet z obecných zkušeností, že určité "něco" se aplikuje při projevu toho kterého zdravotního problému. Tak se chová současná medicína, když při stanovování diagnózy srovnává hodnoty pacientova odebraného vzorku s tabulkami standardních hodnot. Nezaberou-li předepsaná léčiva, v naprosté většině chemického původu s vedlejšímu účinky, předepíší se jiná. Pro aplikaci přírodních léčivých prostředků za podpory barevného zdroje musíme určit několik důležitých bodů:

 • příčina problému narušení fnkcí orgánů těla z důvodů nesouladu procesů probíhajících uvnitř jejich výkonných buněk, pak volíme podávání bylinných léčivých přípravků "per os" (ústy) ve formě čaje, odvaru, tinktury nebo homeopatika, s podporou zdroje barevného světla v barvě čakry, která danou část těla nebo orgán ovládá. Umožníme tak organizmu čerpání potřebného úseku vitální energie, který momentálně potřebuje ve větší míře pro řešení problému.

 • nerovnováha se projevuje sice uvnitř těla, ale vně uskupení výkonných buněk orgánů (tj. v krevním či lymfatickém rozvodu) nebo na povrchu těla (dermatózy). Formace hmotných řetězců utvořených v buňkách působením Informací předávaných Nehmotnou vitální Energií se mimo ně přeskupují na principu vyrovnávání polarity vzájemných vztahů. V těchto případech aplikujeme léčivé bylinky (čerstvé i sušené) jako čaje a odvary a přípravky z nich, zejména jako přísady do mastí, esenciálních olejů, balzámů, emulzí, jako obklady napuštěné jejich odvarem, jako prostředky pro inhalaci, jako přísady do „páry“ a do koupele za podpory barevného zdroje. Dalším důležitým krokem je stanovení, zda potřebujeme, aby barva a léčivé přípravky pomohly z těla odstranit škodliviny způsobující zdravotní problémy (s přihlédnutím k fázi ubývajícího Měsíce), nebo zda je potřebné naopak do těla vnést léčivou hmotu (opět s přihlédnutím k fázi přibývajícího Měsíce). Při znalosti prvotní příčiny (místo nebo část organizmu, kde zdravotní nerovnováha vzniká nebo se projevuje), je již snadné zjistit, která z čaker postiženou oblast v těle ovládá a k ní přiřazenou barvu. Podle toho pak volíme barvu léčebnou (většinou tu sousední). Řídíme se při tom tedy barvou čakry pod jejíž dikcí se projevený problém nachází (primární příčina). Při potřebě odvádět (vytahovat z těla) volíme barvu následující k barvě čakry ovládající směrem k červené (dolů – podle obrázku siluety či doleva – na zobrazení barevného spektra). Při potřebě vnést do těla léčivou hmotu volíme barvu následující k barvě ovládající čakry směrem k fialové (nahoru – podle obrázku siluety či doprava – na zobrazení barevného spektra). Provázanost Nehmoty s hmotou a snaha roztříštěných paprsků Nehmotné Energie o sjednocení je tak využívána pro obnovu rovnováhy Systému živého těla. K fialové se tak pojí červená, k modré zelená, k zelené žlutá, ke žluté oranžová a k oranžové červená. Znamená to, že:

 • např. potíže se žlučníkem (ovládající čakra žaludku – žlutá) řešíme barvou oranžovou nebo zelenou podle povahy prvotní příčiny nerovnováhy a potřeb jejího řešení,

 • např. bolest (zánět) v oblasti hlavy - ovládající barva fialová - řešíme barvou červenou.

  Proč barvou červenou? Je to proto, že paprsky Nehmotné energie se nepohybují přímočaře, ale ve spirálách pod úhlem 60°, takže kruh bílého spektra se uzavírá sice fialovou (modročervenou) barvou, ale zároveň začíná barvou červenou (pomáháme imunitě těla likvidovat příčinu a podporovat obnovu).

 

Relaxace je způsob jak po namáhavé fyzické práci či nezvyklém psychickém napětí vrátit organizmus pomocí aplikace přírodních přípravků rychle zpět do rovnováhy. Nejsou to jen barvy ze zdroje, bylinky a přípravky z nich, ale i harmonické zvuky a barevné minerály co pomáhají navodit harmonii. Nejčastěji se k aplikaci používá vanová lázeň a sprcha se zabudovaným zdrojem barevného světla.

Měli bychom také vědět, že účinnost aplikace chromoterapie je odvislá od vlastností hmoty těla.

Není to jen pohlaví, ale vliv dalších tří faktorů:

 • geneticky předaná hmota těla určitých vlastností (zahuštění). Připomeňme si, že zahuštěním není míněno prostorové rozmístění částic hmoty, ale „síla“ (objem) úseku paprsku vitální Energie ukryté v částicích atomární hmoty, ze kterých je živé tělo zformováno. Znamená to, že nejvíce zahuštěná hmota těla je ta, která je vyrovnaná s jednotlivými barevnými úseky, které představují úseky vitální Nehmotné Energie (plně využívá rozsah výseče paprsku spojovaného s jednotlivou barvou). Čím je rozsah menší (kratší), tím je organizmus méně zahuštěný a obtížněji se vyrovnává s problémy.  Zahuštění hmoty těla, které současná medicína nezná, se nejlépe odečte z krevní skupiny, kdy nejzahuštěnější hmota se vztahuje k označení 0 (nulka) a klesá v posloupnosti s označením AB, A a B.

 • Vlastnosti (vývojový stupeň) nesmrtelného Nehmotného Tvořivého Ducha, který svůj hmotný obal – fyzické tělo používá k orientaci ve hmotných vztazích a ke své mentální činnosti

 • planetární situace v okamžiku narození, tj. jaké vlastnosti (kvalitu) měla obecně proudící vitální energie. Tento fenomén se budeme snažit níže podrobněji osvětlit. Vlastnosti těla, vymezované v něm rozváděnou vitální NE, jsou navíc nepřímo ovlivňovány prouděním úplného (nejen vitálního) rozsahu paprsků NE z vesmíru. Ty předávají doplňkové Informace v kvalitách spojovaných s 12 výsečemi Zvěrokruhu. Vůči vlastnostem těla člověka se to projevuje oslabením či naopak posílením funkcí v něm rozváděné vitální NE. Rovněž ovlivněním jeho mentálních a emočních vlastností, které způsobuje kvalita NE duálně působícího proti-znamení Zvěrokruhu. Astrologové ji přiřazují k aktuálně působící výseči Zvěrokruhu, aniž by znali skutečnou podstatu a průběh těchto hmotně nezjistitelných procesů.

  Několik vět o vodě, jako o nezbytném prostředku při aplikaci vanové lázně pro relaxaci, léčebnou a rehabilitační terapii. Je všeobecně známo, že bez vody by nebylo života. Neuvědomujeme si ale skutečnost, že voda jako sloučenina atomární hmoty vodíku a kyslíku, má i výjimečné vlastnosti, aby mohla plnit prostředníka pro existenci živé přírody. Působením tepla nebo chladu pouze mění své kapalné skupenství na páru nebo led, na rozdíl od jiných sloučenin, které se za změněných přírodních podmínek rozpadají nebo reagují s jinou hmotou. Dále je to schopnost vody uzavírat mezi své molekuly uskupení jiné atomární hmoty, aniž by je jakkoli ovlivňovala a dopravovat je na místo určení. Je tedy dopravním a zároveň izolačním médiem v živé hmotě.

   

  Proudící (sprcha a parní koupel) nebo stojatá (vanová koupel, obklady) voda je tedy nezbytným prostředkem při relaxačních a ozdravných procedurách.

   

  Proudící voda strhává (uzavírá mezi své molekuly) a odvádí okolo těla nahromaděnou „nabitou“ subatomární hmotu nesouladnou s potřebami bytí, která tvoří překážku pro normální proudění vitální Energie k tělu.

  Stojatá voda umožňuje plně využít tuto její charakteristickou vlastnost, takže:

 • „nabitou“ subatomární hmotu, které vyvolává zdravotní nerovnováhu uvnitř organizmu odebrat (vytáhnout) nebo

 • být prostředníkem (nosičem) a léčivou hmotu předat (vnést) do těla.

Právě balneologie využívá tuto skutečnost, když ve vodě rozptýlená uskupení určité „nabité“ hmoty působí přes povrch těla a vyrovnávají tak narušenou rovnováhu organizmu. Tyto procesy může v mnoha případech nahradit i zdroj barevného světla nebo současně výrazně podpořit jejich účinky. Koupel by neměla trvat déle jak 20 min., teplota vody by se měla pohybovat okolo teploty lidského těla, tedy 36°C – 38°C. Při relaxační, léčivé a rehabilitační koupeli, na rozdíl od očistné, nikdy nepoužíváme mycí prostředky (mýdlo, gely, pěny apod.). Po koupeli se neosušujeme, pouze zabalíme do bavlněné, pokud možno bílé, osušky.

 

Důležitá je také vhodná doba pro použití aplikace ozdravné koupele. Rozhodující je fáze Měsíce. Bylo již v předchozím textu jen obecněji vyjádřeno, že:

 • při ubývajícím Měsíci (couvajícím = C) se tělo snáze zbavuje nepotřebné či škodlivé hmoty a proto se doporučuje aplikace očistných ozdravných procedur. Prochází-li v tomto období Měsíc případně ještě zodiakálním znamením ovlivňující část těla se zdravotním problémem, účinek se výrazně podpoří.

 • Při přibývajícím Měsíci (dorůstajícím = D) se organizmus snáze obnovuje, proto v tomto období se doporučuje rehabilitace všeho druhu. I v tomto případě platí případná podpora zodiakálního znamení. Rovněž je nutno počítat s tím, že okolo úplňku všechna léčiva mají zesílenou účinnost. Při novu je naopak odraz Nehmotných energií od Měsíce minimální, takže nemůžeme počítat se zvýšenou podporou.

 

Relaxační koupele se aplikují podle potřeby. I pro ně však platí výše uvedené rozdíly v účinnosti. Vhodné je při relaxaci ve vaně použít masáž vířivkou a případně i přidání esenciálních aromatických olejů. Nedoporučujeme však v tomto případě používat barevný zdroj, protože by mohlo dojít k narušení proudění vitální energie v těle. Naopak při relaxaci pod sprchou je optimální použít měnící se barvy bílého spektra.

Esenciální aromatické oleje jsou vhodné i pro relaxační osvěžení po náročné fyzické práci či psychické námaze. Balneologické rostlinné koncentráty (bahno) a soli, zejména z Mrtvého moře, podporované hydromasáží, doporučujeme hlavně na různé projevy dermatózy (vyrážky na pokožce) a psoriázu (lupenka).

Přídavné aromatické prostředky je nutno pečlivě vybírat, protože musí být ryze přírodního původu. Výrobek označený jako „přírodně identický“ či bez takového označení je na sto procent technologicky upravený pomocí chemie a pro používání nevhodný. Jeho použitím vystavujeme tělo působení cizí hmoty, kvůli které se nepřiměřeně aktivuje imunitní obrana a odčerpává se množství vitální energie.

Dvanáct a jedna bylina na pomoc člověku

Člověk má na Zemi od Stvořitele vše, aby mohl bez problémů existovat, takže jsou vytvořeny základní podmínky pro přirozený způsob života. Je pamatováno i na to, že ne vždy člověk bude pečovat o své zdraví tak, aby nepotřeboval prostředky k jeho obnově. V každé zeměpisné oblasti na Zemi proto existuje úplná řada zpravidla dvanácti bylin, které v plném rozsahu účinkují na zdravotní nerovnováhy v těle jako celku i v jeho jednotlivých částech. Zeměpisná poloha mírného pásma severní polokoule a klimatické poměry s tím související člověku nabízejí dvanáct a jednu bylinu: černý bez, řebříček, meduňku, mateřídoušku (tymián), jitrocel, mátu peprnou, kopřivu, přesličku rolní, heřmánek, pampelišku (smetanka lékařská), vlaštovičník, měsíček a zelený čaj. Mnohé z těchto bylin lze najít ve srovnatelných klimatických oblastech po celém světě, některé jsou v jiných oblastech nahrazeny jinými druhy, ale s obdobnými specifickými léčebnými vlastnostmi. Třináctá bylina - zelený čaj - se původně vyskytovala i v jižních oblastech mírného pásma. Pěstování čajovníku, jak je známo, se v současnosti soustředilo především v asijské části Země, ale organizmus člověka se celosvětově již přizpůsobil tak, že ji přijímá jako domácí. Předpoklad prospěšných zdravotních účinků čaje je ovšem podmíněn tím, že nebyl jakkoli upravován fermentací, byť jen částečně. Specifika některých zdravotních obtíží v našich podmínkách vyžaduje rozšířit základní řadu 12+1 byliny o několik dalších druhů, zejména: česnek medvědí, ořešák (slupka na vlašském ořechu), řepík, šalvěj a třezalka tečkovaná.

Nekvalifikované zásahy člověka, narušující přirozenou strukturu přírodních látek se v neposlední řadě projevují i při všeobecné praxi přípravy „osvědčených“ bylinných směsí na určité projevy zdravotních problémů. U více druhových směsí bylin většinou nastane po aplikaci vzájemné ovlivnění léčebných látek a tím se naruší i jejich účinnost. Znamená to, že bylinná směs by neměla obsahovat více jak tři druhy a to ještě se znalostí jejich účinků, protože je nutné, aby v nich obsažené léčivé látky mezi sebou korespondovaly (navazovaly na sebe a nepřekrývaly se).  Jejich úloha a přípravků z nich je:

 • vnést do organizmu těla účinnou látku, která podpoří výkon imunity těla a tím i odstranění problému,

 • pomáhat při odvedení škodlivin z organizmu, na které nedosáhne imunitní systém těla.

Léčivé byliny nejsou ovšem samy o sobě „zázračnou pilulkou“. Jejich používání je potřeba podpořit přirozeným životním stylem a vycházet z prvotních příčin vychýlení zdravotní rovnováhy a neočekávat, že léčebný efekt nastane okamžitě jako při aplikaci chemických léčiv. Jejich léčebný účinek je pozvolný, zato bez vedlejších nežádoucích vlivů a s velkým procentem úspěšnosti úplného vyléčení.

Podrobněji k vlastnostem 12 + 1 druhu bylin a několika doplňkových:

černý bez (Sambucus nigra) je bylina s bílým květenstvím prozrazující její silné zahuštění (silný energetický náboj částic hmoty). Proto je účinný zejména při navazování a odvádění Energeticky i hmotně silných látek z těla. K léčebným účelům se užívají všechny části rostliny, v současnosti ale hlavně její květenství. Čaj z květu se doporučuje jako močopudný prostředek a při horečnatých onemocněních (nachlazení apod.), neboť vyvolává také uvolňování vody pocením. Plody černého bezu jsou, obsahem účinných látek, hlavním činitelem při odstraňování silné hmoty, se kterou si organizmus jinak neví rady. Je tedy v takových situacích specifickým pomocníkem vnitřního imunitního Systému organizmu. S plody je spojeno také účinné snižování krevního tlaku a úprava hladiny cukru v krvi. Pozor ! Plody musí být tepelně upraveny, jinak jsou silně projímavé.

Čaj z listu černého bezu je v současnosti opomíjen, i když má léčivý vliv také na hladinu cukru v krvi. Obklad z rozmačkaného čerstvého listu pomáhá od různých otoků.

Odvar z kůry a kořene se používá k vylučování škodlivin z těla, nejčastěji zevně při bolestech kloubů a žilních problémech.

Řebříček (Achillea millefolium) je bylina rovněž s bílým květenstvím. Svým hmotným zahuštěním a tedy i Energetickým obsahem má blízko k prekurzorům steroidních mobilních částic v těle. Dokáže proto harmonizovat především hormonální procesy v celém organizmu. Aplikuje se jako čaj z jeho květu a z přilehlých horních částí natě, ale lze jej použít i jako přísadu do koupele. Nejúčinnější je ale tinktura. Je také nazýván „králem v léčbě ženských nemocí“. Již v antice byl používán k zastavení krvácení.

Meduňka (Melissa officinalis), kvetoucí bíle až nafialověle, účinkuje převážně v oblasti centrálního řízení funkcí hmotného těla (thalamus, hypotalamus, hypofýza, hlava jako celek). Meduňka by proto měla být používána především pro regulaci a harmonizaci psychiky člověka, k odstranění pocitu únavy po namáhavé psychické ale i fyzické práci a hlavně jako „prášek na spaní“. Působí na zmírnění depresivních nálad a úzkosti nejasného původu. Aplikuje se jako čaj z listu. Má ale vynikající účinky také jako přísada do koupele, hlavně při potřebě odstranit psychické napětí.

Mateřídouška (Thymus serpyllum), kvetoucí v jemné „lila“ barvě, účinkuje především v oblasti krku (ale i v dutinách horních cest dýchacích). Je vynikajícím prostředkem s antibakteriálním účinkem a uvolňuje lymfatické cesty, posiluje imunitní reakce. Nejčastěji se aplikuje jako čaj, ale možno ji použít také na obklady a jako přísadu do koupele. Nejúčinnější je jako tinktura nebo esenciální olej do koupele.

Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), s květenstvím světle fialového odstínu. Je účinný především v oblasti dolních dýchacích cest (plíce, průdušky). Čaj z listu se tedy hlavně používá při kašli a kataru dolních cest dýchacích pro uvolňování hlenu. Čerstvá šťáva má silné protizánětlivé účinky (antibiotikum) a působí proti širokému spektru mikroorganizmů vně i uvnitř těla, zejména v oblasti bronchiálních problémů.Rovněž ji lze doporučit při vředové chorobě tlustého střeva či Crohnově nemoci. S velkým úspěchem se jí používá také při léčení bércových vředů nebo při zastavování povrchového krvácení (odřeniny, zanedbané otlaky apod.). Je rovněž neocenitelným pomocníkem při pobytu v přírodě, kdy velice rychle odstraňuje důsledky bodnutí hmyzem. Při tomto použití však pozor na čistotu okolního prostředí !

Máta peprná (Menta piperita), bylina kvetoucí fialově, svými energetickými a hmotnými parametry dokáže regulovat a odstraňovat nežádoucí látky narušující zažívací procesy v oblasti žaludku. Má silné antiseptické (protizánětlivé)vlastnosti. Používá se čaj z listu. Protože látky v ní obsažené působí podobně jako anestetikum (prostředek ke znecitlivění), lze ji využít i zevně pro zmírnění svědivých pocitů na pokožce. Rovněž ji lze doporučit pro inhalci při kataru horních cest dýchacích.

Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), nikoliv kopřiva hluchavka. Má světle zelené květy, přecházející do zvláštní žlutavé barvy. Dokáže zasahovat ve velmi široké škále zdravotních problémů, majících svůj základ v narušeném metabolismu. Spolu s mátou se nacházejí přibližně v polovině rozsahu hmotného zahuštění výše organizované hmoty (VOH). Látky, které jsou obsaženy v kopřivě, mohou tak zasahovat při vyrovnávání metabolických funkcí (slinivka, játra, slezina), působit jako antianemikum (proti chudokrevnosti), kardiotonikum (regulace srdeční činnosti), antidiabetikum (regulace hladiny cukrů v krvi), antirevmatikum, dokážou bojovat proti různým virům, zastavují krvácení, jsou blahodárné pro ledviny, zevně způsobují rychlejší hojení ran a podporují růst vlasů. Charakteristický pro kopřivu je zvýšený obsah přírodně vázaného železa, které souvisí s krvetvorbou, ale i vysoký podíl vitaminu C a vápníku, což usnadňuje programové přeskupování hmoty v těle. Sušením ztrácí některé účinné látky, takže pro některé účely je nutné používat pouze čerstvou nať (organické kyseliny, vitamín C apod.). Pozor ! U jedinců se sníženou imunitou může způsobovat alergickou reakci.

Přeslička rolní (Equisetum arvense) má jiný systém tvorby semene a proto se jeví jakoby nekvetoucí. Je charakteristická hlavně vysokým obsahem kyseliny křemičité, přírodně vázané a tedy rozpustné ve vodě. Svými výslednými energetickými a hmotnými vlastnostmi se velmi účinně projevuje především navazováním a odváděním z těla různých nežádoucích usazenin. Je proto významným pomocníkem při odstraňování takových důsledků narušeného metabolizmu a hormonálního režimu těla, projevujících se u žen hlavně v gynekologické oblasti a u mužů v souvislostech s prostatou. Nelze však opomenout ani její vyrovnávací účinky v oblasti žaludku, slinivky, ledvin, močových a dalších orgánů.

Zevně působí blahodárně při hojení ran, podporuje regeneraci tkáně, pružnost a pevnost krevního rozvodu, tlumí bolest kloubů. Je bylinkou, kterou je nutno vnitřně užívat velmi opatrně pro přítomnost některých pro tělo toxických látek, ale její stěžejní využití spočívá stejně v zevní aplikaci – obklady z napařené natě, příměs do koupele apod..

Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) se svým typickým nezaměnitelným aroma a květenstvím se žlutým středem, obklopeným bílými okvětními lístky, jako nejúčinnější částí rostliny, se již z dálky připomene. Spektrum jeho používání, a to jak vnitřně tak i zevně, je tak široké, že následující výčet bude pouze demonstrativní – účinkuje jako spasmolytikum (uvolňuje křeče hladkého svalstva), působí při uklidnění psychiky, má vlastnosti antialergika (zmírňuje alergické reakce těla), má antimikrobiální a proti bolestivý účinek, uklidňuje dermatitidy (zánětlivá onemocnění kůže včetně různých forem ekzému a dalších chorob pokožky, vyvolaných vnějšími vlivy a některé další nemoci kůže), klidní popáleniny, uklidňuje a čistí zažívací trakt. Bylo by zřejmě, kratší vyjmenovat oblasti, kde jej nelze využít.

Pampeliška, nebo také smetanka lékařská (Taraxacum officinale) kvete, jak známo, žlutě. Disponuje určitým složením aminokyselin a dalších látek, podporujících látkovou výměnu, sekundárně působí i na slezinu a slinivku. Její základní působnost je však v oblasti jater a ledvin. Nejúčinnější je mléčná tekutina, kterou obsahuje čerstvý kořen. K léčebným účelům se aplikuje nejčastěji kořen (sušený i čerstvý), list je užíván především jako přísada do různých salátů a květ jako zdroj minerálních látek.

 

Vlaštovičník (Chelidonium majus), žlutě kvetoucí bylina, je z důvodu obsahu látek podobných opiovým alkaloidům řazena k toxickým drogám a takto je i medicínou zavrhována. V patřičném (homeopatickém) zředění je však vynikajícím Energeticko-hmotným uskupením s účinky navazování nepatřičných látek, zejména v lymfatické části jater a ledvin. Zevně lze vlaštovičník s úspěchem používat bez omezení proti různým plísním, bradavicím a dalším nežádoucím projevům na kůži, majícím základ vzniku v působení mikroorganizmů.

Měsíček lékařský (Calendula officinalis), jehož oranžové květenství prozrazuje vyšší zahuštění hmoty a silnější energetickou náplň než kterou disponuje vlaštovičník. Účinkuje spolehlivě vůči působení většiny mikroorganizmů a zánětům které způsobují, a to jak uvnitř tak i na povrchu těla. I současná klasická medicína přiznává jeho kancerostatický (protirakovinný) efekt, zejména v oblasti trávicího ústrojí a ženských orgánů.Lze ji s úspěchem použít I při Crohnově nemoci. Obecně však nejdůrazněji působí v oblasti jater a ledvin. Vnitřně se aplikuje jako čaj z okvětních lístků, vně jako obklady, ale i ve formě masti nebo esenciálního oleje. Čerstvá šťáva příznivě působí jako obklad na křečové žíly a rovněž potlačuje nežádoucí projevy na kůži, způsobené mikroorganizmy.

 

Čajovník čínský (Camellia sinensis) je keř i několik metrů vysoký. Květy jsou bílé, později s přechodem do jemně narůžovělé barvy, což prozrazuje, že rostlina disponuje i silnými energiemi a tomu odpovídající hmotou. Předmětem sběru je však list. Květy se používají pouze do některých druhů jako příměs pro vylepšení aroma a chutě. Pro léčebné účely je vhodný pouze zelený čaj, což jsou po sběru přímo usušené listy bez jakékoliv úpravy. Každá další procedura (fermentace) ničí jeho léčebné účinky a naopak zvyšuje obsah uskupení hmoty pro tělo nevhodné. Předností zeleného čaje je, že na rozdíl od všech ostatních bylin, při užívání působí preventivně, tedy nejen až při projevu zdravotních obtíží. Nápoj z něho zhotovený dokáže regulovat a odstraňovat škodlivé látky ještě před tím, než proniknou dovnitř těla. Další jeho předností je určitá neutralita při míchání s jinými bylinami. Nesnižuje tedy jejich účinnost, spíše naopak, podporuje vyniknutí jejich některých účinných hmotných částic. V rámci vnitřních obranných procesů v těle je tedy významným pomocníkem při posilování imunity těla. Je pochopitelné, že výše uvedené vlastnosti se týkají všech druhů čajovníku, ať je pěstován kdekoliv, v Číně, Japonsku, Indii, Africe.

 

Ještě několik charakterizujících údajů k pěti doplňkovým bylinám základní řady:

Česnek medvědí (Allium ursinum) je rovněž rostlina s bílým květenstvím. Čerstvé listy jsou vhodné pro jarní očistné kůry. Celoroční využití nabízí tinktura-lihový výtažek, který obsahem účinných látek podporuje paměť a zabraňuje ukládání vápníku v cévách (arterioskleróza), takže pomáhá také snižovat krevní tlak, pročisťovat ledviny a ještě při dalších metabolických obtížích. Svými účinky připomíná kopřivu, ale je specifický svým vyšším zahuštěním, takže i použitím v jednotlivých aplikacích. Je i účinným prostředkem proti hlístům a škrkavkám.

Ořešák královský (Juglans regia) používá se čaj a koupele z listů. Čaj je vhodný zejména při poruchách trávení, koupele a obklady při různých dermatózách (uhrovitost, hnisavé vyrážky a pod.), a také při vypadávání vlasů.

Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) má žluté květenství, což jej předurčuje k vnitřním aplikacím při zdravotních obtížích metabolického původu. Sbírá se jeho kvetoucí nať. Účinný je rovněž při zánětech v dutině ústní a krku, vč. mízních uzlin, sliznice úst, angína). Listy příznivě působí specificky při ošetřování otevřených ran, ale také při revmatizmu, bolestech v kříži, tvrdnutí jater, chorobách sleziny a dalších obtížích. Používá se jednak čaj a jednak bylinkové obklady z řepíkového nálevu, což je účinné také při problémech s krčními lymfatickými uzlinami.

Šalvěj lékařská (Salvia officinalis) kvete fialově, což svědčí o jejím předurčení a vhodnosti používání zejména při potížích v oblastech hlavy a krku. Osvědčuje se při onemocnění míchy, křečích a chvění končetin mající svůj původ v mozku. Pomáhá rovněž při zánětech mandlí, hrtanu a ústní dutiny, ale i při krvácení dásní a uvolňování zubů. Sedací šalvějové koupele lze doporučit ženám s gynekologickými a dalšími problémy v dolní části těla.

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) má zlatožluté květenství a specifické použití zejména při neurastenii a zánětech nervů v různých částech těla. Pomáhá proto také při neklidném spánku, hysterických záchvatech, depresích. Doporučuje se aplikovat jako čaj, sedací koupele nebo jako masážní olej. Ke specifice jejích účinků patří také aplikace po zraněních, zhmoždění, namožení svalů apod. Lze ji také doporučit při čerstvých poraněních s otevřenými ranami, při zduřených žlázách (vtírání oleje), při bolestech zad, revmatizmu apod.

 

Vlivy proudění vitální Energie v jednotlivých znameních Zodiaku (Zvěrokruhu) na fyzické, mentální a emocionální vlastnosti těla člověka:

 

Uroborus, had polykající svůj ocas, znázorňuje „perpetuum mobile“ funkce Systému Universa – v kruhu se opakující proces vzniku a zániku hmoty, což je v podstatě základ existence Universa. Dvanáct kvalit Nehmotné energie, vyjádřené barevnými úseky na jeho těle a odpovídající zodiakálním znamením, ovlivňují z vnějšího prostředí živou hmotu, tedy i vlastnosti fyzického těla v jednotlivých jeho částech, vč. jeho mentálních a emočních projevů. Na ležící postavě uvnitř kruhu lze také odečíst, kterou část fyzického těla vnější proudění Nehmotné energie, jejíž paprsky zahrnují jak bílé, tak černé spektrum, ovlivňují. Z obrázku je také patrné, že tělo člověka je uzavřený Systém, používající pro své funkce vitální energii v rozsahu paprsku bílého spektra (v barvách se jevící jako červená až fialová, jak bylo již výše uvedeno), kterou přijímá selektivně z vnějšího prostředí.

Z toho plyne, že jsou to úseky paprsků Nehmotné Energie, které v daném období (postavení Země vůči Slunci či průchod Měsíce tímto úsekem) ovlivňují jak živou tak neživou hmotu.

Jak ovlivňuje vlastnosti těla proudění Nehmotné Energie výsečemi Zvěrokruhu?

Období působnosti a ovlivňování částí fyzického těla, také jeho mentálních a emočních vlastností, jsou popsána, v souvislosti s obrázkem, spolu s informacemi a dalšími poznatky důležitými pro prevenci či obnovu porušené zdravotní rovnováhy těla.

Vysvětlivky zkratek:

B = smysly člověka vnímaná barva

P = proti barva

F = fyzické tělo,

M = mentální schopnosti

E = emoční vlastnosti

Beran 21. 3. - 20. 4., oheň, plod, tón C, ovlivňuje hlavu, mozek, smysly

B: červená, P: Váhy – modrozelená

M: extroverze, dominance, autorita, činorodost

E: násilí, zlost, zášť, vášeň

Byliny: řebříček, meduňka, plod černého bezu

Býk 21. 4. - 20. 5., země, kořen, tón Cis, ovlivňuje krk - štítná žláza, lymfatické uzliny, mandle

B: oranžová, P: Štír – modrá

M: nerozhodnost, houževnatost, nedostatek sebevědomí

E: hysterie, deprese

Byliny: mateřídouška

Blíženci 21. 5. - 21. 6., vzduch, květ, tón D, ovlivňuje ramena, ruce, plíce, brzlík

B: žlutá, P: Střelec - fialová

M: cynismus, intelekt, komunikace, adaptibilita

E: smích, optimizmus, ctižádost, nervozita

Byliny: jitrocel kopinatý, květ černého bezu

Rak 22. 6. - 22. 7., voda, list, tón Dis, ovlivňuje hruď, mléčné žlázy

B: žlutozelená, P: Kozoroh - černá

M: harmonie, usměrňování, silné citové založení

E: sebeláska, odstup od vlastních emocí

Byliny: přeslička rolní

Lev 23. 7. - 22. 8., oheň, plod, tón E, ovlivňuje srdce, krevní rozvod, slezina

B: zelená, P: Vodnář - černá

M: vyrovnanost, cílevědomost, velkorysost, sebevědomí, rovnováha osobnosti

E: klid, svoboda, spokojenost, žárlivost a závist

Byliny: zelený čaj.

Panna 23. 8. - 22. 9., země, kořen, tón F, ovlivňuje žaludek, slinivka, játra

B: zelenomodrá, P: Ryby - černá

M: skromnost, inteligence, přesnost

E: soucit a empatie, optimismus

Byliny: máta peprná, pampeliška, kopřiva, vlaštovičník

Váhy 23. 9. - 22. 10., vzduch, květ, tón Fis, ovlivňuje střeva, rovnováhu tělních tekutin (krev, lymfa), imunitu

B: modrozelená, P: Beran - červená

M: intuice, introverze, vůle, harmonie

E: veselost, klid, dobromyslnost, mírnost

Byliny: heřmánek.

Štír 23. 10. - 21. 11., voda, list, tón G, ovlivňuje pohlavní a vyměšovací orgány

B: modrá, P: Býkoranžová

M: deprese, izolace, idealizmus, agresivita, sexualita

E: uctivost, osamělost, egoismus

Byliny: měsíček, kopřiva

Střelec 22. 11. - 20. 12., oheň, plod, tón Gis, ovlivňuje stehna, křížovou kost, nervový soustavu

B: fialová, P: Blíženci - žlutá

M: hloubavost, otevřenost

E: utrpení, smutek, problémy s materiální stránkou bytí, tendence k úniku ze hmotného života, vnitřní neklid

Byliny: přeslička rolní, meduňka

Kozoroh 21. 12. - 19. 1., země, kořen, tón A, ovlivňuje kolena, kostru, zuby

B: černá, P: Rak - žlutozelená

M: askeze, seberealizace, ctižádost, pomalost

E: citová odtažitost, chladnost

Bylinky: řebříček

Vodnář 20. 1. - 18. 2., vzduch, květ, tón Ais, ovlivňuje, lýtko, holeň, kotník, křečové žíly

B: černá, P: Lev - zelená

M: vztahy, přátelství, vynálezectví, dobročinnost, originalita, komunikace s "Druhou stranou"

E: láska přinášející oběti

Bylinky: mateřídouška, zelený čaj.

Ryby – 19. 2. - 20. 3., voda, list, tón H, ovlivňuje chodidla a lymfatický systém

B: černá, P: Panna – zelenomodrá

M: citová zranitelnost, oběť, vnímavost, preciznost

E: citlivost, empatie

Bylinky: plody černého bezu, řebříček

Obdobně se projevuje ovlivnění kvality proudící Nehmotné Energie Měsícem při jeho oběhu okolo Země kdy projde všemi dvanácti znameními přibližně za 28 dní.

 

Jak se orientovat mezi účinky barev, léčivých bylin a aromatických esencí?

Léčebné účinky barev (chromoterapie) na zdravotní rovnováhu člověka jsou komplexní. Ovlivňují nejen fyzický stav příslušných částí těla, ale také mentální a emoční projevy člověka, jejichž podstatou je činnost Tvořivého Ducha. Obecně si tedy člověk vybírá barvy podle svého subjektivního uvážení.

Uváděná doporučení jsou všeobecná a nemohou nahradit specifiku terapie. Ta musí navazovat na objektivní zjištění příčin zdravotní nerovnováhy a znalost při aplikování léčebných postupů. Je to dáno celostní provázaností procesů fyzického těla, v nichž zdánlivě stejné vnější projevy mají obvykle různé příčiny.

Kvalitní výkon funkcí metabolizmu, tj. formování hmotných částic z přijímané potravy, je rozhodující nejen pro zdraví těla, ale současně i pro jeho imunitní sílu. Její nedostatečnost je základní příčinou všech za života získaných zdravotních problémů. Souvislosti funkčního stavu těla a uplatnění optimálních metod pro vitalitu či obnovování zdraví (relaxace, léčebné a rehabilitační terapie) jsou velice složité, jak to odpovídá podstatě života. Proto také uváděné informace k onemocněním a jejich terapiím mají platnost obvyklou, nikoliv ale specifickou, ta se vztahuje k individuálním prvotním příčinám zdravotní nerovnováhy.

Také myšlenkové pochody v působnosti Tvořivého Ducha a s nimi související psychika probíhají prvotně na bázi hmoty. Jsou tedy rovněž ovlivněny dostupností vitální Energie a takto vymezovanou kvalitou metabolizmu. Při jejím nehospodárném používání např. při přijímáním nepřirozené stravy, dlouhodobé pobývání v prostředí nevyhovujícím pro bytí a vlastní negativní psychikou je pak omezen výkon různých procesů v organizmu.

Člověk má právo svobodně rozhodovat o vlastním zdraví, a to nejen na základě běžně dostupných informací. Základem prevence a posilování zdraví je i přirozený životní styl, spočívající především v konzumaci vhodné potravy, pobýváním v neznečištěném životním prostředí a v neposlední řadě i v pozitivní psychice.

Ve stručnosti jsme se snažili vysvětlit alespoň základní pojmy a podstatné souvislosti v používání barev, léčivých bylin a aromatických přípravků při relaxaci, odstraňování zdravotní nerovnováhy, či při rehabilitaci.

Mnoho dalších informací nejen z oblasti posilování a uchování zdraví najdete na stránkách

www.svetjejinak.cz

ve spolupráci s

www.arttec.cz

a

v knihách autora Zdeňka Svobody Svět je jinak a Sdělení Druhé strany.