65. Tajemství mandaly Květ života (část 3)

Tajemství mandaly KVĚT ŽIVOTA (část 3).

Pokračujeme dálší částí našeho zamyšlení nad skutečným významem v současnosti používaných ezoterických symbolů Universa. Jak jsme již minule uvedli dali jsme naše poznatky ke zveřejnění také časopisu “Nový Fénix”, s jehož redakcí úzce spolupracujeme. Uváděnými sděleními se snažíme přiblížit universální princip polarity mezi Nehmotou a hmotou, na němž je založena existence vesmíru a všechno v něm, tedy i hmotného života a nás lidí.

Pentagram v konstrukci Květu života

Pentagram v kruhu, symbolizující čtyři základní živly ovlivňující bytí člověka a jedinou oživující Nehmotnou Energii („éter“), je vepsán do konstrukční sítě Květu života. Svědčí to o společném základním principu Universa. Podrobný popis významu jeho jednotlivých části je uveden u výkladu Pentagramu.

 

Hexagram – Davidova hvězda v konstrukci Květu života

Hexagram v kruhu symbolizuje polaritní vztahy Nehmotné Energie Jang (před Středem polarity) a Jin (za Středem polarity). Červené označení Jang (oheň) a modré označení Jin (voda) jsou zpodobněny jako rovnostranné trojúhelníky s vertikálně opačně orientovanými vrcholy. Základna Jang trojúhelníku (zelená) je spojována se vzduchem a základna Jin trojúhelníku (žlutá) se zemí. Středový šestiúhelník, jak možno odečíst, obsahuje polaritní rozpětí podmiňující existenci života.

 

Pět Platonských těles v Květu života

Vše vyplývá z konstrukce a funkcí Systému Universa, proto i "Platónská tělesa" jsou jeho přirozenou součástí. Zakreslení všech pěti trojrozměrných tvarů do dvojrozměrné mandaly tak malého formátu je problematické, takže pro představu níže uvádíme jednotlivé tvary těles. Jsou to pravidelné útvary s počtem ohraničených ploch 4, 6, 8, 12 a 20, což opět souvisí se základním principem uspořádání Systému Universa, založeného na vymezené polaritě mezi druhy Nehmoty a hmotou. Podle Platóna se oheň skládal ze čtyřstěnů, země z krychlí (šestistěnů), vzduch z osmistěnů, obrys světa pak tvořil dvanáctistěn a voda představovala dvacetistěn.

 

 

 

Pro představu jak jsou jednotlivá tělesa umístěna v kruhovém prostoru (kouli) níže uvádíme vyobrazení převzaté z díla J. Keplera Mysterium Cosmographicum z r. 1660. Jednotlivá tělesa v podstatě znázorňují rozsah zahuštění atomární hmoty. Zahuštěním není míněno prostorové rozmístění hmoty, ale “síla” náboje Nehmotné Energie v jejích částicích.

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolika Stromu života v mandale Květ života

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     ilustrace Ladislav Moučka

Kabalistický Strom života symbolizuje vývoj Nehmotné bytosti - Tvořivého Ducha ve hmotném a Nehmotném prostředí Universa. Pět středových vertikálních kružnic a tři středy kružnic z každé strany znázorňují v konstrukci Květu života rozhodující body při přibližování Tvořivého Ducha k vlastnostem svého Stvořitele. Pro srovnání uvádíme konstrukci Stromu života, jak je zakotvena v kabale (judaistické učení).

 

Metatronova kostka (krychle)

     

 

Archanděl Metatron je v judaismu andělský vládce a princ kůru serafínů. Je princem moudrosti. Sestupuje k nám skrze svůj červenofialový paprsek (magenta) a pomáhá nám projít branami vědomí, které nás oddělují od Boha (v mandale je symbolizován středovým fialovým květem). Tím v současnosti naplňuje velmi důležitý úkol - přivést lidstvo na vyšší úroveň vědomí a zajistit jeho duchovní vzestup. Tak si vykládá současná ezoterika soubor vitálních energií podmiňujících bytí nejen člověka, ale veškeré živé přírody. Dvanáct středů kružnic je symbol dvanácti kvalit úseků Nehmotné Energie, ovlivňujících hmotné formace ve středové části Obvodového Universa, které ve spirálách přicházejí z centrálního zdroje. Pro zajímavost srovnejte Metatronovu krychli s výše uvedeným šestiúhelníkem středu hexagramu a dojdete určitě ke stejnému závěru, že se jedná o stejné působení Nehmotné energie na živou hmotu.

 

ZAMYŠLENÍ na závěr

Jak je z výše uváděného patrné, všechny ezoterické symboly jsou odvozeny z mandaly Květ života. Uváděné příklady vztahů Nehmoty a hmoty v Systému Universa prokazují, že vesmír a my lidé v něm nejsme výsledkem náhod a chaosu. Jsme součástí jediného světa, v němž hmota není výlučnou realitou, a který je řízen Vyšším Systémem prostřednictvím programově uspořádané Nehmoty. To je i důvodem, proč redakce časopisu Nový fénix používá tuto symboliku jako projev svého zaměření přibližovat svým čtenářům tuto dosud neznámou a materialisticky zakrývanou skutečnost.

 

A ÚPLNĚ NA ZÁVĚR

Člověk od nepaměti se zdobil (zvláště ženy) předměty z různých materiálů. Některým byla přiřčena i magická moc, která měla ochránit před škodlivými vlivy. V současnosti se všechny tyto předměty staly víceméně zájmem byznysu a v rámci toho i zneužívání neznalých důvěřivců v nesnázích. Pokud takové předměty mají být účinné a mít deklarované vlastnosti, musí mít určité rozměry navazující na principy Systému, musí být zhotoveny z materiálu určitých vlastností a hlavně vytvořeny jedinci znalými "tajů" Systému, jinak jsou jen bezcennými cetkami. Nezatracujeme je ale všechny. Už jen psychický pocit, že mám předmět, který mi pomůže od mého problému, někdy dělá zázraky. Pamatujte proto na to, až vám budou vnucovány předměty se "zázračnými" účinky. Nejúčinnějším lékem na všechny problémy je ovšem znalost principů Systému. Od tohoto "vědění" si pak lze odvodit příčiny všech problémů i možnost jejich odstranění. Znamená to, že známe a proto nemusíme věřit.

 

Zdeněk Svoboda

autor knih “Svět je jinak” a “Sdělení Druhé strany”

www.svetjejinak.seznam.cz